115-9514/01 – Ekonomika a management (EAMAJ)

Garantující katedraKatedra managementuKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat jednotlivé kroky cyklu strategického řízení podniku. 2. Objasnit podstatu a proces řízení rizik v podniku. 3. Definovat pracovní motivaci a satisfakci a metody jejich měření. 4. Charakterizovat řízení lidských zdrojů a jednotlivé personální činnosti. 5. Popsat soudobé trendy v managementu. 6. Charakterizovat vnitřní a vnější analýzu marketingového prostředí. 7. Popsat typy a tvorbu marketingových programů. 8. Definovat hodnocení finanční výkonnosti podniků. 9. Charakterizovat investiční rozhodování (základní investiční kritéria) a popsat analýzu citlivosti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Oborový předmět Ekonomika a management je profilovým a průřezovým předmětem doktorského studijního programu Ekonomika a management. Zkouška z tohoto předmětu je znalostně orientována s důrazem na zpracování budoucí doktorské disertační práce. Cílem předmětu je získat a prokázat znalosti z vybraných oblastí a dále zpracovat a obhájit projekt, který se týká dílčích částí budoucí doktorské disertační práce. Náplň předmětu je rozdělena na tyto tematické oblasti: A. Ekonomika hospodářského subjektu B. Management C. Marketing D. Finanční management

Povinná literatura:

A. Ekonomika hospodářského subjektu 1. Strategické řízení podniku FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Miroslav ŠPAČEK a Ivan SOUČEK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0434-5. GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0032-2. HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-637-1. 2. Řízení rizik podniku GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0032-2. MACUROVÁ, Pavla, Jana HANČLOVÁ, Leo TVRDOŇ a et al. Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI, 2011. ISBN 978-80-248-2538-0. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-8787-9. B. Management 1. Management HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA, Martin ČERNEK, et al. Základy managementu. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4102-1. KIROVOVÁ, Iva. Organizační chování. 1. díl. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4032-1. MIKUŠOVÁ, Marie a Marcela PAPALOVÁ. Krizový management. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3604-1. 2. Řízení lidských zdrojů ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Grada, 2015. ISBN 978-80-247-9882-0. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8. MĚRTLOVÁ, Libuše. Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-907-3. 3. Trendy v managementu DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-6996-7. HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1. C. Marketing 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí 2. Vnější analýza marketingového prostředí 3. Tvorba marketingových programů JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 2. rozš. vyd Praha: Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. KARLÍČEK, Miroslav et al. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8. KOTLER, Philip a Kevin L. KELLER. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. D. Finanční management BREALY, R. A. a MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2010. ZMEŠKAL, Zdeněk et al. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3 vyd. Praha: Ekopress, 2013.

Doporučená literatura:

A. Ekonomika hospodářského subjektu 1. Strategické řízení podniku KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Nová strategie modrého oceánu: pět kroků, jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-547-6. SOUČEK, Zdeněk. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5. VIZJAK, Andrej et al. Žraloci a malé ryby. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80- 247-3189-6. 2. Řízení rizik podniku KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-7527-2. KRULIŠ, Jiří. Jak vítězit nad riziky. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-835-2. MERNA, Tony a Faisal F. AL-THANI. Risk management. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1547-3. B. Management 1. Management BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0. KLEIN, Štěpán. Firma v krizi: jak zvládnout krizi bez úhony a uspět tam, kde jiní selhávají. Praha: Panfico, 2020. ISBN 978-80-270-7778-6. VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-274-1. 2. Řízení lidských zdrojů ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi: získejte zásadní manažerské a řídicí dovednosti, které skutečně vedou k výsledkům. Brno: Lingea, 2020. ISBN 978-80-7508-621-1. BLÁHA, Jiří. Pokročilé řízení lidských zdrojů. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0374-0. HORVÁTHOVÁ, Petra. Řízení lidských zdrojů pro pokročilé. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3554-9. 3. Trendy v managementu HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA, Martin ČERNEK, et al. Základy managementu. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4102-1. HORVÁTHOVÁ, Petra, Marie MIKUŠOVÁ, Jiří BLÁHA, Iva KIROVOVÁ, Lucjan KLIMSZA, Lucja MATUSIKOVÁ, Marcela PAPALOVÁ a Kateřina STANOVSKÁ. Trendy v managementu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4337-7. MUŽÁKOVÁ, Karina. Diversity Management: jeden z klíčových faktorů určující úspěšnost manažerských činností v současném globálním a turbulentně se měnícím prostředí. Ostrava: Key, 2014. ISBN 978-80-7418-229-7. C. Marketing 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí 2. Vnější analýza marketingového prostředí 3. Tvorba marketingových programů JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 2. rozš. vyd Praha: Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. KARLÍČEK, Miroslav et al. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8. KOTLER, Philip a Kevin L. KELLER. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. D. Finanční management REALY, R. A. a MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, 2010. ZMEŠKAL, Zdeněk et al. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3 vyd. Praha: Ekopress, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování písemné práce. Informace o struktuře, obsahu a formálních pokynech k písemné práci Vám sdělí garant předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A. Ekonomika hospodářského subjektu 1. Strategické řízení podniku • Faktory konkurenceschopnosti podniku • Cyklus strategického řízení podniku • Typologie strategií • Metody pro vnější a vnitřní strategickou analýzu (zejména PESTLE analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, analýza klíčových finančních i nefinančních indikátorů výkonnosti, benchmarking, Model Excelence EFQM, shrnující SWOT analýza) • Využití přístupu Balanced Scorecard při naplňování strategie 2. Řízení rizik podniku • Pojmy riziko, zranitelnost a odolnost • Druhy rizik podniku • Charakteristika současného podnikatelského prostředí z hlediska rizik • Proces řízení rizik a obsah jeho jednotlivých fází • Vybrané metody pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik (metoda Delfi, metoda „Co se stane, když“, FMEA, analýza příčin a následků, mapa rizik) • Přístupy k zacházení s riziky a přehled opatření ke zmírnění jednotlivých druhů rizik B. Management 1. Management • Pracovní motivace a satisfakce • Krizový management • Řízení organizačních změn • Podnikatelská etika a CSR • Metody a modely používané v oblasti managementu (model operačního managementu, metody měření pracovní motivace a satisfakce, metody pro určení krizové zranitelnosti organizace-krizová matice, Lewinův a Kotterův model řízení organizačních změn, metody implementace etiky do podnikání, etický audit, metody na podporu rozhodování) 2. Řízení lidských zdrojů (ŘLZ) • Strategické řízení lidských zdrojů • Personální činnosti • Leadership v organizaci • Řízení lidského kapitálu • Metody a modely používané v oblasti ŘLZ (analýza práce, zjišťování míry fluktuace, stabilizace, metody měření úrovně kompetencí, Kirkpatrickův/Philipsův model efektivity vzdělávání, metody měření efektivity lidského kapitálu, audit ŘLZ, modely angažovaného výkonu, metody měření úrovně angažovanosti, aplikace ROI v ŘLZ) 3. Trendy v managementu • Moderní organizování (SBU, AMS, strategické aliance, síťové organizace, virtuální organizace, klastry) • Talent management • Diversity a age management • Mezigenerační rozdíly na pracovišti • Metody a modely používané v oblasti trendů v managementu (model klastru, modely talent managementu, metody identifikace talentů, metody hodnocení talent managementu, čtyřdimenzionální model diverzity, diverzity audit, model domu pracovní schopnosti, výpočet indexu pracovní schopnosti, model generačních rozdílů) C. Marketing 1. Vnitřní analýza marketingového prostředí • Analýza prodeje • Transakční a zakázkový marketing • Analýza ziskovosti výrobkových řad a distribučních kanálů • Analýza marketingové produktivity • Analytické metody používané pro vnitřní analýzu (Analýza ABC, Portfolio analýzy, Analýza krycího příspěvku, Model A. D. Little) 2. Vnější analýza marketingového prostředí • Analýza a segmentace trhu • Měření trhu • Analýza konkurence • Analýza zákazníka • Analytické metody a modely používané pro vnější analýzu (Porterova analýza konkurenčních sil, Metody výpočtu absolutního a relativního potenciálu trhu, Poziční mapy, Model černé skříňky, Sekvenční model, Model konverze) 3. Tvorba marketingových programů • Produktové programy • Distribuční programy • Cenové programy • Komunikační programy • Metody a modely používané pro tvorbu marketingových programů (Křivka životnosti výrobku, Metody testování značky, Metody testování obalu, Conjoint analýza, Holandský test cenové citlivosti, Metoda cenových prahů, Měření intenzity distribuce, Analýza účinnosti marketingové komunikace – pre test, post test)   D. Finanční management • Hodnocení finanční výkonnosti podniků (finanční výkazy, ukazatele, formulace, interpretace) • Náklady kapitálu (způsoby stanovení, zohlednění rizika) • Finanční plánování (význam, části plánu, propojenost) • Řízení pracovního kapitálu (metody, ukazatele) • Financování podniků (zdroje, formy), dividendová politika podniků • Investiční rozhodování (základní investiční kritéria) a analýza citlivosti • Oceňování podniků a finančních instrumentů (metody ocenění akcií, obligací, komodit, derivátů)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku