115-0956/01 – Nákladové řízení a modelování (NŘM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity0
Garant předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.Garant verze předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Obeznámit se s pojmy nákladové teorie, s klasifikací nákladů dle různých hledisek a na to navazujícími metodami nákladové analýzy. - Pochopit možnosti využití různých metod a technik nákladové analýzy k optimál- nímu rozhodování o efektivní struktuře nákladových vstupů. - Identifikovat rozhodující řídicí parametry a vlivy v oblasti nákladů a charakterizovat jejich vliv na proces nákladového řízení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Aplikace metod a postupů řízení nákladů v podnikatelské praxi s cílem zhospodárnění realizace podnikatelského procesu a dosažení vyšší úrovně jeho efektivnosti. Strukturálně se jedná o klasifikaci a alokaci nákladů podnikatelského subjektu dle různých účelových kritérií s vazbou na možné přístupy k řízení nákladů. Dále pak o stanovení a aplikaci nákladových funkcí včetně řešení vztahu mezi produkčními a nákladovými funkcemi, o principy využití kalkulace nákladů v řízení podnikatelského subjektu, o analýzu nákladů ve vazbě na rozpočetnictví, dále o formování a použití nákladových modelů s možností optimalizace nákladů a o řešení rozhodovacích úloh v řízení nákladů provozu podnikatelského subjektu.

Povinná literatura:

BARTUSKOVÁ, Terezie. Nákladové řízení a cenová strategie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2540-3. FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 3. vyd. Praha: VŠE, 2004. 374 s. ISBN 80-245-0746-3. HANNA, Nessim a Robert H. DODGE. Zásady a postupy tvorby cen. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-34-4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktual. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví I. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2008. 213 s. ISBN 978-80-01-03926-7. POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2974-9.20. SYNEK, M. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999. 456 s. ISBN 80-7179-228-4. SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika procesů podnikání a řízení - Podstata a cíle těchto procesů v podniku. - Úloha nákladů v ekonomickém systému podniku. - Faktory ovlivňující náklady. 2. Pojetí a členění nákladů v podnikatelském subjektu - Charakteristika finančního, hodnotového a ekonomického pojetí nákladů. - Členění nákladů (druhové, účelové, v závislosti na objemu prováděných výkonů, pro potřeby rozhodování). - Praktická aplikace různých klasifikací v podmínkách podniku. 3. Produkční funkce - Základní charakteristiky produkčních funkcí. - Přístupy k analýze produkčních funkcí, možnosti aplikace závěrů. 4. Nákladové funkce - Základní principy teorie nákladů. - Charakteristiky nákladových funkcí. - Přístupy k analýze nákladových funkcí, praktická aplikace. 5. Metody stanovení nákladových funkcí - Klasifikační metoda. - Orientační jednoduché metody (metoda dvou období, grafická metoda). - Statistické metody. - Metoda Newtonova interpolačního polynomu, předpoklady jejího užití. - Užití nákladových funkcí v nákladovém řízení podniku. 6. Nákladové kalkulace - Členění kalkulací podle různých hledisek. - Kalkulační techniky, kalkulační metody. - Užití nákladových kalkulací v konkrétních podnikových podmínkách. 7. Standardizace nákladů - Typy nákladových standardů a způsob jejich tvorby. - Nákladové řízení v podniku uplatněním metody standardních nákladů. 8. Konkurenční nákladové strategie podnikatelského subjektu - Konkurenční výhoda a hodnotový řetězec. - Hnací síly nákladů a faktory, které je ovlivňují. 9. Praktické postupy a metody při řízení nákladů v podnikatelském subjektu - Řízení (ovlivňování) fixních, resp. režijních nákladů. - Řízení variabilních, resp. přímých nákladů. - Hodnotící kritéria v procesu nákladového řízení. 10. Základní principy teorie poptávky a cenové tvorby - Zákon poptávky a jeho uplatnění v praxi, - Cenová pružnost poptávky (vč. křížové, resp. důchodové pružnosti) a faktory, které ji ovlivňují. - Klasifikace forem trhu podle cenových kritérií, Amoroso-Robinsonův vztah. 11. Cenové politické modely firmy - Charakteristika cenové rovnováhy na dokonalém a nedokonalém trhu. - Cenově politické modely monopolní, oligopolní a polypolní firmy (dle různých kritérií). - Aplikace v konkrétních podmínkách. 12. Praktická orientace cenové tvorby v podnikatelském subjektu - Nákladové ceny a jejich využití při tvorbě cenové strategie. - Poptávková orientace cen v podniku a postupy při jejím uplatňování. - Konkurenční a odvětvová orientace cenové tvorby jako základ bezkonfliktních cenových strategií. 13. Cenově politické strategie podnikatelského subjektu - Strategie pro nové výrobky uváděné na trh. - Strategie pro zavedený prodej. - Volba cenové strategie dle podmínek konkurence. - Strategie cenové diferenciace a její formy. 14. Praktické aspekty cenového rozhodování v podnikatelském subjektu - Řízení cen, jeho místo a úloha v podnikové struktuře. - Cíle cenové tvorby, cenová regulace, cenové slevy a srážky, vnitropodnikové ceny. - Právní aspekty cenové tvorby v podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku