115-0364/02 – Ekonomický systém podnikatelského subjektu a jeho řízení (ESPSJŘ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student absolvováním předmětu získá následující dovednosti: - popsat a analyzovat ekonomický systém podniku, - odhalit příčiny ekonomické neefektivnosti podnikatelského subjektu, - optimalizovat kapitálovou strukturu organizace, - diagnostikovat a řídit efektivnost hospodaření s potenciály podnikatelského subjektu, jeho výkonnost, - optimalizovat stav, spotřebu, využití a reprodukci potenciálů podnikatelského subjektu, - vyhodnotit produktivitu práce, optimalizovat počet zaměstnanců a posoudit efektivnost systému jejich odměňování. Cíle výuky studentů v tomto předmětu: 1. Obeznámit studenty se strukturou a chováním ekonomického systému podnikatelského subjektu a řízením tohoto systému. 2. Naučit studenty hodnotit jednotlivé potenciály hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu z pohledu struktury prvků ekonomického systému a jejich kriteriálního významu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovat výsledky hodnocení průběhu hodnototvorného procesu v podnikatelském subjektu z pohledu jeho ekonomického systému. 4. Naučit studenty tvořit projekty změn a zabezpečit jejich aplikace, které umožní odstranění nežádoucích odchylek v průběhu realizace hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu. 5. Naučit studenty aplikovat metody pro tvorbu systémově propojených funkčních cílů podnikatelského subjektu na bázi optimality.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Objasnění podstaty ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení z hlediska formování tohoto systému prostřednictvím vazeb stavu, spotřeby, využití a efektivní reprodukce základních potenciálů podnikatelské činnosti. Dále je prezentována charakteristika ekonomického vstupu a výstupu podnikatelského subjektu, jejich kvantifikace a hodnocení efektivnosti (výkonnosti) realizace podnikatelského procesu v tomto subjektu a jejího řízení.

Povinná literatura:

BOUKAL, Petr, MIKOVCOVÁ, Hana a Hana SCHOLLEOVÁ. Podniková ekonomika 1: sbírka příkladů. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0679-3. DUCHOŇ, Bedřich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-763-0. LANDA, Martin a Michael POLÁK. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1996-9. MIKOVCOVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana a Helena KOPALOVÁ. Podniková ekonomika 3: sbírka příkladů. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0709-9. SCHOLLEOVÁ, Hana at al. Podniková ekonomika 2: sbírka příkladů. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0869-9. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-01-9. WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Přeložila Zuzana MAŇASOVÁ. 2. vyd. Praha: C. H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.

Doporučená literatura:

HAYES, R. H., WHEELWRIGHT, S. C. a K. B. CLARK. Dynamická výroba. Přeložil Miloslav ŠÁLEK. Praha: Victoria, 1996. ISBN 80-85605-20-1. HORVÁTH & PARTNER. Balanced Scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 2002. ISBN 80-7259-018-9. WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Přeložil Jiří DVOŘÁK. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-014-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení: - Vymezení ekonomického systému, jeho částí a vzájemných vazeb, zásady racionálního fungování. - Vnější okolí podniku, vliv na ekonomický systém. - Řídicí mechanismus a jeho funkce, stanovení řídicích kritérií a parametrů. 2. Podstata a struktura technologického a výrobního procesu a jeho řízení: - Charakteristika procesu transformace výrobních faktorů. - Rozhodující fáze řízení výrobního procesu. - Základní principy organizace práce. 3. Organizační výstavba podnikatelského subjektu a jeho řídící struktury: - Základní principy tvorby organizační struktury podnikatelského subjektu. - Typy organizačních struktur, jejich fungování v konkrétních podmínkách, vztah k řízení podnikatelského subjektu. 4. Charakteristika vybraných metod analýzy a řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu - Metodické postupy analýzy ekonomického systému (klasifikační, vztahová a kauzální analýza). - Metoda řízení podle odchylek v aplikaci na řídící a regulační procesy v podnikatelských subjektech. - Metoda podílové analýzy pro hodnocení efektů podnikatelského subjektu. 5. Kapitálová a majetková struktura podnikatelského subjektu: - Charakteristika kapitálové struktury, náklady na kapitál, optimalizace kapitálové struktury (poměru vlastního a cizího kapitálu) v konkrétních podnikových podmínkách. - Charakteristika majetkové struktury, zásady racionálního využívání majetku ve výrobním procesu. 6. Základní pojmy a principy investičního procesu: - Statické a dynamické ukazatele hodnocení investic, kriteria investičního rozhodování. - Řízení investičního procesu v podnikatelském subjektu, s ohledem na zabezpečení reprodukčních, rozvojových resp. útlumových záměru podniku. 7. Hospodaření s investičním majetkem: - Charakteristika stavu HIM, jeho třídění a oceňování. - Sledování a hodnocení využití HIM (z krátkodobého i dlouhodobého hlediska). - Průběh a hodnocení opotřebení HIM, charakteristika odpisů a význam různých způsobů odpisování při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu. 8. Reprodukce HIM v podnikatelském subjektu: - Životní cyklus HIM v podniku, fyzická a ekonomická životnost, způsoby jejího stanovení a sledování, reprodukční cyklus. - Využití teorie obnovy pro určení optimálního průběhu reprodukce HIM. - Tvorba zdrojů pro obnovu HIM v podniku. 9. Hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu jako potenciálem podnikatelského procesu - Charakteristika stavu a struktury oběžného majetku, jejich vývoj v čase. - Problematika využívání zásob (zejména výrobních zásob) v podnikatelském subjektu, tvorba normativu zásob, způsoby hodnocení využití zásob, kriteria jejich racionálního využívání. 10. Řízení zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - Stanovení optimální potřeby výrobních zásob a faktory, které ji ovlivňují. - Modely teorie zásob a jejich praktická aplikace. - Kritéria a pravidla racionálního řízení zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu. 11. Zaměstnanci podnikatelského subjektu: - Stav a struktura zaměstnanců, charakteristika základních ukazatelů v této oblasti, sledování a hodnocení jejich změn. - Třídění zaměstnanců dle činností a procesů, stanovení optimálního počtu zaměstnanců z hlediska dosahovaných ekonomických efektů. - Charakteristika ukazatelů, využití zaměstnanců a možnosti jeho zvyšování, tvorba a regulace efektivních systémů odměňování zaměstnanců. 12. Produktivita práce podnikatelského subjektu: - Charakteristika pojmu produktivity práce a způsoby jejího měření. - Kvantifikace produktivity práce v konkrétních podnikových podmínkách, stěžejní faktory, které ji ovlivňují, hodnocení vazeb produktivity práce na ekonomické a sociální cíle podnikatelského subjektu. 13. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podnikatelského subjektu: - Struktura a analytické hodnocení ukazatelů výnosů a hospodářského výsledku, faktory ovlivňující jejich vývoj v čase. - Kritéria optimalizace výnosů a hospodářských výsledků, využití při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu. 14. Efektivnost podnikatelského procesu a její řízení: - Charakteristika ukazatelů efektivnosti, jejich vzájemných vazeb, konkrétní aplikace při hodnocení ekonomické úrovně podniku. - Kritéria a metody optimalizace podnikové efektivnosti, faktorová analýza vlivů v konkrétních podnikatelských podmínkách. - Struktura nákladů podnikatelského subjektu, řízení jejich spotřeby a optimalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Písemka Písemka 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 10  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.