115-0561/02 – Strategický management (SM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
ZEL089 Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Definovat základní pojmy z oblasti strategického managementu. 2.Osvojit si a využívat principy strategického myšlení. 3.Stanovit misi organizace, formulovat poslání, vize, cíle a filozofii organizace. 4.Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 5.Identifikovat konkurenční výhodu organizace. 6.Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí. 7.Formulovat odpovídající strategické alternativy. 8.Zhodnotit navržené strategie, rozhodnout o optimální strategii. 9.Navrhnout a propracovat plán implementace zvolené strategie. 10.Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy strategického managementu. Studenti jsou vedeni k osvojení si a využívání principů strategického myšlení. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, aplikují metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Studenti by si měli uvědomit nejen nezbytnost identifikace konkurenčních výhod v organizaci, ale také význam souladu vývoje organizace s vývojem podnikatelského prostředí. Tyto poznatky představují základ pro pochopení obsahu různých typologií strategií a principů strategického rozhodování. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří, Stanislav HÁJEK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Emil VACÍK. Tvorba strategie a strategické plánován. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-2499-2. FREJTICHOVÁ, Jarmila, ed. O strategii: 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Praha: Management Press, 2018. 285 s. Knihovna Světového managementu. ISBN 978-80-7261-555-1. MATUSIKOVA, Lucja et al. Strategický management. 2. vyd. SOET, vol. 15. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 246 s. ISBN 978-80-248-4038-3.

Doporučená literatura:

HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 232 s. ISBN 978-80-7400-637-1. KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Nová strategie modrého oceánu: pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha: Management Press, 2018. 264 s. ISBN 978-80-7261-547-6. KOLÁŘ, Pavel. Posilování stresem – cesta k odolnosti. Praha: Universum, 2021. 376 s. ISBN 978-80-242-7514-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální projekt písemná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Knowledge management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do strategického řízení - Základní pojmy - Modely procesního strategického řízení 2.Principy strategického řízení, poslání, vize a cíl - Vytvoření poslání a vize - Definování cílů podniku, struktura cílů 3.Strategická analýza vnějšího prostředí - PEST analýza, 4C analýza - Faktory odvětví - Porterova analýza, analýza konkurence, GAP analýza, analýza životního cyklu pobočky, GAP analýza, Benchmarking. 4.Strategická analýza vnitřního prostředí - Metoda profilu strategické výhody, matice BCG, McKinseyho model 7-S, analýza SPACE. 5.Finanční analýza a finanční plánování v rámci strategie podniku - Finanční výkazy - Vertikální a horizontální analýza - Analýza poměrových ukazatelů 6.Prognózování a metoda prognózování - Matematicko-statistická metoda a heuristické metody - Brainwriting, brainstorming, metody scénářů, benchmarking, metoda Delphi 7.Typologie strategií - Podniková strategie, strategie obchodních jednotek, provozní strategie, procesní strategie - Porterova strategie, Ansoffova matice, Meffertova strategie, strategie modrého a červeného oceánu. - Kritéria pro určení optimální strategické volby 8.Implementace strategie - Zásady implementace - Typy implementace 9.Strategická kontrola - Balanced Scorecard 10.Rizika a krize ve strategickém řízení - Struktura rizika a krize - Metody eliminace rizik 11.Význam inovací ve strategickém řízení

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok