115-0364/01 – Economic System of Enterprise and its Management (ESPSJŘ)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching targets for student of this subject: 1. To intimate students with the structure and behavior of economical system of entrepreneurial subject and with leading this system. 2. To teach students to evaluate separate potentials of value-forming chain of entrepreneurial subject of the sight of economic system elements and its criteria sense. 3. To teach students synthetically process results of value-forming chain course evaluation in the entrepreneurial subject in the sight of its economical system. 4. To teach students produce change projects and secure its applications to enable force unwelcome performance departures during realization of value-forming chain in entrepreneurial subject. 5. To teach students to apply the methods of formation in-system interconnected function targets of entrepreneurial subjects on the basis of optimality.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Clearing the substance of economical system in business subject and its management from the sight of forming this system through structure condition and employment basic potencials of entrepreneurial activity. The characteristic of economical income and outcome of business subject, with quantification and of evaluation of effectivity of realization of entrepreneurial process in this business subject is presented.

Compulsory literature:

WILSON, Holton J. a Barry KEATING. Business Forecasting. 4th ed. New York: McGraw-Hill Irwin,2005. WEIL L. Roman a Michael W. MAHER. Handbook of Cost Management. 2nd ed. New Jersey: John Wiley&sons, 2005. ISBN 978-0-471-67814-

Recommended literature:

SALVATORE, Dominick. Managerial Economics in a Global Economy with Economic Applications Card, 5th edition, Thompson: South-Western, 2004. ISBN/ISSN: 0-324-17187-0. THOMAS, Christopher R. and S. Charles MAURICE. Managerial Economics. 8th edition. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 0-07-287174-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení: - Vymezení ekonomického systému, jeho částí a vzájemných vazeb, zásady racionálního fungování. - Vnější okolí podniku, vliv na ekonomický systém. - Řídicí mechanismus a jeho funkce, stanovení řídicích kritérií a parametrů. 2. Podstata a struktura technologického a výrobního procesu a jeho řízení: - Charakteristika procesu transformace výrobních faktorů. - Rozhodující fáze řízení výrobního procesu. - Základní principy organizace práce. 3. Organizační výstavba podnikatelského subjektu a jeho řídící struktury: - Základní principy tvorby organizační struktury podnikatelského subjektu. - Typy organizačních struktur, jejich fungování v konkrétních podmínkách, vztah k řízení podnikatelského subjektu. 4. Charakteristika vybraných metod analýzy a řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu - Metodické postupy analýzy ekonomického systému (klasifikační, vztahová a kauzální analýza). - Metoda řízení podle odchylek v aplikaci na řídící a regulační procesy v podnikatelských subjektech. - Metoda podílové analýzy pro hodnocení efektů podnikatelského subjektu. 5. Kapitálová a majetková struktura podnikatelského subjektu: - Charakteristika kapitálové struktury, náklady na kapitál, optimalizace kapitálové struktury (poměru vlastního a cizího kapitálu) v konkrétních podnikových podmínkách. - Charakteristika majetkové struktury, zásady racionálního využívání majetku ve výrobním procesu. 6. Základní pojmy a principy investičního procesu: - Statické a dynamické ukazatele hodnocení investic, kriteria investičního rozhodování. - Řízení investičního procesu v podnikatelském subjektu, s ohledem na zabezpečení reprodukčních, rozvojových resp. útlumových záměru podniku. 7. Hospodaření s investičním majetkem: - Charakteristika stavu HIM, jeho třídění a oceňování. - Sledování a hodnocení využití HIM (z krátkodobého i dlouhodobého hlediska). - Průběh a hodnocení opotřebení HIM, charakteristika odpisů a význam různých způsobů odpisování při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu. 8. Reprodukce HIM v podnikatelském subjektu: - Životní cyklus HIM v podniku, fyzická a ekonomická životnost, způsoby jejího stanovení a sledování, reprodukční cyklus. - Využití teorie obnovy pro určení optimálního průběhu reprodukce HIM. - Tvorba zdrojů pro obnovu HIM v podniku. 9. Hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu jako potenciálem podnikatelského procesu - Charakteristika stavu a struktury oběžného majetku, jejich vývoj v čase. - Problematika využívání zásob (zejména výrobních zásob) v podnikatelském subjektu, tvorba normativu zásob, způsoby hodnocení využití zásob, kriteria jejich racionálního využívání. 10. Řízení zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - Stanovení optimální potřeby výrobních zásob a faktory, které ji ovlivňují. - Modely teorie zásob a jejich praktická aplikace. - Kritéria a pravidla racionálního řízení zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu. 11. Zaměstnanci podnikatelského subjektu: - Stav a struktura zaměstnanců, charakteristika základních ukazatelů v této oblasti, sledování a hodnocení jejich změn. - Třídění zaměstnanců dle činností a procesů, stanovení optimálního počtu zaměstnanců z hlediska dosahovaných ekonomických efektů. - Charakteristika ukazatelů, využití zaměstnanců a možnosti jeho zvyšování, tvorba a regulace efektivních systémů odměňování zaměstnanců. 12. Produktivita práce podnikatelského subjektu: - Charakteristika pojmu produktivity práce a způsoby jejího měření. - Kvantifikace produktivity práce v konkrétních podnikových podmínkách, stěžejní faktory, které ji ovlivňují, hodnocení vazeb produktivity práce na ekonomické a sociální cíle podnikatelského subjektu. 13. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podnikatelského subjektu: - Struktura a analytické hodnocení ukazatelů výnosů a hospodářského výsledku, faktory ovlivňující jejich vývoj v čase. - Kritéria optimalizace výnosů a hospodářských výsledků, využití při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu. 14. Efektivnost podnikatelského procesu a její řízení: - Charakteristika ukazatelů efektivnosti, jejich vzájemných vazeb, konkrétní aplikace při hodnocení ekonomické úrovně podniku. - Kritéria a metody optimalizace podnikové efektivnosti, faktorová analýza vlivů v konkrétních podnikatelských podmínkách. - Struktura nákladů podnikatelského subjektu, řízení jejich spotřeby a optimalizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Written exam Written test 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 10  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.