115-0376/02 – Analýza efektu ekon. a řídících procesů v podnik. subjektech (AEEŘPPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Naučit studenty rozumět podstatě systémového přístupu k analýze ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 2. Seznámit studenty s aplikovatelnými postupy a metodami pro analýzu efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovávat (hodnotit) výsledky analýzy efektů (dosažených stavů) v rámci ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 4. Naučit studenty tvořit systémové struktury v praxi realizovatelných opatření pro řešení analyticky zjištěných nežádoucích odchylek v plnění projektovaných cílových efektů v oblasti ekonomických a řídících procesů. 5. Vést studenty k aplikaci tvůrčího týmového pojetí řídící práce v systémovém analytickém i syntetickém chápání jejího průběhu.

Vyučovací metody

Anotace

Analýza ekonomických a řídících procesů realizovaných v podnikatelském subjektu, systematika její realizace včetně prezentace postupu, jak výsledky využít k řešení problémových situací v daném podnikatelském subjektu, které mají vliv na efektivnost jeho podnikatelské činnosti.

Povinná literatura:

Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-587-5 Hindls, R., Hronová, S., Novák, J. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7 Keating. B., Wilson, J. H. Managerial Economics Academic Press, Inc. London: 1986. ISBN 0-12-4028-60-8 Kislingerová, E., Neimaierová, I. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-641-3 kolektiv. Nástroje podnikání a managementu. Průmysl a obchod. Praha: Profil, a.s., 1992. ISBN 80-85603-14-4 Kovanicová, D., Kovanic, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Praha: POLYGON, 1996. ISBN 80-901778-4-0 Mařík, M. a kol. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-487-9 Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80- 7169-211-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a význam analýzy v podnikatelském subjektu: - charakteristika ekonomické analýzy, - charakteristika analýzy řídicích procesů na bázi zpětnovazebních informačních procesů. 2. Základní metody analýzy: - obsah analytických metod a jejich srovnání, - kvantifikace vztahu mezi syntetickými a analytickými ukazateli, - postup aplikace analytických metod v konkrétních podmínkách. 3. Analýza hospodaření s hmotným investičním majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura HIM a jejich analýza, - analýza využití HIM, opatření ke zvyšování využití HIM v podnikatelském subjektu. 4. Analýza reprodukce hmotného investičního majetku: - analýza ukazatelů návratnosti investičních prostředků, - analýza reprodukčních podmínek a ukazatelů, optimalizace životnosti HIM a jeho reprodukčních cyklů. 5. Analýza hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura OM a jejich analýza, - analýza využití OM, návrh a realizace opatření k vyššímu využití OM v podnikatelském subjektu. 6. Analýza zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - podstata analýzy stavu, struktury, využití a reprodukce zásob, - uplatnění metody a modely analýzy. 7. Analýza hospodaření se zaměstnanci podnikatelského subjektu: - analýza stavu a struktury zaměstnanců, - stanovení potřeby zaměstnanců ve vazbě na požadovanou úroveň produktivity práce, - analýza využití zaměstnanců v podnikatelském procesu. 8. Analýza produktivity práce v podnikatelském subjektu: - analýza úrovně produktivity práce a faktorů, které ji ovlivňují, - hodnocení různých systémů odměňování z hlediska jejich vlivu na produktivitu práce, - návrh a realizace opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce. 9. Analýza nákladů podnikatelského subjektu: - analýza nákladů ve vztahu k produkci, k realizovaným procesům a k času, - konkrétní opatření vedoucí k optimalitě nákladů v ekonomickém systému podnikatelského subjektu. 10. Analýza výnosů podnikatelského subjektu: - analýza výnosů z hlediska struktury produkce, poptávky a cen, vývoj v čase a faktory, které ho ovlivňují, - opatření vedoucí ke zvýšení úrovně výnosů podnikatelského subjektu. 11. Analýza hospodářského výsledku podnikatelského subjektu: - informační zabezpečení analýzy hosp. výsledku, vzájemné vazby ukazatelů tvořících hosp. výsledek podniku, analýza faktorů, které ovlivňují jeho úroveň, - opatření vedoucí k optimální úrovni hosp. výsledku v konkrétních podmínkách. 12. Analýza efektivnosti podnikatelské činnosti: - charakteristika metod analýzy efektivnosti, struktura a vazby faktorů, ovlivňujících efektivnost, Du Pontův pyramidální rozklad, - tvorba opatření zajišťujících optimální úroveň efektivnosti. 13. Finanční analýza podnikatelského subjektu: - podstata a obsah metod finanční analýzy, statické a dynamické analytické postupy, testování finančního stavu podnikatelského subjektu, - opatření zajišťující finanční stabilitu podnikatelského subjektu. 14. Analýza rizik podnikatelského subjektu: - stanovení míry rizika, struktura rizik v podnikatelském subjektu a jejich faktorová analýza, - kvantitativní analýza dopadů rizik na ekonomické efekty podnikatelského subjektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Písemka Písemka 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.