115-0800/02 – Management A (MANAG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
MAT073 Ing. Lucja Matusiková, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 12+0
celoživotní Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu. 2. Popsat klasické i moderní směry managementu. 3. Objasnit podstatu a hlavní rysy současného managementu. 4. Vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivování, kontrolování. 5. Objasnit podstatu a funkci strategického managementu a etiky a podnikové kultury. 6. Vysvětlit základní pojmy, definice a souvislosti v oblasti rizika a krize v podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ve výuce předmětu jsou poskytovány základní informace o problematice řízení podniku. Současně je podána i stručná informace o vývoji managementu a teoretických přístupech.

Povinná literatura:

ARMSTRONG Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. BĚLOHLÁVEK, František, Pavel KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396. BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3275-6. CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7. DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2149-1. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9. FOTR Jíří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168. KRYMLÁKOVÁ, Hana et al. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2092-7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2951-0. MALLAYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5. PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. VEBER, Jaromír et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3.

Doporučená literatura:

DEIBLOVÁ, Maria. Motivace jako nástroj řízení. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-902105-8-9. DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-7169-422-3. HAMMER, Michael a James CHAMPY. Reengineering - radikální proměna firmy: manifest revoluce v podnikání. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-028-7. JANDA, Patrik. Vnitrofiremní komunikace: nástroje pro úspěšné fungování firmy. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0781-0. KEŘKOVSKÝ, Miroslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8. KOONTZ, Harold a Heinz WEIHRICH. Management. 2. vyd. Praha: East, 1998. ISBN 80-7219-014-8. KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2202-3. MAYEROVÁ, Marie. Stres, motivace a výkonnost. Praha: Grada1997. ISBN 70-7169-425-8. PROVAZNÍK, Vladimír a Růžena KOMÁRKOVÁ. Motivace pracovního jednání. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica. 2004. ISBN 80-245-0703-X. SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1. TRUNEČEK, Jan. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 2. vyd. Praha: Professional, 2004. ISBN 80-86419-67-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Všeobecné středoškolské znalosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, funkce a členění managementu - Definice managementu a obsahový význam pojmu management - Funkce managementu – plánování, rozhodování, organizování, komunikování, motivování, kontrola, vedení lidí 2. Charakteristika managera, jeho činnosti, role a odpovědnosti - Vlastnosti manažera – vrozené a získané - Hierarchie řídících struktur - Manažerská odpovědnost (vůči vlastníkům, zaměstnancům, státu, společnosti, sobě) - Manažerské role – interpersonální, informační, rozhodovací - Typy manažerů v průběhu vývoje firmy 3. Klasikové managementu - Období předklasické – J. Mongomery, R. Owen, J. Watt, H.R.Towne a jiní - F. W. Taylor – vědecké řízení a jeho zásady - H. Fayol – správní řízení – obsah a zaměření 14 principů úspěšného řízení - M. Weber – byrokratické řízení a jeho zásady - E. Mayo – škola lidských vztahů – důraz na nehmotné stimuly - Aplikace zásad klasického řízení – Ford, Baťa 4. Moderní směry managementu - Procesní přístupy – důraz na klasifikaci manažerských funkcí a jejich spojení v integrovaný celek. Představitelé Gulick, Mooney, Koontz, Urwick, Weihrich. Systém POSDCORB. - Systémové přístupy – akcentování komplexního chápání uvažovaných jevů a procesů ve vnitřních i vnějších souvislostech. Představitelé Barnard, Simon, Marche. - Kvantitativní přístupy – operační výzkum, operační analýza. Přednosti a zápory, matematické modelování. - Psychologicko-sociální přístupy – teorie X a Y. Maslowova teorie potřeb, Herbergova teorie satisfaktorů a disatisfaktorů. - Pragmatický přístup – McKinsey, „7S“, Teorie „Z“, Metoda MBO 5. Současný management - Podnikatelské prostředí současnosti - Hledání dokonalosti Peterse a Watermana - Dokonalost ve využívání lidí Leveringa a kol. - Leadership – Kanterová - Benchmarking – učit se od nejlepších - Outsourcing - Podnikový reengineering – zásadní proměna firmy 6. Proces plánování - Členění plánů podle jejich charakteru – časové, věcné. - Plánovací proces - Podnikatelský záměr – jeho vztah k plánování. 7. Rozhodování a rozhodovací metody - Definování procesu rozhodování - Potřebné podklady pro - Součásti rozhodovacího procesu, typy rozhodování - Formulace rozhodnutí a charakter rozhodnutí – příkaz (zákaz), doporučení, návod 8. Proces organizování - Definice organizování, organizace a její základní charakteristiky - Základní typy organizačních struktur – liniová, funkcionální, funkcionálně- štábní, maticová - Moderní typy organizace – podnikatelská jednotka, divize, hybridní struktura, síťové struktury - Faktory působící na organizaci – Mintzbergova teorie struktur - Organizační architektura 9. Personální management a vedení lidí - Definice personální práce - Personální činnosti - Legislativa zaměstnávání pracovníků - Kariéra 10. Motivace a stimulace - Motivace – definování pojmu, zdroje motivace - Motivační teorie - Motivační profil člověka - Definice stimulace, prostředky stimulace – hmotné a nehmotné prostředky - Výkon a spokojenost pracovníka, pracovní výkon, motivace k řídící činnosti 11. Komunikace - Definování komunikace, proces předávání informací a jeho členění - Volba médií a volba komunikačního kanálu - Komunikační styl, komunikační dovednosti - Efektivní komunikace – argumentační mosty - Základní chyby při komunikaci 12. Proces kontroly - Definice kontrolního procesu, její funkce, fáze a členění - Druhy a formy kontrolního procesu - Přístupy k stanovení standardů - Vývojové tendence kontroly - Přenášení pracovních povinností – systém delegování pravomoci a odpovědnosti - Definování controllingu a jeho zásady 13. Strategický management - podstata a funkce - Poslání podniku, podnikové cíle, zájmové skupiny. - Analýza vnějšího a vnitřního prostředí - Volba strategií a jejich implementace strategií. 14. Základy etiky a podnikové kultury - Etika, morálka - Podniková etika jako aplikovaná etika - Etický kodex firmy – význam, obsah - Definice kultury firmy, její význam - Prvky a projevy podnikové kultury - Změny podnikové kultury a její dopady

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 80  41 3
        Zápočet Zápočet 20  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R056) Veřejná správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní