115-0378/01 – Business Ethics (PODET)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Explain importance and terms of business ethics and corporate social responsibility 2. Identify resources of ethical consideration 3. Judge tools of business ethics and corporate social responsibility 4. Arrange knowledge in selected ethical subject 5. Argue knowledge in selected ethical subject and ethical problem decision

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je rozvoj etického myšlení a chápání etických problémů a jejich vzájemných souvislostí v rámci etiky podnikání na úrovni globální, podnikové a individuální.

Compulsory literature:

Bohatá,M. Základy hospodářské etiky. Praha, VŠE 1997, ISBN 80-7079-428-3 Bláha,J.Podnikatelská etika – předpoklad úspěšného rozvoje organizace. 1. vydání. Ostrava, VŠB-Technická univerzita Ostrava 2001, ISBN – 80-248-0008-X Chryssides,G.D. – Kaler,J.H. Wprowadzenie do etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictvo Naukove PWN 1999, ISBN 83-01-12688-4 Luknič,A.S. Štvrtý rozmer podnikania – etika. Bratislava: Slovak Academie Press 1994 Remišová,A. Podnikatelská etika v praxi – cesta k úspěchu. Bratislava: Epos 1999. ISBN 80-8057-106-6 Rolný,J. Etika v podnikové strategii. Boskovice: Albert 1998, ISBN 80-85834-53- 7 Seknička,P. a kol: Úvod do hospodářské etiky. Praha: CODEX Bohemia 1997, ISBN 80-85963-40-x Šroněk,I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995, ISBN 80- 85603-94-2 Steinman,H. – Löhr,A. Základy podnikové etiky. Praha: Victora Publishing, 1995, ISBN 80-85865-56-4

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vymezení pojmů (etika, podnikatelská etika, specifika podnikatelské etiky). - Vztah etiky k ekonomii a právu. - Východiska etického uvažování. 2. Základní etické kategorie a pojmy - hodnoty, hodnotová orientace, dobro a zlo, morální normy. - Etické hodnoty manažerů. - Vliv hodnot na jednání. - Hodnoty úspěšných manažerů. 3. Faktory, které ovlivňují etické jednání. Individuální , sociální a organizační faktory. Kultura organizace. - Whistle - blowing - upozornění na neetické problémy v organizaci. - Etické rozhodování - základní modely. 4. Společenská odpovědnost organizace a odpovědnost manažerů. - Faktory, které uvedené druhy odpovědnosti ovlivňují. Řízení společností. 5. Mezinárodní podnikatelská etika. Etika v nadnárodních společenstvích. - Respektování kulturních rozdílů. 6. Nástroje rozvoje etického jednání v organizaci. - Etické kodexy, etický výcvik, stakeholders, komunikace, úloha ombudsmana, úloha hodnot představených ve vizi organizace. 7. Dovednosti, které jsou důležité pro etické jednání. - Možnosti a meze zvyšování etického jednání.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner