116-0020/01 – International Marketing (MezMar)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je postihnout specifika mezinárodního prostředí tak, aby bylo možné definovat mezinárodní strategii a taktiku firmy. Zaměřuje se dále na metody výběru a segmentace zahraničního trhu, výzkumné aktivity v zahraničí a v souladu s tím pak umožňuje rozhodování o formě vstupu na zahraniční trh a zejména o přizpůsobení marketingového mixu.

Teaching methods

Summary

Substance of international marketing and its specification. Ways of entering foreign markets. International marketing environment. Economic environment and its main aspects. Legal and political environment. International cultural environment. Financial environment in the international marketing. Market research in the international marketing. International product strategy. Strategy of export prices. International distribution channels. International communication process.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata mezinárodního marketingu a jeho specifika - definice mezinárodního marketingu, exportní marketing, odlišnosti tuzemského a mezinárodního marketingu, základní rozhodnutí, motivy internacionalizace, schéma mezinárodního rozvoje podniku. 2. Proces výběru zahraničního trhu - analytická úroveň rozhodování, hodnocení tržních příležitosti,screening proces, podmínky trhu a jejich hodnocení, konkurenceschopnost, záměry podniku, analýza nákupního chování, identifikace podobnosti a rozdílů. 3. Mezinárodní marketingové prostředí - souhrnná charakteristika mezinárodního prostředí, společný trh Evropské unie, hlavní subjekty mezinárodních vztahů, typy a příklady integračních seskupení, nadnárodní podniky, jejich management, pozitivní a negativní působení v mez.prostředí. 4. Ekonomické prostředí a jeho hlavní aspekty - podstata ekonomického prostředí, ekonomický systém, ekon. Struktura, kritéria pro analýzu ekon. prostředí, proměnné ovlivňující ekonomické prostředí. 5. Právní a politické prostředí - právní aspekty vstupu, právní systém, příklady předpisů a zákonů, cíle zákonodárství, politické riziko, politická suverenita, politický systém, stabilita vlády, protipodnikatelské akce, domestikace, expropriace, analýzy politického rizika a předvídání politického vývoje. 6. Mezinárodní kulturní prostředí - kulturní elementy z hlediska marketingu, příklady vlivu kultury na spotřební preference, náboženství, jazyk, symboly, měření kultury, příklady kulturních zvyklostí jednotlivých zemí, sociální skupiny, sociální třídy, životní styl, Warnerova stratifikace. 7. Strategie vstupu na mezinárodní trh - strategická úroveň rozhodování, druhy mezinárodních strategií, příklady z praxe, formy vstupu na mezinárodní trhy, klasifikace těchto forem, míra rizika, příklady z praxe. 8. Výzkum trhu v mezinárodním marketingu - význam výzkumu, hodnotící studie, porovnávací studie, metodika výzkumu, nositelé výzkumu, informační základna, interní a externí zdroje, etika marketingového výzkumu, oblasti využití výsledků výzkumu, specifika a problémy při realizaci výzkumu. 9. Mezinárodní výrobková strategie - analytická dimenze rozhodování, strategie nových výrobků, volba strategie, životní cyklus výrobků a příklady z praxe, zdroje inovací, uvádění nového výrobku na mez. trh. 10. Cena v mezinárodním marketingu - indikátory cenového vývoje, vnitřní prostředí podniku, faktory citlivosti vůči cenám, charakteristiky trhu, řídící dimenze, cíle cenové politiky, určení poptávky, rozhodovací dimenze a volba cenové strategie, manažerská hlediska stanovení ceny. 11. Mezinárodní distribuční kanály - struktura mezinárodního distribučního kanálu, faktory výběru, typy účastníků, strategie distribuce, trendy rozvoje a příklady z praxe, logistické rozhodování a jeho obsah. 12. Mezinárodní komunikační proces - omezení v mezinárodním prostředí, bariéry, mezinárodní komunikační mix a jeho prvky, reklama, sponzorství, veletrhy a výstavy, osobní prodej, tvorba strategie komunikační, zabezpečení reklamy v mezinárodním prostředí. 13. Mezinárodní marketing ve službách - mezinárodní obchod, oblasti služeb, globální média, oblast dopravy, ubytovací a profesní služby, problém customizace a globalizace ve službách. 14. Řídící úroveň rozhodování v mezinárodním marketingu - formování organizační struktury, externí a interní faktory, styl řízení, typy mezinárodní podnikové organizace, marketingového plán a kontrola.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Other task type Other task type 20  0 3
                Project Project 25  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.