115-0543/02 – Nákladové řízení a cenová strategie (CMPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Stanovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Obeznámit se se základními pojmy nákladové teorie, s klasifikací nákladů dle různých hledisek a na to navazujícími metodami nákladové analýzy. - Pochopit možnosti využití různých metod a technik nákladové analýzy k optimálnímu rozhodování o efektivní struktuře nákladových vstupů. - Identifikovat rozhodující řídicí parametry a vlivy v oblasti nákladů a charakterizovat jejich vliv na proces nákladového řízení. - Porovnávat a hodnotit cenové strategie v návaznosti na konkrétní podmínky podniku a předvídat jejich kladné i záporné dopady.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem přednášek je poskytnout studentům základní informace o klasifikaci nákladů, tvorbě nákladových funkcí a možnostech uplatnění nákladové analýzy v praktických podmínkách. Na to pak navazuje základní přehled metod tvorby cen a vytváření cenových strategií včetně jejich praktické aplikace.

Povinná literatura:

FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ, Jaroslav WAGNER a Petr PETERA. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 414 s. ISBN 978-80-7598-486-9. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2018. 791 s. ISBN 978-80-7261-568-1. MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. 2., uprav. a dopl. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. SOET, vol. 16. 342 s. ISBN 978-80-248-4158-8.

Doporučená literatura:

MARTINOVIČOVÁ, Dana, Miloš KONEČNÝ a Jan VAVŘINA. Úvod do podnikové ekonomiky. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 220 s. ISBN 978-80-271-2034-5. NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. 366 s. ISBN 978-80-726-1561-2. ŠPAČEK, Miroslav a Karel ČERVENÝ. Kreativní metody v inovacích. Praha: Oeconomica, 2020. 349 s. ISBN 978-80-245-2322-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zkouška - písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

dobrá znalost angličtiny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika procesů podnikání a řízení - Podstata a cíle těchto procesů v podniku. - Úloha nákladů v ekonomickém systému podniku. - Faktory ovlivňující náklady. 2. Pojetí a členění nákladů v podnikatelském subjektu - Charakteristika finančního, hodnotového a ekonomického pojetí nákladů. - Členění nákladů (druhové, účelové, v závislosti na objemu prováděných výkonů, pro potřeby rozhodování). - Praktická aplikace různých klasifikací v podmínkách podniku. 3. Produkční funkce - Základní charakteristiky produkčních funkcí. - Přístupy k analýze produkčních funkcí, možnosti aplikace závěrů. 4. Nákladové funkce - Základní principy teorie nákladů. - Charakteristiky nákladových funkcí. - Přístupy k analýze nákladových funkcí, praktická aplikace. 5. Metody stanovení nákladových funkcí - Klasifikační metoda. - Orientační jednoduché metody (metoda dvou období, grafická metoda). - Statistické metody. - Metoda Newtonova interpolačního polynomu, předpoklady jejího užití. - Užití nákladových funkcí v nákladovém řízení podniku. 6. Nákladové kalkulace - Členění kalkulací podle různých hledisek. - Kalkulační techniky, kalkulační metody. - Užití nákladových kalkulací v konkrétních podnikových podmínkách. 7. Standardizace nákladů - Typy nákladových standardů a způsob jejich tvorby. - Nákladové řízení v podniku uplatněním metody standardních nákladů. 8. Konkurenční nákladové strategie podnikatelského subjektu - Konkurenční výhoda a hodnotový řetězec. - Hnací síly nákladů a faktory, které je ovlivňují. 9. Praktické postupy a metody při řízení nákladů v podnikatelském subjektu - Řízení (ovlivňování) fixních, resp. režijních nákladů. - Řízení variabilních, resp. přímých nákladů. - Hodnotící kritéria v procesu nákladového řízení. 10. Základní principy teorie poptávky a cenové tvorby - Zákon poptávky a jeho uplatnění v praxi, - Cenová pružnost poptávky (vč. křížové, resp. důchodové pružnosti) a faktory, které ji ovlivňují. - Klasifikace forem trhu podle cenových kritérií, Amomso-Robinsonův vztah. 11. Cenové politické modely firmy - Charakteristika cenové rovnováhy na dokonalém a nedokonalém trhu. - Cenově politické modely monopolní, oligopolní a polypolní firmy (dle různých kritérií). - Aplikace v konkrétních podmínkách. 12. Praktická orientace cenové tvorby v podnikatelském subjektu - Nákladové ceny a jejich využití při tvorbě cenové strategie. - Poptávková orientace cen v podniku a postupy při jejím uplatňování. - Konkurenční a odvětvová orientace cenové tvorby jako základ bezkonfliktních cenových strategií. 13. Cenově politické strategie podnikatelského subjektu - Strategie pro nové výrobky uváděné na trh. - Strategie pro zavedený prodej. - Volba cenové strategie dle podmínek konkurence. - Strategie cenové diferenciace a její formy. 14. Praktické aspekty cenového rozhodování v podnikatelském subjektu - Řízení cen, jeho místo a úloha v podnikové struktuře. - Cíle cenové tvorby, cenová regulace, cenové slevy a srážky, vnitropodnikové ceny. - Právní aspekty cenové tvorby v podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.