115-0955/03 – Analýza efektu ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu (AEEŘPPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 90+0
kombinovaná Zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Naučit studenty rozumět podstatě systémového přístupu k analýze ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 2. Seznámit studenty s aplikovatelnými postupy a metodami pro analýzu efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovávat (hodnotit) výsledky analýzy efektů (dosažených stavů) v rámci ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 4. Naučit studenty tvořit systémové struktury v praxi realizovatelných opatření pro řešení analyticky zjištěných nežádoucích odchylek v plnění projektovaných cílových efektů v oblasti ekonomických a řídících procesů. 5. Vést studenty k aplikaci tvůrčího týmového pojetí řídící práce v systémovém analytickém i syntetickém chápání jejího průběhu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Objasnění podstaty ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení z hlediska formování tohoto systému prostřednictvím vazeb stavu a využití základních potenciálů podnikatelské činnosti. Dále je prezentována charakteristika ekonomického vstupu a výstupu podnikatelského subjektu, jejich kvantifikace a hodnocení efektivnosti realizace podnikatelského procesu v tomto subjektu a jejího řízení. V případě analýz se jedná o analýzy vstupních potenciálů podnikatelského subjektu, a to hmotného a nehmotného investičního majetku a části majetku oběžného a zaměstnanců. Dále pak o analýzu ekonomicky kvantifikovaného vstupu a výstupu podnikatelského výsledku podnikatelského subjektu. Výslednou analýzou je pak analýza efektivnosti podnikatelské činnosti a finančního stavu podnikatelského subjektu. Analýza vstupních potenciálů je zaměřena na dosažení stavu jejich optimální výše (vázanosti), dále optima jejich spot eby, reprodukce a využití. Analyticky dosažené informace jsou využívané pro řídící systém tak, aby byly analyzovány cesty dosažení potřebné efektivnosti podnikatelského procesu.

Povinná literatura:

BAYE, Michael. Managerial Economics and Business Strategy. 7. vyd. McGraw-Hill Higher Education, 2010. ISBN 0071267441. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: EKOPRESS, 2011. ISBN 978-80-8692-2. KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-713-5. FROEB, Luke M. a Brian T. McCann. Managerial economics: a problem solving approach. 2nd ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2007. ISBN 978-1-439-07798-6. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2432-4. SAMUELSON, William F. a MARKS, Stephen G. Managerial Economics. 6. vyd. Wiley, 2008. ISBN 0470282428. SYNEK, Miloslav, Heřman KOPÁNĚ a Markéta KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-0. WAGNER, Josef. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2924-4. WÖHE, Günter a KISLINGEROVÁ Eva. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.

Doporučená literatura:

LANDA, Martin a POLÁK, Michal. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1996-9. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví: sbírka úloh. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-010-2611-6. PAVELKOVÁ, Drahomíra a KNAPKOVÁ, Adriana. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-86131-63-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a význam analýzy v podnikatelském subjektu: - charakteristika ekonomické analýzy, - charakteristika analýzy řídicích procesů na bázi zpětnovazebních informačních procesů. 2. Základní metody analýzy: - obsah analytických metod a jejich srovnání, - kvantifikace vztahu mezi syntetickými a analytickými ukazateli, - postup aplikace analytických metod v konkrétních podmínkách. 3. Analýza hospodaření s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich analýza, - analýza využití dlouhodobého hmotného majetku, opatření ke zvyšování využití dlouhodobého hmotného majetku v podnikatelském subjektu. 4. Analýza reprodukce dlouhodobého hmotného majetku: - analýza ukazatelů návratnosti investičních prostředků, - analýza reprodukčních podmínek a ukazatelů, optimalizace životnosti dlouhodobého hmotného majetku a jeho reprodukčních cyklů. 5. Analýza hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu: - stav a struktura oběžného majetku a jeho analýza, - analýza využití oběžného majetku, návrh a realizace opatření k vyššímu využití oběžného majetku v podnikatelském subjektu. 6. Analýza zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - podstata analýzy stavu, struktury, využití a reprodukce zásob, - uplatnění metody a modely analýzy. 7. Analýza hospodaření se zaměstnanci podnikatelského subjektu: - analýza stavu a struktury zaměstnanců, - stanovení potřeby zaměstnanců ve vazbě na požadovanou úroveň produktivity práce, - analýza využití zaměstnanců v podnikatelském procesu. 8. Analýza produktivity práce v podnikatelském subjektu: - analýza úrovně produktivity práce a faktorů, které ji ovlivňují, - hodnocení různých systémů odměňování z hlediska jejich vlivu na produktivitu práce, - návrh a realizace opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce. 9. Analýza nákladů podnikatelského subjektu: - analýza nákladů ve vztahu k produkci, k realizovaným procesům a k času, - konkrétní opatření vedoucí k optimalitě nákladů v ekonomickém systému podnikatelského subjektu. 10. Analýza výnosů podnikatelského subjektu: - analýza výnosů z hlediska struktury produkce, poptávky a cen, vývoj v čase a faktory, které ho ovlivňují, - opatření vedoucí ke zvýšení úrovně výnosů podnikatelského subjektu. 11. Analýza hospodářského výsledku podnikatelského subjektu: - informační zabezpečení analýzy hosp. výsledku, vzájemné vazby ukazatelů tvořících hosp. výsledek podniku, analýza faktorů, které ovlivňují jeho úroveň, - opatření vedoucí k optimální úrovni hosp. výsledku v konkrétních podmínkách. 12. Analýza efektivnosti podnikatelské činnosti a výkonnosti podnikatelského subjektu: - charakteristika metod analýzy efektivnosti a výkonnosti podnikatelského subjektu, struktura a vazby faktorů, ovlivňujících efektivnost a výkonnost, Du Pontův pyramidální rozklad, analýza ukazatele EVA a dalších ukazatelů efektivnosti a výkonnosti podnikatelského subjektu, - tvorba opatření zajišťujících optimální úroveň efektivnosti a výkonnosti. 13. Analýza organizačního a řídícího systému podnikatelského subjektu: - organizační a řídící struktura podnikatelského subjektu (řídící a výkonný subsystém podnikatelského systému), - analýza různých typů organizačních struktur podnikatelského subjektu, - analýza úrovně řídícího působení managementu v podnikatelském subjektu a její vliv na výkonnost tohoto subjektu, - podstata a možnosti aplikace problémové analýzy a rozhodovací analýzy v rámci rozhodovacích procesů v podnikatelských subjektech, - analýza úrovně rozhodovacích procesů. 14. Analýza rizik podnikatelského subjektu: - stanovení míry rizika, struktura rizik v podnikatelském subjektu a jejich faktorová analýza, rozhodování za rizika a nejistoty, - kvantitativní analýza dopadů rizik na ekonomické efekty podnikatelského subjektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.