116-0035/01 – Purchase Management (ŘN)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Miroslav MerendaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To formulate the politics of purchasing and the run of purchasing process in the basic forms of subjects in the market environment. 2.To explain management and regulation of purchasing process considering the type of market subject. 3.To appraise the purchasing strategy and its targets including the material assortment strategy. 4.To explain the supplier selection as the main problem of purchasing marketing; citeria, approaches and methods of supplier selection. 5.To consider the options of purchase organization improvement in organizations within the scope of the system of the purchasing process quality management.

Teaching methods

Summary

The content of the subject is aimed to explain the position of purchase in the system of firm functions and to explain the analysis its fundamental activities. Modern business purchase includes management, marketing, business and logistic activities.

Compulsory literature:

1. Kita, J. Nákup a predaj. 1. vydání. Bratislava: Sprint, 1998. 194 s., ISBN 80-88848-28-8 2. Kotler, Ph. Marketing Management. Přel. Dolanský, V., 1. vydání. Praha: Victoria publishing 1992. 789 s., ISBN 80-85605-08-2 3. Lukoszová, X. a kol. Řízení nákupu. 2. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 131 s., ISBN 80-7078-674-4 4. Schulte, Ch. Logistika. Přel. Tomek, G., Baudyš, A. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s., ISBN 80-85605-87-2 5. Tomek, G., Tomek J. Nákupní marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 176 s., ISBN 80-85623-96-X 6. Tomek, J., Hofman, J. Moderní řízení nákupu v podniku. 1. vydání. Praha: Management Press,1999. 276 s., ISBN 80-85943-73-5 7. Zadražilová,D., Khelerová,V.: Management obchodní firmy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 1994. 296 s., ISBN 80-85623-72-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu - postavení nákupu v podniku, jeho charakteristika, objekty, funkce a úkoly nákupu v podniku. 2. Zajišťování a krytí potřeb - druhy potřeb, plánování materiálového sortimentu, plánování materiálové spotřeby, metody orientované na výrobní program, metody orientované na spotřebu. 3. Nákupní logistika - cíle nákupní logistiky, činnosti nákupní logistiky, náklady na zásoby, analýza a způsob propočtu nákladů na skladování a udržování zásob, analýza a způsob propočtu nákladů na pořízení dodávky, náklady nedostatku (deficitu) zásob. 4. Logistická regulace zásob - fáze logistické regulace zásob, regulátory zásob, modely logistické regulace zásob, signální hladiny zásob pro účely jejich logistické regulace. 5. Metody a techniky logistické regulace zásob - optimalizační metody, Paretova analýza, analýza ABC, diferencovaný systém řízení zásob, zásobovací řetězce. 6. Trh organizací jako východisko nákupu - části trhu organizací, specifika trhu organizací, fáze nákupního procesu, modely nákupního procesu 7. Nákupní marketing - poznávací a realizační stránka marketingu, analýzy nákupního trhu, výzkum nákupního trhu, nákupní marketingový mix, předpoklady fungování nákupního marketingu v podniku. 8. Volba dodavatele jako ústřední problém nákupního marketingu - úloha nákupčího v procesu volby dodavatele, kritéria volby dodavatele, přístupy a metody volby dodavatele, cyklus dodavatelsko- odběratelských vztahů, transakční rizika. 9. Nákupní strategie - proces tvorby nákupní strategie, strategické cíle nákupu, strategie materiálového sortimentu, strategie řízení zásob, strategie nákupního marketingu, strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů. 10. Organizování nákupu - začlenění útvaru nákupu v podniku, alternativní možnosti vnitřní organizace útvaru nákupu, dílčí centralizace nákupu, řízená decentralizace v podnicích koncernového typu. 11. Informační systém nákupu - logistická informační pyramida, význam, obsah, zdrojové soubory nákupního informačního systému, aplikace nákupních informačních systémů. 12. Kvalita v procesu nákupu - ISO normy v nákupu, požadavky na zabezpečování kvality dodávek dle ISO norem, Total Quality Management v nákupu, Kaizen. 13. Skladování, skladová agenda a administrativa nákupu - význam skladování, funkce skladu, druhy skladu, dokumentace nákupu a skladování, materiálové číselníky. 14. Nákupní proces v praxi - postavení útvaru nákupu v konkrétním podniku, jeho cíle, postupy, organizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner