116-0030/01 – Marketing (.)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantorDr.Ing. Hana SvobodováSubject version guarantorDr.Ing. Hana Svobodová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

..

Teaching methods

Summary

Principles of marketing. Rise and historical development of marketing. Territorial peculiarities of marketing. Marketing environment, marketing information system. Marketing research, segmentation and marketing mix: product, prise, place, promotions. Marketing analysis, strategy and tactics. Organization of marketing within a company.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Trh jako východisko marketingu. Definice, historie a vývojové etapy trhu. Trh jako psychologický prostor. Tržní cyklus a jeho součásti. Typy poptávky. Význam a typy potřeb. Maslowova hierarchie potřeb. 2. Podnikatelské filozofie a jejich význam. Vznik a vývoj podnikatelských filozofií. Výrobní, výrobková, prodejní a marketingová podnikatelská filozofie, jejich podstata, charakteristické rysy a význam. 3. Podstata, vývoj a cíle marketingu. Definice a vymezení úlohy marketingu. Vznik marketingu jako podnikové funkce. Vývoj cílů marketingu v podniku a ve společnosti. Vazba marketingu a strategického řízení. Marketing jako celospolečenské koncepce. Vliv specifických podmínek vývoje trhu na uplatnění marketingu. 4. Makroprostředí. Význam makroprostředí v rámci podnikatelského prostředí, jeho vlivy na ostatní prvky prostředí. Demografické a sociálně kulturní prostředí. Přírodní prostředí a technologické vlivy. Ekonomika a politicko- právní vlivy. Globální prostředí. 5. Trh jako vymezený podnikatelský prostor. Typ, velikost, struktura, úroveň penetrace trhu. Vymezení relevantních trhů. Dodavatelé a zákazníci, jejich definice, postavení, význam, typy a sledované charakteristiky. Typ a rozsah konkurence, tržní pozice a vyjednávací síla. Distributoři, kritéria jejich volby. Typy veřejnosti. 6. Specifika jednotlivých trhů a jejich segmentace. Specifika spotřebních trhů, chování zákazníků na spotřebních trzích. Specifika trhů organizací (průmyslových trhů), chování zákazníků na průmyslových trzích. Segmentace trhu, cílení a tvorba tržní pozice. Typy segmentace a možná kritéria a kroky segmentace. 7. Informační zabezpečení marketingu. Význam informací a práce s informacemi v rámci marketingové systému podniku. Informační toky v podniku. Marketingový informační systém, jeho struktura a součásti, vnitřní systém informací a zpravodajství. Marketingový výzkum jako zdroj informací. Metodika výzkumu. 8. Marketingový mix. Struktura a význam marketingového mixu. McCarthyho 4prvkový model (produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace) a pravidla práce s nimi. Víceprvkové modely. Definování strategie jednotlivých prvků.Vazba strategie marketingového mixu na taktická opatření. 9. Řízení produktu. Produkt, jeho instrumentální a expresivní funkce, klasifikace produktu. Koncepce totálního výrobku a jeho atributy (kvalita, design, značka, obal, styl, služby, image). Cyklus tržní životnosti a jeho fáze. Výrobkové strategie a opatření výrobkové politiky. Výrobkové analýzy. Výzkum a vývoj nového produktu. 10. Cena v marketingu. Specifické vlastnosti ceny. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Metody stanovení cen. Cenové strategie. Cenová politika a její nástroje. Tvorba cen jednoho výrobku. Oceňování výrobkového mixu. Kondiční politika. Politika obchodních podmínek 11. Distribuce. Distribuce v marketingu. Akviziční a fyzická část distribuce. Funkce distribučních článků. Distribuční cesty. Distribuční strategie. Distribuční politika, merchandising, logistika. Faktory ovlivňující výběr a tvorbu prodejní cesty. Organizace distribuce. Vertikální a horizontální distribuční systémy. 12. Marketingová komunikace. Marketingová komunikace v rámci podnikové komunikace a v marketingovém mixu. Reklama, podpora prodeje, publicita a osobní prodej. Komunikační strategie. Politika marketingové komunikace. Komunikační sdělení, styl, rozhodnutí o médiích, načasování akce, intenzita nasazení, rozpočet. 13. Marketingové řízení. Proces řízení marketingu. Informace, analýzy, prognózování, plánování strategické a taktické, organizování, realizace, kontrola. Marketingový plán (koncepce), význam, struktura. Problematika segmentace, výběru cílových trhů a vytváření pozice na trhu. Situační analýza a vnitřní analýza, její struktura a význam. SWOT analýza. Problematika stanovení cílů a volba strategie. Opatření v rámci marketingového mixu. 14. Aktuální problémy marketingu. Problémy marketingu 90. let ve světě. Kritika marketingu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner