115-0382/02 – Work with Information (PINF)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantorIng. David Nespěšný, MBASubject version guarantorIng. David Nespěšný, MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NES25 Ing. David Nespěšný, MBA
STR11 Ing. Robert Stříž
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Lifelong Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými oblastmi podnikové praxe, kde klíčovým strategickým instrumentem jsou informace. Po absolvování předmětu bude student umět definovat základní informační potřeby organizace, bude umět vytvářet a implementovat informační strategii a bude umět pracovat s potenciálními riziky při práci s daty a informacemi v organizaci.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět se zabývá oblastmi, které vycházejí ze základních potřeb sdílení, aplikace a distribuce informačních toků. Především se jedná o záležitosti informační strategie a rizik při práci s informacemi v organizaci, komunikace, Internetu, počítačové kriminality a oblasti vyhledávání, zpracovávání a archivace (zálohování) dat a informací.

Compulsory literature:

VYMĚTAL, J. a kol. Informační a znalostní management v praxi. LexisNexis CZ. Praha.2005.399s. ISBN 80-86920-01-1 SKLENÁK, V. a kol. Data, informace, znalosti a Internet. C.H.Beck. Praha.2001.507s. ISBN 80-7179-409-0

Recommended literature:

BÉBR, R. Manažerské informační systémy I, VŠE Praha, 1998, ISBN 80-7097-885-8 MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. Praha. 2002, 120 str., ISBN 80-7226-419-2 TRUNEČEK, J. Management v informační společnosti. Praha: VŠE, 1997, 228 str., ISBN 80-7079-201-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lecture 1: Information society and its characteristics, positive and negative consequences of living in the information society, information science, data, information, knowledge, process information (information string), target information process, information explosion and exformace concept, structure information (external and internal). Lecture 2: Information Manager, Information Strategy and its content, structure information strategy (business strategy, information systems, information technology, information management), business strategy and its characteristics, information systems and their implementation in the organization. Lecture 3: Information technology in the organization and their characteristics, hardware, software, communications infrastructure, Information management and its role in the organization, procedures, implementation of information management in the organization, information engineering, information level in the organization (strategic, tactical and operational level management) and their information needs - information pyramid. Lecture 4: Information protection and industrial espionage, the legal definition of breach of trade secrets, trade secret communication methods, illegal methods of obtaining information, the intelligence activities of interest among competitors, sources of information, expressions of successful espionage principles of organization of information security and information policy in practice. Lecture 5: Computer (Information criminality), cyber-crime, info-crime, high-tech crime and their definitions, cyberterrorism - definition, seven categories of crime information, criminal history information in the CR Crime Information - Present (computer as a tool to attack, illegal software, etc.), the information perspective of crime and combat, Lecture No. 6: Modern threats to information - the tools of attacks, generally malware, computer viruses (types and division), Special cases of infiltration and attack tool designed to collect and distribute data and information (spyware, phishing, ad-ware, hoaxes, dialers, Nigerian letters) principle of protection against malware and virus mimovirové, the basic minimum information manager. Lecture 7 and 8 Information Services organization, information centers as a tool for information management in the organization, look into the past (VTEI), motivation and objectives of information centers, basic services of information centers (IST) - Information, expertise, promotional, complementary. Archive Service detail - filing service, filing and retention order, the registry retention management, retention characteristics, retention periods, etc., data backup and archiving, Act No. 499/2004 Coll. Archives and Records Service. Additional lectures: • Ethics in the handling of information • Netiquette (Netiquete) • Ethics in electronic communication • Searching for data and information networks, search • Specific terms (operators) used to work with googole.com (filetype, inurl, intitle, etc.) • Management Information Systems -Definition -Decision support systems -Systems to support executive -Expert Systems -Transaction systems

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner