115-0942/01 – Podniková ekonomika a management (PEM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
MER20 doc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+40
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+40

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky tohoto komplexního oborového předmětu je dosažení takového znalostního stavu u studentů, aby byli schopni realizovat komplexní přístup k řešení problematik (problémů) podniku. Komplexní přístup je realizován z pohledu efektivních inovačních znalostí z oblasti ekonomiky podniku, marketingu a obchodu a managementu. Cílem studia je vést studenty k tomu, aby se naučili a byli schopni samostatně analyzovat stěžejní problémy podnikových procesů z hlediska jejich realizace a řízení. Podnikové procesy i problémy s nimi spojené jsou výukově systémově akceptovány ve formě struktury podnikového hodnototvorného řetězce. V rámci výuky zaměřené na systémové analýzy podnikových procesů, tak i v rámci tvorby opatření pro řešení problémů jak situačního, tak potenciálního charakteru (včetně inovací) v nich se vyskytujících, dochází k aplikaci efektivních kvalitativních i kvalitativních metod (převážně metod, které byly studijně objasněny a studenty aplikovány v rámci předmětu KMEA). Specifické zaměření konzultací studentů v rámci tohoto komplexního předmětu je pak orientováno na analýzy a řešení problematik, které jsou předpokládány k řešení v rámci jejich budoucí doktorské disertační práce. Bližší informace týkající ukončení tohoto předmětu jsou prezentovány v publikaci pod názvem: Informace o doktorském studiu, která je vydávána pro daný akademický rok.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Komplexní oborový předmět je obsahově zaměřen do dílčích studijních oblastí, které jsou vázané na poznatky z podnikové ekonomiky, marketingu a obchodu a managementu. Zásadní odborné zaměření zkoušky studenta bude orientováno v souladu se zaměřením jeho budoucí doktorské disertační práce. Ze zbývajících předepsaných odborných oblastí komplexní zkoušky budou vyžadovány pouze nutné návazné znalosti na stěžejní problematiku jeho odborné práce. Strukturu odborných oblastí tvoří: I. Podniková ekonomika II. Management III. Marketing a obchod

Povinná literatura:

I. Oblast - PODNIKOVÁ EKONOMIKA 1. Strategické řízení podniku: BĚLOHLÁVEK, František et al. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera. Praha: Computer Press, 2010. MIKOLÁŠ, Z., PETERKOVÁ, J., TVRDÍKOVÁ, M. et al. Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-379-0. 2. Formy podnikání, organizační architektura a správa společností: DĚDINA, Jiří a Milan MALÝ. Moderní organizační architektura. Praha: Alfa, 2006. ISBN 80-86851-11-7. GIBSON, Rowan. Nový obraz budoucnosti. 3. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-159-1. HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. Praha: Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-0-3. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. KURATKO, Donald. Enterpreneurship: theory, process, practice. South-West Cengage Learning, 2009. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VEBER, Jaromír et al.Management. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. VITURKA, Milan et al. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. VIZJAK, Andrej et al. Žraloci a malé ryby. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3189-6. 3. Řízení rizik podniku: GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera. Praha: Computer Press, 2010. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. MACUROVÁ, P., HANČLOVÁ, J., TVRDOŇ, L., et al. Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI, 2011. ISBN 978-80-248-2530-0. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik. Praha: Grada, 2010. VEBER, Jaromír et al. Management. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. 4. Organizace a řízení procesních řetězců: GRASSEOVÁ, Monika et al. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1987-7. GRASSEOVÁ, Monika Analýza podniku v rukou manažera. Praha: Computer Press, 2010. MACUROVÁ, P., HANČLOVÁ, J., a L. TVRDOŇ. Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI, 2011. ISBN 978-80-248-2530-0. NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., et al. Moderní management jakosti. Principy, postupy a metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. II. Oblast - MANAGEMENT 1. Řízení lidských zdrojů: ARNOLD, John et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3. BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa, 2007. ISBN 978-80-86851-68-6. BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0. VEBER, Jaromír. Management. Základy manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3. 2. Ekonomický systém podniku: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: EKOPRESS, 2011. ISBN 978-80-8692-2. KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2009. SYNEK, M., KOPÁNĚ, H. a M. KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. ŠNAPKA, Petr et al. Rozhodování a rozhodovací procesy v organizaci (vybrané problémy). Ostrava: SAEI, 2013. ISBN 978-80-248-3065-0. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-0. 3. Investice a kritéria hodnocení investic 4. Metody měření finanční výkonnosti a finančního plánování podniku: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2. KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010. III. Oblast - MARKETING A OBCHOD 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí 2. Vnější analýza marketingového prostředí 3. Tvorba marketingových programů BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, V. a J. KOUDELKA. Spotřebitel: chování spotřebitele a jeho výzkum. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1275-4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. KOTLER, Philip. Marketing Management. Analýza, plánování, využití, kontrola. Dvanácté vydání. Praha: GRADA, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. DE PELSMACKER, P., GEUENS, M. a J. VAN DEN BERGH. Marketingová komunikace. Přel. V. Šafaříková. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0254-1. SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Kap. 10, s. 233 – 262. In: Bělohlávek, František, Pavol Košťan a Oldřich Šuleř. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Sylaby a případové studie. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80–7329–077–4. 4. Řízení obchodních činností v procesu globalizace BÁRTA, V., PÁTIK, L. a M. POSTLER. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ et Retail management. Praha: Management press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Doporučená literatura:

I. OKRUH - PODNIKOVÁ EKONOMIKA 1. Strategické řízení podniku: KASSAY, Štefan. Podnik a podnikanie. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 80-224-0775-5. 2. Formy podnikání, organizační architektura a správa společností: JIRÁSEK, Jaroslav. A. Agenda příštích let. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86946-04-5. KASSAY, Štefan. Podnik a podnikanie. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 80-224-0775-5. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VEBER, Jaromír et al. Management. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. VITURKA, Milan a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. VIZJAK, Andrej a kol. Žraloci a malé ryby. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3189-6. 3. Řízení rizik podniku: BĚLOHLÁVEK, František a kol. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. KRULIŠ, Jiří. Jak vítězit nad riziky. Praha: Linde, 2011. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. 4. Organizace a řízení procesních řetězců: MACUROVÁ, Pavla. Logistické řízení. In Bělohlávek, František a kol. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. 2. doplněné vydání. ISBN 80-7261-110-0. VEBER, Jaromír et al. Management. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. II. OKRUH - MANAGEMENT 1. Řízení lidských zdrojů: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-883-4. GREGAR, Aleš. Personální řízení. Vybrané kapitoly. 4. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-551-0. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1457-4. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6. 2. Ekonomický systém podniku: DUCHOŇ, Bedřich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-763-0. LANDA, Martin a Michal POLÁK. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1996-9. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: ČVUT, 2007. PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-86131-63-7 WÖHE, Gunter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2. 3. Investice a kritéria hodnocení investic 4. Metody měření finanční výkonnosti a finančního plánování podniku: BREALY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2. GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010. III. OKRUH - MARKETING A OBCHOD 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí 2. Vnější analýza marketingového prostředí 3. Tvorba marketingových programů KOTLER, P., WONG V., SAUNDERS, J. a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0393-9. 4. Řízení obchodních činností v procesu globalizace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Podniková ekonomika 1. Ekonomie času podnikatelského potenciálu. Vymezení potenciálu v podnikání, racionální dynamika potenciálu podniku, čas a prostor "lokálních" a "globálních" projevů podnikání, relativnost času a konkurenceschopnosti podnikání v pokročilých inovačních oborech. 2. Soudobé strategie a pojetí konkurence podniků. Typologie strategií podniků. Typologie pojetí konkurence podniků. „Superkonkurence“. Konkurenceschopnost, konkurence, konkurování, konkurenční strategie (dle hlavní autorů uváděných na přednáškách doktorského studia). 3. Řízení rizika v podniku. Definice rizika, důležitost risk managementu, proces řízení rizik, metody identifikace a analýzy rizik, hodnocení rizika, možné přístupy k riziku, metody snižování rizika, systematické řízení rizik. 4. Diagnostické modely. Historický přehled organizačních diagnostických modelů (analýza silového pole Kurta Lewina, Leavittův model, Likertova analýza, teorie otevřených systémů, Weisbordův Six-Box Model, kongruenční model Nadlera a Tushmana, McKinseyho 7S Framework, Tichy's TPC Framework). 5. Nové a progresivní rozvojové formy podnikání a jejich efektivnost. Tendence ovlivňující tvorbu soudobých konceptů v podnikání. Synergické (síťové) podnikání. Nadnárodní a transnacionální podnikání. Modely správy společností. Intrapodnikání. Znalostní a inteligentní formy podnikání. Metody a kritéria pro posuzování efektivnosti rozvojových forem podnikání. Vybraná pojetí konkurenceschopnosti a metody jejího měření. 6. Vliv podnikatelského prostředí na podnik a rozvoj podnikání. Soudobé koncepty podnikatelského prostředí. Progresivní výzkumně podnikatelská infrastruktura. Dynamika podnikatelského prostředí a efektivnost podniku. Podnikatelské prostředí a metody jeho analýzy. Metody pro měření vlivu faktorů podnikatelského prostředí na podnik a rozvoj podnikání. 7. Podstata a směry řešení současných problémů v logistických sítích. Interní a externí logistické sítě, logistická rozhraní. Rozpornost logistických cílů, harmonizace v logistickém řízení. Vymezení současných problémů a příležitostí v logistice. Význam a způsoby zajištění flexibility, integrace a racionality v logistice. Podstata a nástroje logistické koncepce štíhlosti. 8. Řízení kvality. Vymezení a srovnání různých přístupů ke zlepšování podnikových procesů. Podstata Modelu excelence EFQM a jeho využití při řízení výkonnosti podniku. Mezinárodní standardy pro systémy řízení. II. Management 1. Strategický management (plánování, strategické řízení a strategie, strategické přístupy, metody a techniky strategického managementu, strategický cyklus, tvorba, realizace a kontrola strategie, outsourcing, offshoring). 2. Výkonnost a prosperita organizace (vysvětlení pojmů výkonnost a prosperita, kritické faktory výkonnosti a prosperity, analýza ekonomických a řídících procesů, přístupy k měření výkonnosti firem). 3. Řízení lidských zdrojů (strategie lidských zdrojů, přístupy ke strategii řízení lidských zdrojů, politika lidských zdrojů, strategie jednotlivých personálních oblastí – získávání a výběru pracovníků, odměňování a rozvoje, řízení znalostí). 4. Řízení lidského kapitálu (pojetí, měření lidského kapitálu – kvalitativní a kvantitativní ukazatele). 5. Podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem (vysvětlení pojmů, oblasti společenské odpovědnosti, standardy a kritéria společenské odpovědnosti, aplikace v organizaci). 6. Chování lidí v organizaci (motivace, pracovní satisfakce, vztah mezi pracovní motivací a pracovní satisfakcí, měření úrovně motivace a satisfakce, oddanost a angažovanost, vedení lidí). 7. Osobnost manažera (manažerské role a manažerské funkce, rozvoj manažerů, manažer v mezinárodním prostředí, rozhodování manažerů). 8. Kultura firmy (prvky organizační kultury, modely organizační kultury, provádění změn organizační kultury, výkonnostní organizační kultura). III. Marketing 1.Využití marketingového informačního systému pro výběr cílových trhů 2.Marketingové analýzy subjektů trhu 3.Analytické metody marketingového řízení 4.Strategický marketing jako nástroj řízení podniku 5.Aplikace marketingového mixu na jednotlivých typech trhů 6.Řízení obchodních činností v procesu globalizace 7.Analýzy mezinárodního marketingového prostředí 8.Algoritmus rozhodování při realizaci obchodních operací v tuzemsku a zahraničí IV. Obchodní právo Okruh I: Obchodní právo a instituty obchodního práva v rámci českého právního řádu. Okruh II: Obchodní společnosti Okruh III: Závazkové vztahy Okruh IV: Hospodářská soutěž a ochrana spotřebitele

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.