115-0364/03 – Ekonomický systém podnikatelského subjektu a jeho řízení (ESPSJŘ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student absolvováním předmětu získá následující dovednosti: - popsat a analyzovat ekonomický systém podniku, - odhalit příčiny ekonomické neefektivnosti podnikatelského subjektu, - optimalizovat kapitálovou strukturu organizace, - diagnostikovat a řídit efektivnost hospodaření s potenciály podnikatelského subjektu, jeho výkonnost, - optimalizovat stav, spotřebu, využití a reprodukci potenciálů podnikatelského subjektu, - vyhodnotit produktivitu práce, optimalizovat počet zaměstnanců a posoudit efektivnost systému jejich odměňování. Cíle výuky studentů v tomto předmětu: 1. Obeznámit studenty se strukturou a chováním ekonomického systému podnikatelského subjektu a řízením tohoto systému. 2. Naučit studenty hodnotit jednotlivé potenciály hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu z pohledu struktury prvků ekonomického systému a jejich kriteriálního významu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovat výsledky hodnocení průběhu hodnototvorného procesu v podnikatelském subjektu z pohledu jeho ekonomického systému. 4. Naučit studenty tvořit projekty změn a zabezpečit jejich aplikace, které umožní odstranění nežádoucích odchylek v průběhu realizace hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu. 5. Naučit studenty aplikovat metody pro tvorbu systémově propojených funkčních cílů podnikatelského subjektu na bázi optimality.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Objasnění podstaty ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení z hlediska formování tohoto systému prostřednictvím vazeb stavu, spotřeby, využití a efektivní reprodukce základních potenciálů podnikatelské činnosti. Dále je prezentována charakteristika ekonomického vstupu a výstupu podnikatelského subjektu, jejich kvantifikace a hodnocení efektivnosti (výkonnosti) realizace podnikatelského procesu v tomto subjektu a jejího řízení.

Povinná literatura:

BOUKAL, Petr, MIKOVCOVÁ, Hana a Hana SCHOLLEOVÁ. Podniková ekonomika 1: sbírka příkladů. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0679-3. DUCHOŇ, Bedřich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-763-0. LANDA, Martin a Michael POLÁK. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1996-9. MIKOVCOVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana a Helena KOPALOVÁ. Podniková ekonomika 3: sbírka příkladů. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0709-9. SCHOLLEOVÁ, Hana at al. Podniková ekonomika 2: sbírka příkladů. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0869-9. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-01-9. WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Přeložila Zuzana MAŇASOVÁ. 2. vyd. Praha: C. H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.

Doporučená literatura:

HAYES, R. H., WHEELWRIGHT, S. C. a K. B. CLARK. Dynamická výroba. Přeložil Miloslav ŠÁLEK. Praha: Victoria, 1996. ISBN 80-85605-20-1. HORVÁTH & PARTNER. Balanced Scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 2002. ISBN 80-7259-018-9. WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Přeložil Jiří DVOŘÁK. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-014-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního managementu a účetnictví.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení: - Podstata a struktura hodnototvorného procesu v podnikatelském subjektu a jeho řízení, struktura potenciálů na majetkové bázi a zaměstnanců aplikovaných v tomto procesu. - Vymezení ekonomického systému podnikatelského subjektu, jeho prvků (množstevní stav potenciálů, jejich spotřeba, využití a reprodukce), jejich vzájemných vazeb a chování systému. - Charakteristika průběhu transformace potenciálů v rámci hodnototvorného procesu včetně potenciálu zaměstnanců s vazbou na strukturu a chování ekonomického systému podnikatelského subjektu. - Řídící mechanismus a jeho funkce, stanovení řídících kritérií a parametrů pro řízení ekonomického systému podnikatelského systému. 2. Charakteristika vybraných metod analýzy a řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu: - Metodické postupy analýzy ekonomického systému (klasifikační, vztahová a kauzální analýza). - Metoda řízení podle cílů a odchylek v aplikaci na řídící a regulační procesy v podnikatelských subjektech. - Metoda podílové analýzy pro hodnocení efektů podnikatelského subjektu. 3. Kapitálová a majetková struktura podnikatelského subjektu jako součást potenciálů podnikatelského procesu daného subjektu s vazbou na ekonomický systém: - Charakteristika kapitálové struktury podnikatelského subjektu, náklady na kapitál, optimalizace kapitálové struktury (poměru vlastního a cizího kapitálu) v konkrétních podmínkách podnikatelského procesu. - Charakteristika majetkové potenciálové struktury podnikatelského subjektu, zásady racionálního využívání majetku v podnikatelském procesu. 4. Hospodaření s dlouhodobým majetkem jako potenciálem podnikatelského procesu s vazbou na ekonomický systém podnikatelského subjektu (mimo oblast dlouhodobého finančního majetku): - Charakteristika uvažovaných množstevních stavů dlouhodobého majetku, jeho třídění a oceňování. - Průběh a hodnocení spotřeby (opotřebení) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, charakteristika odpisů a význam různých způsobů odpisování při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu. - Sledování a hodnocení využití dlouhodobého majetku (z krátkodobého i dlouhodobého hlediska). 5. Reprodukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v podnikatelském subjektu: - Životní cyklus dlouhodobého majetku v podniku, jeho životnost, způsoby jejího stanovení a sledování, reprodukční cyklus. - Využití teorie obnovy pro určení optimálního průběhu reprodukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. - Tvorba zdrojů pro obnovu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podniku. - Řízení efektu hospodaření s dlouhodobým majetkem jako potenciálem s vazbou na ekonomický systém, tj. množstevní stav, spotřebu, využití a reprodukci tohoto majetku. 6. Hospodaření s oběžným majetkem jako potenciálem podnikatelského procesu s vazbou na ekonomický systém podnikatelského subjektu (mimo oblast krátkodobého finančního majetku): - Charakteristika množstevních stavů, spotřeby a struktury oběžného majetku, jejich vývoj v čase. - Problematika spotřeby a využívání zásob (zejména výrobních zásob) v podnikatelském subjektu, tvorba normativu zásob, způsoby hodnocení využití zásob, kriteria jejich racionálního využívání. 7. Řízení zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - Stanovení optimální potřeby výrobních zásob a faktory, které ji ovlivňují. - Modely teorie zásob a jejich praktická aplikace. - Kritéria a pravidla racionálního řízení zásobovacího procesu s ohledem na aplikaci vazby prvků ekonomického systému podnikatelského subjektu (množstevní stav, spotřeba, využití a reprodukce) v rámci potenciálu zásob. - Možnosti efektivní aplikace systému centralizace zásobovacího procesu v případě výrobních zásob. 8. Zaměstnanci podnikatelského subjektu jako potenciál podnikatelského procesu s vazbou na ekonomický systém podnikatelského subjektu: - Množstevní stav a struktura zaměstnanců, charakteristika základních ukazatelů v oblasti zaměstnanců, sledování a hodnocení jejich změn. - Třídění zaměstnanců dle činností a procesů, stanovení optimálního počtu zaměstnanců z hlediska dosahovaných ekonomických efektů. - Charakteristika ukazatelů, využití zaměstnanců a možnosti jeho zvyšování, tvorba a regulace efektivních systémů odměňování zaměstnanců, jakožto systém pro řízení racionálního průběhu spotřeby a využití práce zaměstnanců. 9. Produktivita práce podnikatelského subjektu: - Charakteristika pojmu produktivity práce a způsoby jejího měření. - Kvantifikace produktivity práce v konkrétních podnikových podmínkách, stěžejní faktory, které ji ovlivňují, hodnocení vazeb produktivity práce na ekonomické a sociální cíle podnikatelského subjektu (řízení mzdového systému). 10. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podnikatelského subjektu, výkonnost podniku a jeho hodnota: - Struktura a analytické hodnocení ukazatelů výnosů a hospodářského výsledku, faktory ovlivňující jejich vývoj v čase. - Kritéria optimalizace výnosů a hospodářských výsledků, využití při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu, řízení výkonnosti podnikatelského subjektu s cílem růstu jeho přidané hodnoty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku