115-0942/02 – Podniková ekonomika a management (PEM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuprof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS70 prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky tohoto komplexního oborového předmětu je dosažení takového znalostního stavu u studentů, aby byli schopni realizovat komplexní přístup k řešení problematik (problémů) podniku. Komplexní přístup je realizován z pohledu efektivních inovačních znalostí z oblasti ekonomiky podniku, marketingu a obchodu a managementu. Cílem studia je vést studenty k tomu, aby se naučili a byli schopni samostatně analyzovat stěžejní problémy podnikových procesů z hlediska jejich realizace a řízení. Podnikové procesy i problémy s nimi spojené jsou výukově systémově akceptovány ve formě struktury podnikového hodnototvorného řetězce. V rámci výuky zaměřené na systémové analýzy podnikových procesů, tak i v rámci tvorby opatření pro řešení problémů jak situačního, tak potenciálního charakteru (včetně inovací) v nich se vyskytujících, dochází k aplikaci efektivních kvalitativních i kvalitativních metod (převážně metod, které byly studijně objasněny a studenty aplikovány v rámci předmětu KMEA). Specifické zaměření konzultací studentů v rámci tohoto komplexního předmětu je pak orientováno na analýzy a řešení problematik, které jsou předpokládány k řešení v rámci jejich budoucí doktorské disertační práce. Bližší informace týkající ukončení tohoto předmětu jsou prezentovány v publikaci pod názvem: Informace o doktorském studiu, která je vydávána pro daný akademický rok.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Komplexní oborový předmět je obsahově zaměřen do dílčích studijních oblastí, které jsou vázané na poznatky z podnikové ekonomiky, marketingu a obchodu a managementu. Zásadní odborné zaměření zkoušky studenta bude orientováno v souladu se zaměřením jeho budoucí doktorské disertační práce. Ze zbývajících předepsaných odborných oblastí komplexní zkoušky budou vyžadovány pouze nutné návazné znalosti na stěžejní problematiku jeho odborné práce. Strukturu odborných oblastí tvoří: I. Podniková ekonomika II. Management III. Marketing a obchod

Povinná literatura:

I. Oblast - PODNIKOVÁ EKONOMIKA 1. Strategické řízení podniku: BĚLOHLÁVEK, František et al. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera. Praha: Computer Press, 2010. MIKOLÁŠ, Z., PETERKOVÁ, J., TVRDÍKOVÁ, M. et al. Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-379-0. 2. Formy podnikání, organizační architektura a správa společností: DĚDINA, Jiří a Milan MALÝ. Moderní organizační architektura. Praha: Alfa, 2006. ISBN 80-86851-11-7. GIBSON, Rowan. Nový obraz budoucnosti. 3. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-159-1. HUČKA, Miroslav, Milan MALÝ a František OKRUHLICA. Správa společností. Praha: Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-0-3. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. KURATKO, Donald. Enterpreneurship: theory, process, practice. South-West Cengage Learning, 2009. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VEBER, Jaromír et al.Management. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. VITURKA, Milan et al. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. VIZJAK, Andrej et al. Žraloci a malé ryby. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3189-6. 3. Řízení rizik podniku: GRASSEOVÁ, Monika. Analýza podniku v rukou manažera. Praha: Computer Press, 2010. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. MACUROVÁ, P., HANČLOVÁ, J., TVRDOŇ, L., et al. Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI, 2011. ISBN 978-80-248-2530-0. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik. Praha: Grada, 2010. VEBER, Jaromír et al. Management. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. 4. Organizace a řízení procesních řetězců: GRASSEOVÁ, Monika et al. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1987-7. GRASSEOVÁ, Monika Analýza podniku v rukou manažera. Praha: Computer Press, 2010. MACUROVÁ, P., HANČLOVÁ, J., a L. TVRDOŇ. Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI, 2011. ISBN 978-80-248-2530-0. NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., et al. Moderní management jakosti. Principy, postupy a metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. II. Oblast - MANAGEMENT 1. Řízení lidských zdrojů: ARNOLD, John et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3. BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa, 2007. ISBN 978-80-86851-68-6. BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0. VEBER, Jaromír. Management. Základy manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3. 2. Ekonomický systém podniku: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: EKOPRESS, 2011. ISBN 978-80-8692-2. KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2009. SYNEK, M., KOPÁNĚ, H. a M. KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. ŠNAPKA, Petr et al. Rozhodování a rozhodovací procesy v organizaci (vybrané problémy). Ostrava: SAEI, 2013. ISBN 978-80-248-3065-0. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-0. 3. Investice a kritéria hodnocení investic 4. Metody měření finanční výkonnosti a finančního plánování podniku: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2. KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010. III. Oblast - MARKETING A OBCHOD 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí 2. Vnější analýza marketingového prostředí 3. Tvorba marketingových programů BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, V. a J. KOUDELKA. Spotřebitel: chování spotřebitele a jeho výzkum. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1275-4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. KOTLER, Philip. Marketing Management. Analýza, plánování, využití, kontrola. Dvanácté vydání. Praha: GRADA, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. DE PELSMACKER, P., GEUENS, M. a J. VAN DEN BERGH. Marketingová komunikace. Přel. V. Šafaříková. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0254-1. SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Kap. 10, s. 233 – 262. In: Bělohlávek, František, Pavol Košťan a Oldřich Šuleř. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Sylaby a případové studie. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80–7329–077–4. 4. Řízení obchodních činností v procesu globalizace BÁRTA, V., PÁTIK, L. a M. POSTLER. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9. CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ et Retail management. Praha: Management press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Doporučená literatura:

I. OKRUH - PODNIKOVÁ EKONOMIKA 1. Strategické řízení podniku: KASSAY, Štefan. Podnik a podnikanie. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 80-224-0775-5. 2. Formy podnikání, organizační architektura a správa společností: JIRÁSEK, Jaroslav. A. Agenda příštích let. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86946-04-5. KASSAY, Štefan. Podnik a podnikanie. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 80-224-0775-5. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VEBER, Jaromír et al. Management. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. VITURKA, Milan a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. VIZJAK, Andrej a kol. Žraloci a malé ryby. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3189-6. 3. Řízení rizik podniku: BĚLOHLÁVEK, František a kol. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. KRULIŠ, Jiří. Jak vítězit nad riziky. Praha: Linde, 2011. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. 4. Organizace a řízení procesních řetězců: MACUROVÁ, Pavla. Logistické řízení. In Bělohlávek, František a kol. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. 2. doplněné vydání. ISBN 80-7261-110-0. VEBER, Jaromír et al. Management. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. II. OKRUH - MANAGEMENT 1. Řízení lidských zdrojů: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana et al. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-883-4. GREGAR, Aleš. Personální řízení. Vybrané kapitoly. 4. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-551-0. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1457-4. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0405-6. 2. Ekonomický systém podniku: DUCHOŇ, Bedřich. Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-763-0. LANDA, Martin a Michal POLÁK. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1996-9. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: ČVUT, 2007. PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-86131-63-7 WÖHE, Gunter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2. 3. Investice a kritéria hodnocení investic 4. Metody měření finanční výkonnosti a finančního plánování podniku: BREALY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2. GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010. III. OKRUH - MARKETING A OBCHOD 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí 2. Vnější analýza marketingového prostředí 3. Tvorba marketingových programů KOTLER, P., WONG V., SAUNDERS, J. a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0393-9. 4. Řízení obchodních činností v procesu globalizace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A. Podniková ekonomika 1. Strategické řízení podniku • Konkurence a konkurenceschopnost podniku • Konkurenční potenciál podniku • Cyklus strategického řízení • Typologie strategií podniků. • Analytické, prognostické a rozhodovací metody ve strategickém řízení (zejména PEST analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, finanční analýza, benchmarking, Model excelence EFQM, analýza klíčových indikátorů výkonnosti, SWOT analýza, metoda Delfi, metoda scénářů, rozhodovací analýza) • Strategická mapa a Balanced Scorecard. 2. Formy podnikání, organizační architektura a správa společností • Rozhodování o formách podnikání, organizační architektuře podniku a správě společností včetně vymezení těchto forem. Uplatnění srovnávací analýzy, benchmarkingu, rozhodovací analýzy. • Nová fáze v pojetí podnikání (principy, složitost problémů, proměna trhů). Model podnikání a řízení podniku v podmínkách chaosu dle Kotlera, prognostická retropolační metoda. • Síťové struktury v podnikání (možnosti aplikace metody toku v síti). Znalostní formy podnikání a znalostní podnik (model PERMANENT dle Petříkové, možnosti aplikace hodnotové analýzy dle R. Vlčka pro měření inovací v podnikání). • Nadnárodní a transnárodní podnikání (přístupy pro měření výkonnosti, konkurenceschopnosti a síly podniku). Intrapodnikání (možnosti aplikace systematického zlepšování). • Výzkumně podnikatelská infrastruktura (využitelnost metody SPACE, metoda pasportizace). • Možnosti a bariéry spolupráce mezi podniky (integrační modely, význam metody diagnostických misí). 3. Řízení rizik podniku • Dynamika a turbulence podnikatelského prostředí. • Soudobé koncepty podnikatelského prostředí. Faktory způsobující chaos. • Definice rizika, druhy rizik podniku a jednotlivých podnikových činností. • Vymezení rámce řízení rizik, proces řízení rizik. • Metody identifikace a posuzování rizik (metoda Delfi, metoda scénářů, analýza „Co se stane, když“, metoda FMEA, metoda FTA, analýza příčin a následků aj.). • Možné přístupy k riziku, opatření ke snižování jednotlivých druhů rizik. • Cesty k vytváření odolných podnikových systémů a odolných dodavatelských řetězců. 4. Organizace a řízení procesních (dodavatelských, logistických) řetězců • Procesy a jejich řetězce (podnikové a mezipodnikové), rozhraní a jejich důsledky. • Struktura dodavatelských řetězců, body rozpojení objednávkou zákazníka. • Úzká místa a řetězcové efekty v procesních řetězcích. • Lokální versus globální efekty. Zásady řízení procesů. • Ukazatele pro měření výkonnosti procesů po stránce kvality, času (flexibility) a nákladů. Srovnání principů tlaku a tahu. • Koncepce štíhlosti versus koncepce agility a jejich prvky. Metodiky analýzy a zlepšování procesů (Kaizen, Six Sigma, teorie omezení) a příslušné metody (zejména analýza toku hodnoty, analýza příčin a následků, metoda Activity Based Costing, benchmarking, metoda FMEA, analýza způsobilosti procesu). B. Management 1. Řízení lidských zdroj (HRM) • Strategie řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a její implementace • Pojetí a definice strategie ŘLZ • Přístupy ke strategickému ŘLZ • Metodologie vytváření strategie • Řízení lidského kapitálu – jeho úloha při měření a posuzování strategie ŘLZ a jednotlivých personálních procesů a činností • Nové přístupy k ŘLZ: Age management, Diversity management, Talent management • Strategie a realizace jednotlivých personálních oblastí – zabezpečování pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování pracovníků • Pracovní motivace a satisfakce • Teorie vysvětlující proces motivace • Faktory ovlivňující pracovní satisfakci • Metodologické problémy zkoumání pracovní motivace a satisfakce • Leadership v organizaci – teorie, rozvoj leadershipu, interkulturální management • Metody v oblasti ŘLZ (zjišťování míry fluktuace, stabilizace, využití metod měření efektivity lidského kapitálu, analýza kompetencí, Kirkpatrickův model efektivity vzdělávání, možnosti a meze využití benchmarkingu v ŘLZ, audit ŘLZ, metodologické problémy měření motivace a pracovní satisfakce, zjišťování reliability a validity metod, aplikace ROI v ŘLZ). 2. Ekonomický systém podniku • Vymezení ekonomického systému podniku, jeho prvků a jejich vazeb (systémová analýza, modelování systémů). • Řízení chování podniku ve vazbě na hodnototvorný proces (hodnototvorný řetězec dle Portera, hodnotová analýza, mapy vazeb). • Stanovení cílů při řízení ekonomického systému podniku (metoda BSC, SMART, strukturální analýza, optimalizace na bázi diferenciálního počtu, operační výzkum, statistické metody zpracování dat, logicko-analytické modelování kriteriálních vazeb, benchmarking). • Kapitálová a majetková struktura podniku jako potenciál podnikatelského procesu – optimalizace kapitálové struktury a analýza majetkových potenciálů podniku ve vazbě na jeho ekonomický systém – výše potenciálu, jeho spotřeba, využití a reprodukce (metoda BSC, citlivostní analýza – výrobní zásoby, metody operačního výzkumu – optimalizace zásob, teorie obnovy, modelování logicko-analytických kriteriálních vazeb – vazeb analytických ukazatelů). • Zaměstnanci podniku jako potenciál podnikatelského procesu a jeho analýza ve vazbě na ekonomický systém podniku (výnosově nákladová optimalizace stavu zaměstnanců, analýza mezd a mzdových prostředků – aplikace indexové metody, logaritmická metoda, metoda postupných změn, aplikace charakteristik statistických souborů a systému nerovnic). • Produktivita práce, její měření a analýza (indexová metoda, modelování logicko-analytických kriteriálních vazeb – vazeb analytických ukazatelů, faktorová analýza, metody postupných změn, logaritmická metoda, analýza kompenzace produkčních faktorů s vazbou na produkční funkce). • Analýza a kritéria optimalizace výnosů, nákladů a hospodářských výsledků podniku (citlivostní analýza, analýza bezpečnostní mezery – Safety Margin, indexová analýza, aplikace nerovnic jako kritérií hodnocení, regresní a korelační analýza, klasifikační analýza, metoda postupných změn, logaritmická metoda, aplikace rozpočtových a kalkulačních metod, optimalizace na bázi diferenciálního počtu, analýza kompenzace produkčních faktorů – aplikace totálního diferenciálu produkční funkce). • Řízení výkonnosti podniku dle stanovených cílů. Analýza organizačního a řídicího systému podniku se zaměřením na analýzu rozhodovacích procesů (metoda řízení podle cílů a odchylek, problémová analýza, rozhodovací analýza, rozhodovací tabulky, analýza skupinového rozhodování, vývojové diagramy, kritéria rozhodování za nejistoty, pravděpodobnostní a rozhodovací stromy, statistická kritéria měření rizika, testování hypotéz). 3. Investice a kritéria hodnocení investic • Kategorizace investic • Formulace kritérii hodnocení investičních projektů (NPV, IZ, IRR, DÚ) Druhy a způsoby stanovení nákladů kapitálu investičního projektu • Způsob odhadu a obsah cash-flow investičního projektu (NPV equity, NPV entity) • Metody hodnocení investičních projektů za rizika a flexibility (metoda jistotních ekvivalentů, metoda upraveného nákladu kapitálu, reálné opce) • Porovnání kritérií a podmínky jejich využití • Metody hodnocení investičních projektů realizovaných v zahraničí 4. Metody měření finanční výkonnosti a finančního plánování podniku • Kategorizace a typy souhrnných ukazatelů finanční výkonnosti • Oblasti a propočet dílčích ukazatelů finanční analýzy podniku • Pyramidové metody rozkladu ukazatelů • Analýza citlivosti a metody analýzy odchylek ukazatelů (postupných změn, dělení se zbytkem, logaritmická, funkcionální) • Metody a postup tvorby finančních plánů • Kritéria hodnocení finančních plánů C. Marketing a obchod 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí • Analýza prodeje • Transakční a zakázkový marketing • Analýza ziskovosti výrobkových řad a distribučních kanálů • Analýza marketingové produktivity • Analytické metody používané pro vnitřní analýzu (Analýza ABC, Portfolio analýzy, Analýza krycího příspěvku, Model A. D. Little, ….) 2. Vnější analýza marketingového prostředí • Analýza a segmentace trhu • Měření trhu • Analýza konkurence • Analýza zákazníka • Analytické metody a modely používané pro vnější analýzu (Porterova analýza konkurenčních sil, Shluková analýza, Metody výpočtu absolutního a relativního potenciálu trhu, Poziční mapy, Model černé skříňky, Sekvenční model, Model konverze, Měření spokojenosti zákazníků) 3. Tvorba marketingových programů • Produktové programy • Distribuční programy • Cenové programy • Komunikační programy • Metody a modely používané pro tvorbu marketingových programů (Portfolio BCG, Křivka životnosti výrobku, Metody testování značky, Metody testování obalu, Faktorová analýza, CONJOINT analýza, Holandský test cenové citlivosti, Metoda cenových prahů, Měření intenzity distribuce, Analýza účinnosti marketingové komunikace – pre test, post test) 4. Řízení obchodních činností v procesu globalizace • Volba strategie pro globální trh a algoritmus obchodních operací • Obchodní strategie a řízení vztahu se zákazníky • Interkulturní přístup k volbě obchodních strategií • Metody (Blue Ocean Strategy, Business process redesign, Customer Relationship Management, Efficient Consumer Response, Hofstede's cultural dimensions)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2015/2016 zimní