116-0015/01 – Marketing Management (MarRiz)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To set up the situation analysis. 2. To classify the kinds of market measurement. 3. To develop the profitability and productivity analysis. 4. To categorize the types of marketing strategies. 5. To design the programs of marketing mix.

Teaching methods

Summary

It is aimed at developing further student’s knowledge in the field of marketing methods and techniques specifically used in the management of medium size and large-scale firms. Further to the knowledge acquired in course of Foundations of Marketing, Marketing Research and Business Marketing, course students should reach such knowledge and skills so that they would be able to carry out market analyses and, consequently, develop both strategic and operative plans of marketing.

Compulsory literature:

Spáčil,V.: Sylaby a případové studie z marketingového řízení. Ostrava : Repronis, 2004. Best,R.J. : Market - Based Management. Second edition. Prentice Hall, New Yersey 2000. Guiltinan,J.P. - Paul,G.W. : Marketing Management. Strategies and Programs. Six edition. New York : Mc Graw Hill, 1997. Kotler,P: Marketing Management. Analýza, plánování, využití, kontrola.Čtvrté doplněné vydání. Praha : GRADA Publishing, 2003. Pelsmacker,P.-Geunes,M.-Van den Bergh,J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 584 str. ISBN 80-247-0254-1. Kalka,R.-Mässen,A. Marketing. Klíč k rozhodování, co prodávat, komu a jak. Praha : GRADA Publishing 2003. ISBN 80 ? 247-8413 ?7. Alsbury,A.-Jay,R. Marketing-to nejlepší z praxe. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-617-9. Hollensen,S. Marketing Management. A Relationship Approach. Harlow : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-64378-9. Pelsmacker,P.D.-Geuens,M.-Van den Bergh,J. Marketing Communications. Second Edition. Harlow : Prentice Hall, 2004. ISBN 0-273-68500-7.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obsah marketingového řízení Základní kroky marketingového řízení. Manažerské role marketera. Specifika marketingové práce. 2. Vnitřní analýza Vnitřní analýza. Přehled marketingové efektivnosti. Analýza ABC. Portfolio analýzy. Analýza SWOT. Přehled marketingové efektivnosti. Charakteristiky marketingového auditu. 3. Analýza trhu Definice základních pojmů. Proces analýzy trhu. Definice relevantního trhu. Analýza primární poptávky. Analýza selektivní poptávky. Definice tržních segmentů. Identifikace potenciálních cílových trhů. 4. Měření trhu Měření tržních indikátorů. Základní indikátory trhu. Základní typy prognóz. Základní prognostické metody. 5. Analýza zákazníka Model kupního chování. Rozhodovací proces. Typ rozhodovací situace. Ukazatele chování zákazníka. Měření spokojenosti zákazníků. 6. Analýza konkurence Proces analýzy konkurence. Struktura konkurenčního pole. Úrovně konkurence. Přímá a nepřímá konkurence. Perceptuální mapy. Popis vztahů s konkurenty. Identifikace zdrojů konkurenční výhody. Konkurenční audit. 7. Analýza maloobchodu Typy maloobchodních jednotek. Analýza maloobchodu z pohledu výrobce - kvantitativní analýza, kvalitativní analýza. Konkurenční analýza maloobchodu. Analýza z pohledu maloobchodníka. 8. Analýza ziskovosti a marketingové produktivity Analýza ziskovosti. Měření ziskovosti výrobku. Procentuální variabilní krycí příspěvek. Celkový krycí příspěvek. Tvorba marketingového rozpočtu. Přímý přístup. Nepřímý přístup. Analýza produktivity. 9. Marketingové strategie Ofenzivní strategické marketingové plány. Strategie tržní penetrace. Strategie vstupu na nové trhy. Defenzivní strategické marketingové plány. Bránit tržní podíl. Budování věrnosti zákazníků. 10. Výrobkové programy Vývoj nového výrobku. Rozhodování o výrobkových řadách, o značce výrobku a o balení výrobku. 11. Cenové programy Typy cenových programů. Penetrační oceňování. Paritní oceňování. Prémiové oceňování. Cenové programy pro substituty. Cenové programy pro doplňkové výrobky. Cenové elementy jiných marketingových programů. 12. Komunikační programy Reklamní cíle - význam, obsah. Tvorba reklamního rozpočtu. Fáze tvorby reklamního rozpočtu. Cíle podpory prodeje. Rozpočet programu podpory prodeje. Typy tržní reakce na podporu prodeje. 13. Organizace marketingových činností Základní pojmy organizačního procesu. Úkoly managementu. Vývoj postavení marketingu v organizaci. Typy organizačních struktur. Řízení interních vztahů. Řízení externích vztahů. 14. Tvorba marketingového plánu Tvorba marketingového plánu. Obsah marketingového plánu. Kontrola marketingového plánu. Modifikace plánu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Laboratory work Laboratory work 12  0
                Project Project 9  0
                Written exam Written test 8  0
                Other task type Other task type 6  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner