115-0394/01 – Management malého podniku (MMP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vytvořit ucelený přehled o požadavcích na manažera malého rodinného podniku 2. Identifikovat klady a zápory samostatného podnikání se zdůrazněním rysů rodinného podnikání 3. Umět založit živnost fyzické osoby, založit s.r.o., svolat valnou hromadu s.r.o., plnit administrativní povinnosti zaměstnavatele 4. Zvládnout počátek podnikání fyzické osoby a s.r.o. z pohledu administrativního, z hlediska financování a plánování

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je kombinací a doplněním znalostí z ostatních ekonomických a manažerských předmětů vytvořit ucelený přehled o činnosti manažera malého podniku. Všímá si specifik rodinného podniku a s tímto spojených odlišných nároků na znalosti a dovednosti manažerů. Po absolvování předmětu je student schopen orientovat se v požadavcích kladených na manažera malého rodinného podniku v oblastech zahájení podnikatelské činnosti, průběhu podnikání a s tím související problematiky zajišťování zdrojů a plnění podmínek kladených vnějšími i vnitřními subjekty, umí zvážit nejvhodnější způsob ukončení podnikatelské aktivity. Je akcentována pozice rodinného podniku. Uvedené oblasti jsou řešeny z pozice živnostníka a z pozice společníka a jednatele s.r.o. Učební výstupy jsou směřovány do tří úrovní: Znalosti: uspořádání uceleného přehledu o požadavcích na manažera malého rodinného podniku. Pochopení: identifikace kladů a záporů samostatného podnikání se zdůrazněním rysů rodinného podnikání. Uplatnění: aplikace: založení živnosti fyzické osoby, založení s.r.o., svolání valné hromady, plnění administrativních povinností zaměstnavatele.

Povinná literatura:

KORÁB, Vojtěch. Rodinné podnikání. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1843-6. SRPOVÁ, Jitka, Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.

Doporučená literatura:

BLÁHA, Jiří, Aleš MATEICIUC a Zdeňka KAŇÁKOVÁ. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0374-9. DVOŘÁČEK, Jiří. Audit podniku a jeho operací. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-809-6. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL, O. Strategické řízení: Teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Překlad Tomáš Juppa. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. MIKUŠOVÁ, Marie. Podnikání v praxi. Praktický průvodce pro podnikatele. Ostrava: Arnet On Line, 2004. ISBN 80-239-3195-4. NENADÁL, Jiří. Management partnerství s dodavateli. Nové perspektivy firemního nakupování. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-152-6. ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. Brno: Masarykova univerzita Brno. 2011. ISBN 978-80-210-5603-9. SRPOVÁ, Jitka et al. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. STAŇKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-926-9. SYNEK, Miloslav et al. Manažerská ekonomika. 5., akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VEBER, Jaromír, Jitka SRPOVÁ et al. Podnikání malé a střední firmy. 3. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse v průběhu cvičení, identifikace souvislostí.

E-learning

Interaktivní využívání LMS.

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti managementu a ekonomiky podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Malý podnik – vymezení, úloha, specifické rysy - Manažer malého podniku (rysy, bariéry, předpoklady) - Rodinný podnik I (historie, postavení, definice, role rodiny, typy, kultura, životní cyklus, silné a slabé stránky) - Rodinný podnik II (řízení – fáze, koncept, typy, následnictví) - Živnostník, zaměstnavatel (aplikace založení, povinnosti, ukončení existence) - Společnost s ručením omezeným (aplikace založení, odchod společníka, vypořádací podíl) - Rodinný podnik III (spolupráce v rámci rodiny – sdružení, spolupracující osoba) - Společný podnik – výběr partnera - Management vnitřního chodu rodinného podniku - Možnosti financování, podpora - Spolupráce (aliance, klastry, sítě) - Malý podnik a životní prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, aktivní účast na cvičeních min 70 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku