116-0045/01 – Obchodní činnosti (OC)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity6
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup 2.Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu 3.Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti 4.Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí 5.Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky 6.Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení 7.Diskutovat parametry prostředí obchodu pro zajištění jeho žádoucího (očekávaného) rozvoje

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je formou přednášek vymezit význam, úlohu a funkce obchodu v ekonomice společnosti. Provést genezi jeho vývoje až po současnost. Vymezit jeho různá pojetí a hlediska členění. Dále pak přiblížit jeho dvě nedílné součásti - nákup a prodej - a popsat jejich úlohu a funkce v řízení. Jednotlivých firem. Úkolem je také poukázat na nové směry rozvoje obchodu v nadcházejícím procesu globalizace ekonomiky. Podstatou předmětu je charakteristika základních pojmů, vztahů, účastníků a současně také podmínek ovlivňujících provádění obchodních transakcí tak, aby mohly navázat specializační předměty v dalších semestrech studia.

Povinná literatura:

1.Pražská, L., Jindra, J. Obchodní podnikání. Retail management. 2. Přepracované vyd. Praha: Management Press, 2002. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. 2.CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. Praha: Management press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. 3.Lyková, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing, 2002, dotisk 2003. 199 s. ISBN 80-247-0205-3.

Doporučená literatura:

4.KOTLER,P., Moderní marketing. 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a vývoj obchodu a obchodování - kořeny vzniku a vývojové etapy obchodu ve světě a na našem území, podstata a význam obchodu, definice a funkce obchodu, širší a užší pojetí, hlediska členění. 2. Velkoobchod a maloobchod - definice, význam a funkce velkoobchodu a maloobchodu, druhy velkoobchodních a maloobchodních činností, typy a organizační formy velkoobchodu a maloobchodu, současné vývojové tendence. 3. Realizace obchodního procesu - vymezení základních pojmů a vazeb, obchodní metoda, obchodní provoz a jeho prvky, obchodní operace, jejich členění, velkoobchodní a maloobchodní provozní operace, , zboží a jeho podoby, členění zboží, obchodní zboží a obchodní sortiment, provozní jednotky obchodu. 4. Faktory rozvoje obchodu a obchodních firem, současné vývojové trendy - podmínky obchodního podnikání, právní normy, projevy globalizace, tržní dominance, internacionalizace, diversifikace v obchodě, obchodní kooperace; jejich projevy v čs. obchodních strukturách, aktuální výsledky analýz čs.obchodu. 5. Efektivní formy kooperačních procesů v obchodě - pojem a definice franchisingu, jeho historie a původní význam, formy a typy, výhody a nevýhody, franchising v českých podmínkách, problémy související s jeho uplatněním u nás, legislativa, využití franchisingu firmou McDonald´s (v USA a v ČR). 6. Systémové pojetí obchodních činností. Obchodní politika - systémový pohled na obchodní činnosti, subsystém prodeje a nákupu, hmotné a informační toky; obchodní politika firmy: definice, vlastnosti, východiska tvorby, obsahová náplň, postup při její tvorbě. 7. Informační východiska pro realizaci obchodních činnosti - druhy informací, systematika jejich členění. vnitřní a vnější informace, definování informačních potřeb pro subsystém obchodních činností, metody a zdroje získávání informací všeobecného charakteru a specifických, obchodně - ekonomické báze dat a jejich využití. 8. Vlivy prostředí na obchodní činnosti - metodika zkoumání, ovlivňující faktory, vlastnosti a hierarchie vlivů, analýzy obchodního prostředí, vztahy subsystémů obchodních činností k jednotlivým funkčním oblastem, vztah obchodních činností a marketingu, faktory jej ovlivňující, možnosti organizačního řešení, dělba práce mezi nimi. 9. Prodejní činnosti - prodejní strategie, kroky při jejím plánování, poslání prodejních činností, analýzy, definování prodejních cílů, určení prodejní strategie, vymezení řídících a prováděcích činností, vytvoření organizační struktury prodejního útvaru, prodejní metody, personální zajištění, tvorba rozpočtu, časový plán. 10. Nákupní činnosti - podstata, funkce a úkoly nákupu, objekty nákupu, organizace a řízení nákupních činností, metody a postupy, rozhodování o volbě dodavatele, kritéria volby, nákupní strategie: její obsah a tvorba. 11. Obchodní logistika - definice, funkce, cíle a význam logistiky v obchodní činnosti, vývojové trendy, logistické metody; úloha zásob v logistice, jejich členění, řídící hladiny a zásobovací systémy, optimalizace. 12. Zákazník a jeho chování - charakteristiky zákaznických trhů, chování zákazníků na spotřebních a průmyslových trzích, vliv exogenních proměnných a podnětů na rozhodování zákazníků, typy rozhodovacích procesů zákazníků. 13. Elektronické obchodování - základní principy uplatnění, velikost trhů, současný stav a trendy, elektronický obchod na spotřebních a průmyslových trzích. 14. Internet - globální informační síť - základní charakteristiky, struktura uživatelů, legislativní, technické a ekonomické možnosti a omezení, změny v podnikatelské strategii, organizační struktuře, informačním systému, vývoj elektronických a interpersonálních vazeb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku