115-0506/02 – Manažerské dovednosti (MS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Kashi, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Popsat a vysvětlit 12 klíčových manažerských dovedností, které používají, byť v různé míře, všichni manažeři bez ohledu na hierarchické postavení v organizaci, diskutovat o manažerských způsobilostech potřebných pro řízení firemních procesů a zapojování lidí do jejich zlepšování. 2.Diagnostikovat vlastní předpoklady pro zvládání manažerských dovedností, které zahrnuje tento předmět, rozvíjet svoje vlastní způsobilosti tak, abyste mohli aspirovat na pozici manažera ve firmě, aplikovat znalosti získané studiem modulů i samostudiem z doporučené literatury při řešení případových situací, napodobovat chování manažerů, které můžete, prostřednictvím tutoriálů, vypozorovat na videofilmech, které vám budou promítány, řešit případové situace z manažerské praxe. 3.Získat přehled a teoretickou znalost obsahu základních sociálních a manažerských dovedností a technik, které mohou usnadňovat a urychlovat manažerské procesy, nástroje manažerské práce v podobě záznamových archů, návodek či doporučení, které transformují danou dovednost do praktické realizace, metodické návody popisující v krocích způsob jednání manažera při řízení činností a vedení lidí na pracovišti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu Manažerské dovednosti je seznámit studenty se dvanácti základními tématy, ve kterých manažeři uplatňují své dovednosti, pracovní postupy nebo činnosti. Studenti se prostřednictvím tohoto předmětu seznámí s dovednostmi, jako jsou podpůrná komunikace se zaměstnancem, vystupování a prezentování, zvládání konfliktních situací, ovlivňování druhých atd., které záleží zejména na osobních dovednostech rozvíjených zkušenostmi a výcvikem. Dále si vyzkouší i některé manažerské postupy a činnosti jako jsou delegování pravomoci, akční plány motivování zaměstnanců, ovlivňování skupinové efektivity a vytváření synergických efektů v týmové práci apod. Prostřednictvím případových situací si vyzkoušejí i fungování některých vybraných technik např. v oblasti rozhodování a stanovování cílů (Ishikawův diagram, Paretova analýza, brainstorming, silové pole, SMART cíle atd.), v komunikaci (SPIN), v koučování (technika GROW, STEER) atd.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi: získejte zásadní manažerské a řídicí dovednosti, které skutečně vedou k výsledkům. Brno: Lingea, 2020. 202 s. ISBN 978-80-7508-621-1. LOŠŤÁKOVÁ, Olga. Empatická a asertivní komunikace: jak zvládat obtížné komunikační situace. Praha: Grada, 2020. 231 s. ISBN 978-80-271-1597-6. ZHUO, Julie. První kroky v manažerské pozici: cesta k úspěšnému a respektovanému šéfovi. Praha: Grada, 2020. 231 s. ISBN 978-80-271-2893-8.

Doporučená literatura:

HRONÍK, František. Čtyři směry business myšlení. Brno: MotivP, 2020. 143 s. ISBN 978-80-87981-31-3. JENKINS-SCOTT, Jackie. 7 tajemství odpovědného vedení lidí. Praha: Grada, 2021. 175 s. ISBN 978-80-271-1711-6. ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2019. 223 s. ISBN 978-80-251-4961-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – seminární práce + zpracování případových studií zkouška – písemná (otevřené otázky)

E-learning

Další požadavky na studenta

Basic knowledge of management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů, manažerské kompetence, kompetenční modely, manažerské kompetence v procesním modelu, kompetence manažerů na různých úrovních řízení, manažerské funkce a role. 2. Typologie osobnosti a její význam pro manažery, vnímání a jeho význam, manažerské styly. 3. Komunikační dovednosti, zásady podpůrné komunikace a její využití. 4. Prezentační dovednosti, aktivní naslouchání, metoda LISTEN - aktivní naslouchání a zpětná vazba. 5. Proces a fáze konfliktu, role manažera v konfliktních situacích, postupy řešení konfliktů. 6. Základní pojmy, rozhodovací proces a jeho struktura, vybrané metody a techniky rozhodování (Occamova břitva, Ishikawův diagram, Brainstorming, Brainwriting, Analýza silových polí, Akční plán, Paretova analýza, Vícekriteriální rozhodování - AHP, ANP). 7. Základní pojmy, proces delegování, výhody a nevýhody delegování pro manažery a podřízené. Základní pojmy, model moci a vlivu, manipulační styly. 8. Základní pojmy, model moci a vlivu, manipulační styly. 9. Procesní model řízení pracovního výkonu, vliv motivace na řízení pracovního výkonu, motivační strategie, nové formy práce. 10. Základní pojmy, manažerské styly vedení (manažerská mřížka, kontinuum vedení, situační vedení, transformační, transakční a charismatické vedení, vedení podle Druckera a Coveyho, manažer v roli kouče). 11. Definice základních pojmů, týmová práce, týmové role podle Belbina, vývojová fáze týmu, Demingův týmový kruh. 12. Typy porad, různé typy účastníků a jejich charakteristiky, nejčastější chyby a nedostatky porad, metody a techniky komunikace na poradách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Seminární práce Semestrální projekt 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních - 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student/ka musí splnit požadavky absolvování předmětu (zápočet a zkoušku).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management SPM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management MMA P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok