115-0382/01 – Work with Information (PINF)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorIng. David Nespěšný, MBASubject version guarantorIng. David Nespěšný, MBA
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NES25 Ing. David Nespěšný, MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými oblastmi podnikové praxe, kde klíčovým strategickým instrumentem jsou informace. Po absolvování předmětu bude student umět definovat základní informační potřeby organizace, bude umět vytvářet a implementovat informační strategii a bude umět pracovat s potenciálními riziky při práci s daty a informacemi v organizaci.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět se zabývá oblastmi, které vycházejí ze základních potřeb sdílení, aplikace a distribuce informačních toků. Především se jedná o záležitosti informační strategie a rizik při práci s informacemi v organizaci, komunikace, Internetu, počítačové kriminality a oblasti vyhledávání, zpracovávání a archivace (zálohování) dat a informací.

Compulsory literature:

VYMĚTAL, J. a kol. Informační a znalostní management v praxi. LexisNexis CZ. Praha.2005.399s. ISBN 80-86920-01-1 SKLENÁK, V. a kol. Data, informace, znalosti a Internet. C.H.Beck. Praha.2001.507s. ISBN 80-7179-409-0

Recommended literature:

BÉBR, R. Manažerské informační systémy I, VŠE Praha, 1998, ISBN 80-7097-885-8 MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. Praha. 2002, 120 str., ISBN 80-7226-419-2 TRUNEČEK, J. Management v informační společnosti. Praha: VŠE, 1997, 228 str., ISBN 80-7079-201-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek z předmětu „Práce s informacemi“ 115-0382/115-0882 Přednáška č. 1: Informační společnost a její charakteristika, pozitivní a negativní důsledky života v informační společnosti, informační věda, data, informace, znalosti, informační proces (informační řetězec), cíle informačního procesu, informační exploze a pojem exformace, struktura informace (externí a interní). Přednáška č. 2: Informační manažer, informační strategie a její obsah, struktura informační strategie (podnikatelská strategie, informační systémy, informační technologie, informační management), podnikatelská strategie a její charakteristika, informační systémy a jejich implementace v organizaci. Přednáška č. 3: Informační technologie v organizaci a jejich charakteristika, HW, SW, komunikační infrastruktura, informační management a jeho úloha v organizaci, postupy implementace informačního managementu v organizaci, informační inženýrství, informační úrovně v organizaci (strategická, taktická a operativní úroveň řízení) a jejich informační nároky – informační pyramida. Přednáška č. 4: Ochrana informací a průmyslová špionáž, právní vymezení porušení obchodního tajemství, způsoby sdělení obchodního tajemství, nelegální postupy získávání informací, oblasti zájmu špionážních aktivit mezi konkurenty, zdroje informací, projevy úspěšné špionáže, zásady informační bezpečnosti organizace a informační politika v praxi. Přednáška č. 5: Počítačová (informační kriminalita), cyber-crime, info-crime, high-tech crime a jejich definice, kyberterorismus - definice, sedm skupin informační kriminality, historie informační kriminality v ČR, informační kriminalita – současnost, (počítač jako nástroj útoku, nelegální software atd.), perspektivy informačního zločinu a boje proti němu, Přednáška č. 6: Moderní informační hrozby – nástroje útoků, obecně malware, počítačové viry (druhy a dělení), speciální případy infiltrací a útočné nástroje jejíchž cílem je sběr a distribuce dat a informací (spyware, phishing, ad-ware, hoax, dialer, nigerijské dopisy), zásady ochrany proti infiltracím virové a mimovirové, základní minimum informačního manažera. Přednáška č. 7 + 8 Informační služby v organizaci, informační střediska jako nástroj informačního managementu v organizaci, pohled do minulosti (VTEI), motivace a cíle vzniku informačních středisek, základní služby informačních středisek (IST) – informační, expertní, propagační, doplňkové. Archivní služby podrobněji – spisová služba, spisový a skartační řád, spisovna, skartační řízení, skartační znaky, skartační lhůty atd., zálohování a archivace dat, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Doplňkové přednášky: • Etika při nakládání s informacemi • Netiketa (Netiquete) • Etika v elektronické komunikaci • Vyhledávání dat a informací na síti, vyhledávací služby • Specifické výrazy (operátory) užívané při práci s googole.com (filetype, inurl, intitle apod.) • Manažerské informační systémy -vymezení pojmu -systémy pro podporu rozhodování -systémy pro podporu exekutivy -expertní systémy -transakční systémy

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner