115-0393/02 – Manažerská ekonomika (ManE)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucja Matusiková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student absolvováním předmětu získá následující dovednosti: 1.Popsat a analyzovat ekonomický systém podniku ve vazbě na hodnototvorný proces, 2.Odhalit příčiny ekonomické neefektivnosti podnikatelského subjektu a navrhnout jejich řešení, 3.Optimalizovat kapitálovou strukturu podnikatelského subjektu, 4.Diagnostikovat a řídit efektivnost hospodaření s potenciály podnikatelského subjektu, jeho výkonnost, 5.Otimalizovat stav, spotřebu, využití a reprodukci potenciálů podnikatelského subjektu, 6.Vyhodnotit produktivitu práce, optimalizovat počet zaměstnanců a posoudit efektivnost systému jejich odměňování. Cíle výuky studentů v tomto předmětu: 1.Obeznámit studenty se strukturou a chováním ekonomického systému podnikatelského subjektu a řízením tohoto systému. 2.Naučit studenty analyzovat a hodnotit jednotlivé potenciály hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu z pohledu struktury prvků ekonomického systému a jejich významu použitím metod ekonomické analýzy. 3.Naučit studenty synteticky zpracovat výsledky hodnocení průběhu hodnototvorného procesu v podnikatelském subjektu z pohledu jeho ekonomického systému. 4.Naučit studenty tvořit projekty změn a zabezpečit jejich aplikace, které umožní odstranění nežádoucích odchylek v průběhu realizace hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu. 5.Naučit studenty aplikovat metody pro tvorbu systémově propojených funkčních cílů podnikatelského subjektu na bázi efektivnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je objasnit podstatu ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení z hlediska formování tohoto systému prostřednictvím vazeb stavu, spotřeby, využití a efektivní reprodukce základních potenciálů podnikatelské činnosti. Dále pak vymezit ekonomický vstup a výstup podnikatelského subjektu včetně jejich kvantifikace, naučit studenty hodnotit a formovat opatření pro zvýšení efektivnosti (výkonnosti) realizace podnikatelského procesu v tomto subjektu a jejího řízení. Řízení ekonomického systému je uvažováno ve vazbě základních dílčích funkcí komplexního manažerského procesu, tj. od fáze podnikatelského plánování až po kontrolu. V rámci analytických zkoumání jsou využívány metody strukturální analýzy, optimalizace na bázi diferenciálního počtu, statistické metody zpracování a analýzy dat, postupy matematické logiky, logaritmická metoda, metoda postupných změn, citlivostní analýza, analýza bezpečnostní mezery, indexová metoda, rozpočtové a kalkulační metody, metody pro měření rizika apod.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ et al. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Doporučená literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2. DUCHOŇ, Bedřich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-763-0. KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5. LANDA, Martin a Michael POLÁK. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1996-9. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2432-4. SYNEK, Miloslav; KOPÁNĚ, Heřman; KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2924-4. WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Průběžný písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, finančního managementu a účetnictví.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Vymezení ekonomického systému podniku, jeho prvků a jejich vazeb -Zásady řízení efektivního chování podniku ve vazbě na hodnotový proces -Využití systému řízení podle cílů a odchylek při řízení ekonomického systému podniku -Kapitálová a majetková struktura podniku jako potenciál podnikatelského procesu – optimalizace kapitálové struktury a hodnocení majetkových potenciálů ve vazbě na ekonomický systém podniku -Zaměstnanci podniku jako potenciál podnikatelského procesu a jejich hodnocení ve vazbě na ekonomický systém podniku -Produktivita práce v podniku a její měření a hodnocení -Kritéria optimalizace výnosů, nákladů a hospodářských výsledků podniku -Řízení výkonnosti podniku s cílem růstu přidané hodnoty -Základní metody ekonomické analýzy podniku -Analýza hospodaření s potenciály podnikatelského procesu v podniku (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžný majetek, zaměstnanci podniku) od fáze jejich pořízení až do doby realizace hotové produkce -Analýza úrovně produktivity práce v podniku -Analýza nákladů, výnosů a hospodářských výsledků podniku a úrovně optimalizace hospodářského výsledku -Analýza efektivnosti podnikatelského procesu a jeho výkonnosti -Analýza organizačního a řídicího systému podniku se zaměřením na analýzu rozhodovacích procesů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku