115-0390/02 – Krizový management (KRM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat signály blížící se krize 2. Kategorizovat typy krize 3. Vyhodnotit krizovou zranitelnost podniku 4. Klasifikovat příčiny, průběh a důsledky krize 5. Odhadnout potenciální vývoj krize v podniku 6. Sestavit jednoduchý krizový plán podniku 7. Vytvořit systém včasného varování 8. Navrhnout složení krizového týmu a způsoby jeho tréninku 9. Uplatnit klíčové body strategie pro obnovu podniku 10.Aplikovat zásady krizové komunikace

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je podat krizové řízení jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Po absolvování předmětu student získá jasnou představu o tom, co je to podnikatelská krize a její řízení; dostatek informací o tom, jaké podnikatelské krize jsou dnes a jaké očekáváme zítra a co vyžaduje jejich zvládnutí; inspiraci pro vlastní efektivní kroky na poli řízení krizí. Předmět se zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, postupu revitalizace, zásad prevence, po způsoby ukončení krize podnikatelského subjektu. V předmětu je důraz kladen na zabezpečení kontinuity podnikání, jež vychází z komplexního přístupu k prevenci, reakci na krizové situace, minimalizaci následků a zotavení z krizových situací. Bere zabezpečení kontinuity jako nepřetržitý proces, jako soubor opatření, kterými lze předcházet, překonávat nebo podstatně omezovat vliv rušivých faktorů na plynulou a nerušenou činnost. Samostatný blok je zaměřen na řešení krizových situací v oblasti veřejné správy. Důraz je kladen na legislativní bázi krizového řízení ve veřejné správě i na ekonomické souvislosti.

Povinná literatura:

MIKUŠOVÁ, Marie a Marcela PAPALOVÁ. Krizový management. SOET, vol. 14, 2014. Ostrava: VSB-TU. ISBN 978-80-248-3604-1. MIKUŠOVÁ, Marie. Krizový management pro malé a střední podniky. Bratislava: Wolters Kluwer. 2014. 308 s. ISBN 978-80-8168-106-6. MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis Management. SOET, vol. 27, 2017. Ostrava: VSB-TU. ISBN 978-80-248-4101-4. MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis management. Review of interdisciplinary approaches to crisis and crisis management. Saarbrucken: Lambert Academic, 2012. ISBN 978-3-8476-4870-2.

Doporučená literatura:

ANTUŠÁK, Emil. Krizový management. Hrozby - krize - příležitosti. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-488-8. BURKE, Ronald J. a Cary L. COOPER. The Organization in Crisis. Oxford: Blackwell, 2000. ISBN 0-631-21231-0. GRASSEOVÁ, Monika et al. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. GREEN, Kaj a Oliver HANKE. Řízení v krizových situacích. Příklady efektivních strategií. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-104-6. HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4. CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4234-2. KAFKA, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-121-5. KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v časech krize. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3136-0. KISLINGEROVÁ, Eva et al. Manažerské finance. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. KRULIŠ, Jiří. Jak vítězit nad riziky. Aktivní management rizik – nástroj řízení úspěšných firem. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-835-2. LÁTAL, Ivo a Michal ŠTANTEJSKÝ. Bezpečnostní zásady ochrany podniku. Prevence a řešení krizových situací. Praha: Prospektrum, 2001. ISBN 80-7175-091-3. LERBINGER, Otto. The Crisis Manager. Facing disasters, conflicts, and failures. 2nd ed. Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-89228-5. MIKUŠOVÁ, Marie. Krizový management pro malé a střední podniky. Bratislava: Wolters Kluwer. 2014. 308 s. ISBN 978-80-8168-106-6. MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis Management Modeling. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2014, vol. 11, p. 635-647. E-ISSN 2224-2899. MIKUŠOVÁ, Marie. Crisis management. Review of interdisciplinary approaches to crisis and crisis management. Saarbrucken: Lambert Academic, 2012. ISBN 978-3-8476-4870-2. POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-803-7. RINGLAND, G., O. SPARROW a P. LUSTIG. Beyond Crisis. Achieving Renewal in a Turbulent World. Chichester: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-68577-8. REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Krizový management ve veřejné správě. Praha: Ekopress. 2004. ISBN 80-86119-83-1. ROBSON, Mike a Philip ULLAH. Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998. přel. Pavel Medek. ISBN 80-85943-64-6. SIMON, Herman. Jak na krizi: 33 okamžitých opatření pro vaši firmu. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-204-8. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1667-4. SMITH, Denis a Dominic ELLIOTT (editors). Key Readings in Crisis Management. Systems and structures for prevention and recovery. New York: Routledge, 2007. ISBN 0-415-31520-4. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 5. akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5. VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Efektivní řízení pohledávek. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0770-5. WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti. Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2924-4. WINTERLING, Klaus. Jak se provádí (preventivně) krizový management. Praha: BaBTEXT, rok neuveden. ISBN 80-900178-5-1. ZAPLETALOVÁ, Šárka et al. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-869-2985-9. ZUZÁK, Roman a Martina KONIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Diskuse během cvičení.

E-learning

Interaktivní využití LMS.

Další požadavky na studenta

Pokročilé znalosti z oblasti managementu a ekonomiky podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Trendy v praxi krizového managementu. Typologie krizí, vývoj krize v organizaci, algoritmus vývoje a řešení krizové situace v podniku. Analýza ohrožení podniku, sestavení krizové matice pro zjištění zranitelnosti podniku. Proces krizového managementu (signály, příčiny, nástroje, stakeholders, nápravná opatření, zdroje, revitalizace). Systém včasného varování (účel, indikátory, tvorba systému). Krizový plán (doporučený obsah, tvorba). Krizový tým (složení, odpovědnost členů, činnost před krizí, během krize, po krizi, příprava - druhy výcviku členů krizového týmu). Volba krizové strategie, klíčové body business recovery strategy. Konečné řešení krize (pokračování v činnosti, ukončení činnosti podniku). Krizová komunikace, strategie urovnávání krizí. Klíčové body pro vytvoření systému krizového managementu v podniku. Model krize a jeho aplikace. Příprava veřejné správy na řešení krizových situací (IZIS, hospodářská opatření pro krizové stavy, bezpečnostní politika, hrozba terorismu, dokumentace, finanční nástroje). Případové studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtová písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku