115-0365/02 – Analýza efektu ekon. a řídících procesů v podn. subjektech (AEEŘPPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA144 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Naučit studenty rozumět podstatě systémového přístupu k analýze ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 2. Seznámit studenty s aplikovatelnými postupy a metodami pro analýzu efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovávat (hodnotit) výsledky analýzy efektů (dosažených stavů) v rámci ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 4. Naučit studenty tvořit systémové struktury v praxi realizovatelných opatření pro řešení analyticky zjištěných nežádoucích odchylek v plnění projektovaných cílových efektů v oblasti ekonomických a řídících procesů. 5. Vést studenty k aplikaci tvůrčího týmového pojetí řídící práce v systémovém analytickém i syntetickém chápání jejího průběhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Analýza ekonomických a řídících procesů realizovaných v podnikatelském subjektu, systematika její realizace včetně prezentace postupu, jak výsledky využít k řešení problémových situací v daném podnikatelském subjektu, které mají vliv na efektivnost jeho podnikatelské činnosti.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael a Tina STEPHENS. Management a leadership. Přeložil Josef KOUBEK. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-58-0. GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-587-5. HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ a Ilja NOVÁK. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-255-7. KISLINGEROVÁ, Eva a Inka NEUMAIEROVÁ. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-641-3. KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5. PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-86131-63-7. ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1281-4. SYNEK, Miloslav, KOPKÁNĚ, Heřman a Markéta KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3.

Doporučená literatura:

ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Přeložil Josef KOUBEK. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a význam analýzy v podnikatelském subjektu: - charakteristika ekonomické analýzy, - charakteristika analýzy řídicích procesů na bázi zpětnovazebních informačních procesů. 2. Základní metody analýzy: - obsah analytických metod a jejich srovnání, - kvantifikace vztahu mezi syntetickými a analytickými ukazateli, - postup aplikace analytických metod v konkrétních podmínkách. 3. Analýza hospodaření s hmotným investičním majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura HIM a jejich analýza, - analýza využití HIM, opatření ke zvyšování využití HIM v podnikatelském subjektu. 4. Analýza reprodukce hmotného investičního majetku: - analýza ukazatelů návratnosti investičních prostředků, - analýza reprodukčních podmínek a ukazatelů, optimalizace životnosti HIM a jeho reprodukčních cyklů. 5. Analýza hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura OM a jejich analýza, - analýza využití OM, návrh a realizace opatření k vyššímu využití OM v podnikatelském subjektu. 6. Analýza zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - podstata analýzy stavu, struktury, využití a reprodukce zásob, - uplatnění metody a modely analýzy. 7. Analýza hospodaření se zaměstnanci podnikatelského subjektu: - analýza stavu a struktury zaměstnanců, - stanovení potřeby zaměstnanců ve vazbě na požadovanou úroveň produktivity práce, - analýza využití zaměstnanců v podnikatelském procesu. 8. Analýza produktivity práce v podnikatelském subjektu: - analýza úrovně produktivity práce a faktorů, které ji ovlivňují, - hodnocení různých systémů odměňování z hlediska jejich vlivu na produktivitu práce, - návrh a realizace opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce. 9. Analýza nákladů podnikatelského subjektu: - analýza nákladů ve vztahu k produkci, k realizovaným procesům a k času, - konkrétní opatření vedoucí k optimalitě nákladů v ekonomickém systému podnikatelského subjektu. 10. Analýza výnosů podnikatelského subjektu: - analýza výnosů z hlediska struktury produkce, poptávky a cen, vývoj v čase a faktory, které ho ovlivňují, - opatření vedoucí ke zvýšení úrovně výnosů podnikatelského subjektu. 11. Analýza hospodářského výsledku podnikatelského subjektu: - informační zabezpečení analýzy hosp. výsledku, vzájemné vazby ukazatelů tvořících hosp. výsledek podniku, analýza faktorů, které ovlivňují jeho úroveň, - opatření vedoucí k optimální úrovni hosp. výsledku v konkrétních podmínkách. 12. Analýza efektivnosti podnikatelské činnosti: - charakteristika metod analýzy efektivnosti, struktura a vazby faktorů, ovlivňujících efektivnost, Du Pontův pyramidální rozklad, - tvorba opatření zajišťujících optimální úroveň efektivnosti. 13. Finanční analýza podnikatelského subjektu: - podstata a obsah metod finanční analýzy, statické a dynamické analytické postupy, testování finančního stavu podnikatelského subjektu, - opatření zajišťující finanční stabilitu podnikatelského subjektu. 14. Analýza rizik podnikatelského subjektu: - stanovení míry rizika, struktura rizik v podnikatelském subjektu a jejich faktorová analýza, - kvantitativní analýza dopadů rizik na ekonomické efekty podnikatelského subjektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Písemka Písemka 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 10  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.