115-0591/02 – Řízení lidských zdrojů B (HRMB)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFEI, USP, FAST, FMT, FBI, HGF, FS, EKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Identifikovat nové role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů v organizacích. 2.Objasnit strategii řízení lidských zdrojů a vysvětlit proces plánování lidských zdrojů. 3.Charakterizovat proces získávání a výběru zaměstnanců a navrhnout vhodné metody výběru na dané pracovní pozice. 4.Objasnit proces přijímání a adaptace zaměstnanců. 5.Vysvětlit systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a charakterizovat jednotlivé kroky cyklu vzdělávání a rozvoje. 6.Objasnit proces talent managementu a zhodnotit jeho přínosy. 7.Formulovat cíle hodnocení zaměstnanců a navrhnout kombinaci metod hodnocení pro vybrané pracovní pozice. 8.Vysvětlit podstatu zásluhového odměňování a shrnout jeho výhody a nevýhody. 9.Objasnit problematiku řízení lidského kapitálu. 10.Definovat rámec zaměstnaneckých vztahů a vysvětlit procesy zaměstnaneckých vztahů. 11.Srovnat řízení lidských zdrojů v malých a středních organizacích s řízením lidských zdrojů ve velkých organizacích. 12.Shrnout negativa rostoucí fluktuace zaměstnanců v organizaci a doporučit možné způsoby měření odchodů zaměstnanců z organizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět přináší základní poznatky o manažerských přístupech k řízení lidských zdrojů organizací. Objasňuje personální strategii a plánování organizace, tvorbu její personální politiky a efektivní způsoby získávání, odměňování, zaměstnaneckých vztahů, rozvoje a využívání lidských zdrojů organizace. Těžištěm modulu jsou poznatky o nakládání s lidskými zdroji, o podmínkách jejich efektivního uplatňování a o rozvoji lidského potenciálu organizace.

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-168-3. PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2042-5. ULRICH, Dave. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.

Doporučená literatura:

ČOPÍKOVÁ, Andrea a Petra HORVÁTHOVÁ. Odměňování zaměstnanců v organizacích. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2264-8. HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: ASPI, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2361-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Nová role personálních útvarů a specialistů na řízení lidských zdrojů -Strategie a politika ŘLZ, plánování lidských zdrojů -Získávání a výběr zaměstnanců -Přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců -Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců -Talent management -Hodnocení zaměstnanců -Odměňování zaměstnanců I -Odměňování zaměstnanců II -Řízení lidského kapitálu -Zaměstnanecké vztahy I -Zaměstnanecké vztahy II -ŘLZ v malých a středních organizacích -Propouštění zaměstnanců

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.