115-0805/01 – Analýza ekonomických a řídících procesů v podnikat.subjektech (AEŘPPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Naučit studenty rozumět podstatě systémového přístupu k analýze ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 2. Seznámit studenty s aplikovatelnými postupy a metodami pro analýzu efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovávat (hodnotit) výsledky analýzy efektů (dosažených stavů) v rámci ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 4. Naučit studenty tvořit systémové struktury v praxi realizovatelných opatření pro řešení analyticky zjištěných nežádoucích odchylek v plnění projektovaných cílových efektů v oblasti ekonomických a řídících procesů. 5. Vést studenty k aplikaci tvůrčího týmového pojetí řídící práce v systémovém analytickém i syntetickém chápání jejího průběhu.

Vyučovací metody

Anotace

Analýza ekonomických a řídících procesů realizovaných v podnikatelském subjektu, systematika její realizace včetně prezentace postupu, jak výsledky využít k řešení problémových situací v daném podnikatelském subjektu, které mají vliv na efektivnost jeho podnikatelské činnosti.

Povinná literatura:

1. Armstrong, M.; Stephens, T. Management a leadership. Praha: Grada, 2008. 268 s. ISBN 978-80-247-2177-4. 2. Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. 3. Grünwald, R.; Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-587-5. 4. Hindls, R.; Hronová, S.; Novák, J. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7. 5. Keating. B.; Wilson, J. H. Managerial Economics Academic Press, Inc. London: 1986. ISBN 0-12-4028-60-8. 6. Kislingerová, E.; Neumaierová, I. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-641-3. 7. Kislingerová, E.; Hnilica. J. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. 8. Pavelková, I.; Knápková, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 1. vyd. Praha: Linde, 2005. 302 s. ISN 80-86131-63-7 9. Řepa, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 265 s. ISBN 80-247-1281-4. 10. Synek, M.; Kopáně, H.; Kubálková, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a význam analýzy v podnikatelském subjektu: - charakteristika ekonomické analýzy, - charakteristika analýzy řídicích procesů na bázi zpětnovazebních informačních procesů. 2. Základní metody analýzy: - obsah analytických metod a jejich srovnání, - kvantifikace vztahu mezi syntetickými a analytickými ukazateli, - postup aplikace analytických metod v konkrétních podmínkách. 3. Analýza hospodaření s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich analýza, - analýza využití dlouhodobého hmotného majetku, opatření ke zvyšování využití dlouhodobého hmotného majetku v podnikatelském subjektu. 4. Analýza reprodukce dlouhodobého hmotného majetku: - analýza ukazatelů návratnosti investičních prostředků, - analýza reprodukčních podmínek a ukazatelů, optimalizace životnosti dlouhodobého hmotného majetku a jeho reprodukčních cyklů. 5. Analýza hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura oběžného majetku a jeho analýza, - analýza využití oběžného majetku, návrh a realizace opatření k vyššímu využití oběžného majetku v podnikatelském subjektu. 6. Analýza zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - podstata analýzy stavu, struktury, využití a reprodukce zásob, - uplatnění metody a modely analýzy. 7. Analýza hospodaření se zaměstnanci podnikatelského subjektu: - analýza stavu a struktury zaměstnanců, - stanovení potřeby zaměstnanců ve vazbě na požadovanou úroveň produktivity práce, - analýza využití zaměstnanců v podnikatelském procesu. 8. Analýza produktivity práce v podnikatelském subjektu: - analýza úrovně produktivity práce a faktorů, které ji ovlivňují, - hodnocení různých systémů odměňování z hlediska jejich vlivu na produktivitu práce, - návrh a realizace opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce. 9. Analýza nákladů podnikatelského subjektu: - analýza nákladů ve vztahu k produkci, k realizovaným procesům a k času, - konkrétní opatření vedoucí k optimalitě nákladů v ekonomickém systému podnikatelského subjektu. 10. Analýza výnosů podnikatelského subjektu: - analýza výnosů z hlediska struktury produkce, poptávky a cen, vývoj v čase a faktory, které ho ovlivňují, - opatření vedoucí ke zvýšení úrovně výnosů podnikatelského subjektu. 11. Analýza hospodářského výsledku podnikatelského subjektu: - informační zabezpečení analýzy hosp. výsledku, vzájemné vazby ukazatelů tvořících hosp. výsledek podniku, analýza faktorů, které ovlivňují jeho úroveň, - opatření vedoucí k optimální úrovni hosp. výsledku v konkrétních podmínkách. 12. Analýza efektivnosti podnikatelské činnosti a výkonnosti podnikatelského subjektu: - charakteristika metod analýzy efektivnosti a výkonnosti podnikatelského subjektu, struktura a vazby faktorů, ovlivňujících efektivnost a výkonnost, Du Pontův pyramidální rozklad, analýza ukazatele EVA a dalších ukazatelů efektivnosti a výkonnosti podnikatelského subjektu, - tvorba opatření zajišťujících optimální úroveň efektivnosti a výkonnosti. 13. Finanční analýza podnikatelského subjektu: - podstata a obsah metod finanční analýzy, statické a dynamické analytické postupy, testování finančního stavu podnikatelského subjektu, - opatření zajišťující finanční stabilitu podnikatelského subjektu. 14. Analýza organizačního a řídícího systému podnikatelského subjektu: - organizační a řídící struktura podnikatelského subjektu (řídící a výkonný subsystém podnikatelského systému), - analýza různých typů organizačních struktur podnikatelského subjektu, - analýza úrovně řídícího působení managementu v podnikatelském subjektu a její vliv na výkonnost tohoto subjektu, - podstata a možnosti aplikace problémové analýzy a rozhodovací analýzy v rámci rozhodovacích procesů v podnikatelských subjektech, - analýza úrovně rozhodovacích procesů. 15. Analýza rizik podnikatelského subjektu: - stanovení míry rizika, struktura rizik v podnikatelském subjektu a jejich faktorová analýza, rozhodování za rizika a nejistoty, - kvantitativní analýza dopadů rizik na ekonomické efekty podnikatelského subjektu.

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku