115-0376/02 – Analysis of the Effect of Economics and Management Process (AEEŘPPS)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To teach students to understand the core of system approach to analysis of economic and managing processes of business subject. 2. To meet students with applicable procedures and methods for analysis of economical effects and managing processes of business subject. 3. To teach students to synthetically process effects analysis results over the economical and management processes of business subject. 4. To teach students to produce system structures of practically realizable solutions of analytically solved unwelcome performance departures of projected end effects in the sphere of economical and management processes. 5. To lead students to run application of creative team approach of management in systematic, analytic and synthetic understanding of the course.

Teaching methods

Summary

Students will get the basic knowledge about methods and processes of analysis of economic effects in different phasis of the management process and the ways of its use in conditions of sureness and risk. They will meet the possibilities of analysis of management systems on business level including the value of its force and reliability too.

Compulsory literature:

Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-587-5 Hindls, R., Hronová, S., Novák, J. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7 Keating. B., Wilson, J. H. Managerial Economics Academic Press, Inc. London: 1986. ISBN 0-12-4028-60-8 Kislingerová, E., Neimaierová, I. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-641-3 kolektiv. Nástroje podnikání a managementu. Průmysl a obchod. Praha: Profil, a.s., 1992. ISBN 80-85603-14-4 Kovanicová, D., Kovanic, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Praha: POLYGON, 1996. ISBN 80-901778-4-0 Mařík, M. a kol. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-487-9 Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80- 7169-211-5

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata a význam analýzy v podnikatelském subjektu: - charakteristika ekonomické analýzy, - charakteristika analýzy řídicích procesů na bázi zpětnovazebních informačních procesů. 2. Základní metody analýzy: - obsah analytických metod a jejich srovnání, - kvantifikace vztahu mezi syntetickými a analytickými ukazateli, - postup aplikace analytických metod v konkrétních podmínkách. 3. Analýza hospodaření s hmotným investičním majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura HIM a jejich analýza, - analýza využití HIM, opatření ke zvyšování využití HIM v podnikatelském subjektu. 4. Analýza reprodukce hmotného investičního majetku: - analýza ukazatelů návratnosti investičních prostředků, - analýza reprodukčních podmínek a ukazatelů, optimalizace životnosti HIM a jeho reprodukčních cyklů. 5. Analýza hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura OM a jejich analýza, - analýza využití OM, návrh a realizace opatření k vyššímu využití OM v podnikatelském subjektu. 6. Analýza zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - podstata analýzy stavu, struktury, využití a reprodukce zásob, - uplatnění metody a modely analýzy. 7. Analýza hospodaření se zaměstnanci podnikatelského subjektu: - analýza stavu a struktury zaměstnanců, - stanovení potřeby zaměstnanců ve vazbě na požadovanou úroveň produktivity práce, - analýza využití zaměstnanců v podnikatelském procesu. 8. Analýza produktivity práce v podnikatelském subjektu: - analýza úrovně produktivity práce a faktorů, které ji ovlivňují, - hodnocení různých systémů odměňování z hlediska jejich vlivu na produktivitu práce, - návrh a realizace opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce. 9. Analýza nákladů podnikatelského subjektu: - analýza nákladů ve vztahu k produkci, k realizovaným procesům a k času, - konkrétní opatření vedoucí k optimalitě nákladů v ekonomickém systému podnikatelského subjektu. 10. Analýza výnosů podnikatelského subjektu: - analýza výnosů z hlediska struktury produkce, poptávky a cen, vývoj v čase a faktory, které ho ovlivňují, - opatření vedoucí ke zvýšení úrovně výnosů podnikatelského subjektu. 11. Analýza hospodářského výsledku podnikatelského subjektu: - informační zabezpečení analýzy hosp. výsledku, vzájemné vazby ukazatelů tvořících hosp. výsledek podniku, analýza faktorů, které ovlivňují jeho úroveň, - opatření vedoucí k optimální úrovni hosp. výsledku v konkrétních podmínkách. 12. Analýza efektivnosti podnikatelské činnosti: - charakteristika metod analýzy efektivnosti, struktura a vazby faktorů, ovlivňujících efektivnost, Du Pontův pyramidální rozklad, - tvorba opatření zajišťujících optimální úroveň efektivnosti. 13. Finanční analýza podnikatelského subjektu: - podstata a obsah metod finanční analýzy, statické a dynamické analytické postupy, testování finančního stavu podnikatelského subjektu, - opatření zajišťující finanční stabilitu podnikatelského subjektu. 14. Analýza rizik podnikatelského subjektu: - stanovení míry rizika, struktura rizik v podnikatelském subjektu a jejich faktorová analýza, - kvantitativní analýza dopadů rizik na ekonomické efekty podnikatelského subjektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Written exam Written test 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner