116-0031/01 – Business Marketing (BusMar)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Rozvíjet znalosti studentů získané v již studovaných marketingových předmětech srovnáním zvláštností spotřebitelských trhů a business trhů (trhů dalšího použití). Zvýšit pochopení zákonitostí business marketingu a zdokonalit dovednosti ve výběru vhodných marketingových nástrojů pro tento trh.

Teaching methods

Summary

To enhance student’s knowledge acquired in the course of Foundation of Marketing by comparison of particularities of consumer markets and business markets.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do business marketingu - Význam business trhu. Definice business výrobku. Klasifikace business činností. Business zákazníci. Charakter business trhu. Definice business poptávky. Přímá a odvozená poptávka. Business nabídka. Obchodní praktiky na business trzích. Rozdíly mezi spotřebním trhem a business trhem. 2. Charakteristika prostředí na business trhu - Makroprostředí na business trhu. Mezoprostředí na business trhu. Porterova teorie konkurenčních sil. 3. Marketingové informační systémy na business trzích - Obsah marketingových informačních systémů. Typy informací. Původ informací. Kritéria kladená na informační produkty. Vztah marketingu a informace. Internet - marketingová aplikace. 4. Výzkum na business trzích - Témata výzkumu. Typy primárního výzkumu. Techniky primárního výzkumu. Metody šetření. Druhy otázek. Obsah dotazování. Koncept výzkumu. Rozdíly mezi výzkumem na spotřebních a business trzích. 5. Nákup na business trzích - Směnný proces. Nákupní matice. Determinanty ovlivňující nákupní chování. Motivy nákupu. Hodnocení dodavatelů. 6. Relační marketing - Význam relačního marketingu. Definice relačního marketingu. Užitné hodnoty relačního marketingu. Specifikace zákazníků vhodných pro RM. Fáze relační strategie. 7. Měření spokojenosti zákazníků - Definice problému měření. Cíle měření. Metodika měření spokojenosti zákazníků. Výpočet spokojenosti. 8. Výběr cílových trhů - Segmentace. Cílový marketing. Tvorba pozice (positioning). 9. Business výrobky - Klasifikace business výrobků. Výrobkové cíle a programy. Vývoj nových výrobků. Fáze životního cyklu.Dynamické konkurenční strategie a křivka životnosti. 10. Business služby - Primární business služby. Doplňkové business služby. Charakteristika služeb. Problémy ovlivňující vývoj nových služeb. Měření kvalitativní úrovně služeb. Komunikace služeb. Křížový prodej. Křížový marketing. 11. Cenové programy na business trzích - Vnímání ceny zákazníkem. Druhy cen na business trzích. Leasing na business trzích. 12. Distribuce na business trzích - Definice distribučního kanálu. Typy distribučních kanálů. Faktory ovlivňující použití distributorů. Výhody použití distributorů. Funkce distributorů. Distribuční praktiky. Logistika na business trzích. 13. Prodej na business trzích - Prodejní fáze. Prodejní cíle. 14. Komunikace na business trzích - Obsah komunikace. Rysy business komunikace. Business reklama. Podpora prodeje. Public relations.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Laboratory work Laboratory work 15  0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner