115-0958/01 – Strategický management (STRMG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti strategického managementu. 2. Osvojit si a využívat principy strategického myšlení. 3. Stanovit misi organizace, formulovat poslání, vize, cíle a filozofii organizace. 4. Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 5. Identifikovat konkurenční výhodu organizace. 6. Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí. 7. Formulovat odpovídající strategické alternativy. 8. Zhodnotit navržené strategie, rozhodnout o optimální strategii. 9. Navrhnout a propracovat plán implementace zvolené strategie. 10. Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky strategického řízení a tvorbu strategických přístupů. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, jsou aplikovány metody strategické analýzy a vyhodnocují stav a trendy vývoje externího i interního prostředí organizace. Pozornost je věnována problematice implementace strategie s jejími dopady na podnikovou strukturu a kulturu, současným manažerským trendům, protikrizovým opatřením a metodám rozložení rizik. Tyto poznatky představují základ pro pochopení obsahu různých typologií strategií a principů strategického rozhodování. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni promýšlet jednotlivé části implementace strategie, posuzovat její rizika a nastavit systém strategické kontroly.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Miroslav ŠPAČEK a Ivan SOUČEK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada, 2017. 318 s. ISBN 978-80-271-0434-5. MATUSIKOVA, Lucja et al. Strategický management, 2. vyd. SOET, vol. 15. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 246 s. ISBN 978-80-248-4038-3. THOMPSON, John, Jonathan M. SCOTT a Frank MARTIN. Strategic management: awareness and change. 7th ed. Andover: Cengage Learning, 2014. 648 s. ISBN 978-1-4080-6402-3.

Doporučená literatura:

HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 232 s. ISBN 978-80-7400-637-1. NEELY, Andrew, Chris ADAMS a Mike KENNERLEY. The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success. London: Prentice Hall, 2002. 208 s. ISBN 978-0273653349. SOUČEK, Zdeněk. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha: C. H. Beck, 2015. 426 s. ISBN 978-80-7400-572-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam, postavení a základní pojmy strategického managementu - Filozofie strategického řízení. - Zásady strategického myšlení. - Základní formy strategického rozhodování. 2. Metody prognózování, význam prognóz, základní vývojové tendence současnosti - Techniky prognózování. - Přesnost prognóz a jejich informační hodnota. - Tendence a vývojové trendy současnosti. 3. Principy strategického řízení, modely procesu tvorby strategií - Členění jednotlivých strategických kroků, jejich význam. - Charakteristika a návaznost strategických postupů. 4. Poslání podniku, podnikové cíle, vize, filosofie podniku - Komponenty strategického plánování. - Definice pojmů. - Zájmové skupiny ve strategickém řízení. 5. Analýza vnějšího prostředí - STEP-analýza. - SWOT-analýza, SPACE-analýza - část vnějšího prostředí. - Porterův model. - Strategické mapy. 6. Analýza vnitřního prostředí - Analýza exponovanosti podniku. - Portfoliové analýzy. - SWOT-analýza, SPACE-analýza - část vnitřního prostředí. 7. Finanční analýza a finanční plánování v rámci podnikové strategie - Cíle. - Formy finanční analýzy. - Finanční cíle podniku a finanční politika. 8. Způsob výběru typu strategií (postup, metody) - Typizace strategií. - Postavení strategických subjektů firmy v rámci systému strategického řízení. - Základní členění strategických přístupů. 9. Implementace strategií - jednotlivé kroky - Význam zavedení strategie. - Řízení strategické změny. - Kontrola dosažení plánovaných změn. 10. Funkční strategie - Komplexní charakter strategie. - Členění strategií. - Místní strategické plánování. 11. Riziko a krize v podmínkách strategie firmy - Základní typy krizových strategií. - Nosné (všeobecné) zásady postupu při řešení krizí. - Formy záchrany podniku. 12. Současné manažerské přístupy jakou součást strategického řízení - Základní přístupy v řízení. - Informační management. - Vývojové trendy v organizačních kulturách. 13. Inovační proces a inovační strategie - Zdroje a podněty inovačních přístupů. - Charakter inovační strategie. 14. Strategie multinacionálních a transnacionálních firem v podmínkách postupující globalizace - Porterův konkurenční diamant. - Organizační struktura. - Formy organizací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku