116-0046/01 – Marketingový výzkum ()

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Význam informací v marketingu. Základní pojmy a typy výzkumu. Výzkum trhu a segmentace. Metodika marketingového výzkumu, fáze výzkumu a plán výzkumu. Sekundární a primární výzkum. Metody shromažďování informací. Taktika výzkumu a jeho nástroje (dotazníky, scénáře). Technika výběru vzorku. Organizace výzkumu ve firmě. Kvalitativní výzkum. Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu. Výzkum trhu v odlišných podmínkách.

Povinná literatura:

1. Bártová H., Bárta V.: Marketingový výzkum trhu. 1. vydání, Praha, ECONOMIA, 1991, 107 s., ISBN 80-85378-09-4 2. Bártová H., Bárta V., Koudelka, J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1. vydání, Praha, VŠE, 2002, 209 s., ISBN 80-245-0410-3 3. Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy. 2. vydání, Praha, Professional Publishing, 2002, 415 s., ISBN 80-86419-30-4 4. Kotler, P.: Marketing, management, 10. rozšířené vydání. 1. vydání, Praha, Grada, 2001, 719 s., ISBN 80-247-0016-6 5. Kozel, R. a kol.: Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, 2006, 277 s., ISBN 80-247-0966-X 6. Přibová, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání, Praha, Grada, 1996, 248 s., ISBN 80-7169-299-9 7. Řehák, J., Bártová, I. Statistika pro výzkum trhu a marketing. Praha, Centrum výuky SC&C, 1997, 93 s. 8. Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. 1. vydání, Praha, Victoria Publishing, 1995, 440 s., ISBN 80-7187-058-7 9. Tvrdík, J.: Základy statistické analýzy dat. 1. vydání, Ostrava, PřF OU, 1998, 125 s., ISBN 80-7042-770-1 10. Zbořil, K.: Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání, Praha, VŠE, 1998, 171 s., ISBN 80-7079-394-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační zabezpečení marketingu. - Postavení marketingového výzkumu v rámci marketingového informačního systému. - Zdroje a nositelé informací. - Definice, formy a význam marketingového výzkumu. 2. Výzkum celkové tržní situace. - Výzkum subjektů trhu. - Konjunkturální výzkum. - Výzkum pro potřeby segmentace. - Výzkum percepce trhu (výrobku, značky, firmy). - Postata význam výzkumu marketingového mixu. 3. Výrobkový výzkum. - Výzkum stávajícího produktu. - Výzkum nových výrobků a testování jejich charakteristik. - Výzkum potřeb. - Výzkum poptávky po vybraných komoditách. - Výzkum image. 4. Cenový výzkum. - Hlavní směry cenového výzkumu. - Podstata dialogového přístupu k tvorbě cen. - Výzkum cen konkurence. - Cenové testy v terénu a v laboratoři. - Výzkum prožívání cen. - Význam a odhad cenové elasticity poptávky. 5. Výzkum distribuce. - Výzkum pro potřeby distribuce. - Možnosti měření objemu trhu a výpočtu tržního podílu, typy obchodníků, úroveň a image provozoven a spádovost poptávky. - Výzkum v úrovni distribuce. - Výzkum kupního chování zákazníka. 6. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace. - Předběžný výzkum. - Pretesty a posttesty. - Výzkum účinnosti a účelnosti komunikace. - Hodnocení a měření účinnosti komunikační akce. - Měření stupně známosti. - Mediální výzkumy a jejich význam. - Měření emocionálních předností a motivačních účinků. 7. Metodika marketingového výzkumu. - Výzkumný proces. - Přípravná a realizační fáze výzkumu. - Identifikace problému, formulace hypotéz, výzkumné cíle. - Plán výzkumného projektu. - Realizace výzkumu. 8. Primární výzkum (výzkum v terénu). - Principy, typy a průběh prvotního výzkumu. - Nositelé informací prvotního výzkumu. - Metody jejich možnosti a omezení. - Dotazování, pozorování, experiment. - Využití psychologických metod. 9. Dotazování jako hlavní metoda prvotního výzkumu. - Dotazování a jeho podmínky. - Základní fáze dotazování. - Kontaktní techniky dotazování. - Dotazník a jeho význam pro dotazování. - Osoba tazatele v procesu dotazování. - Význam psychologie pro dotazování. - Problematika návratnosti dotazníků. 10.Výběr objektu zkoumání. - Základní soubor a problematika výběrového souboru. - Techniky výzkumu. - Reprezentativní výběrové postupy. - Kvazireprezentativní techniky výběru. - Nereprezentativní techniky výběru. - Monografická šetření a rozhovory s experty. 11.Výzkumná taktika a její nástroje. - Nástroje šetření. - Dotazník a scénář. - Základní pravidla jejich tvorby. - Struktura a délka dotazníku a scénáře. - Zásady dotazování. - Typy a druhy otázek. - Psychologická pravidla jejich tvorby. - Využití nepřímých (projekčních technik). 12.Kvalitativní výzkum. - Význam a možnosti využití kvalitativního výzkumu. - Psychologické extrapolace, hloubkové rozhovory, asociativní techniky, konstruktivní procedury a ostatní psychologické techniky. - Pravidla práce s nimi a jejich vyhodnocování. 13.Sekundární výzkum (výzkum od stolu). - Význam a využití sekundárního výzkumu. - Klasické zdroje dat a možnosti jejich získání. - Počítačové databáze a katalogy firem. - Ostatní zdroje informaci. - Státní informační soustava. - Internet jako specifický zdroj sekundárních informací. - Přehled odborného a oborového tisku. 14.Agenturní výzkum. - Služby komerčních firem. - Aktuální nabídka na trhu výzkumů. - Významné agentury a jejich specializované produkty. - Panel domácností a prodejen. - Omnibusový výzkum a jeho specifika. 15.Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu. - Základní statistické pojmy. - Etapy statistického zkoumání. - Základy práce s daty. 16.Teorie měření (škálování). - Deskripce statistická a grafická. - Třídění prvního stupně. - Třídění druhého stupně. - Kontingenční tabulky. - Bodové a intervalové odhady. 17.Testování hypotéz. - Intervaly spolehlivosti. - Parametrické testy. - Hypotéza dobré shody. - Porovnání průměru pomocí t-testu. 18.Analýza závislosti. - Neparametrické testy. - Grafické zobrazení závislosti. Ďââ‚?ˇ2 test. - Analýza rozptylu (ANOVA). 19.Korelační a regresní analýza. - Metoda nejmenších čtverců. - Jednoduchá a mnohonásobná regrese. - Simultánní testování hypotéz. - Analýza příčin a následků. 20.Shluková analýza. - Klasifikace a tvorba profilu zákazníků. - Výběr segmentů pro cílování reklamy. - Vybrané metody shlukování segmentů. 21.Faktorová analýza. - Redukce dat. - Hledání skrytých příčin. - Význam latentních faktorů ovlivňujících výpovědi v dotazníku. 22. Prezentace výsledků. - Interpretace výsledků. - Závěrečná zpráva výzkumného projektu. - Doporučení managementu. - Organizace a průběh prezentace. 23. Rozhodovací procesy v marketingu. - Podmínky rozhodování a možnosti omezení při rozhodování. - Metody rozhodování. 24.Výzkum trhu v odlišných podmínkách. - Výzkum trhu v nestandardních podmínkách. - Výzkum trhu ve specifických podmínkách průmyslového trhu. - Příklady z praxe. 25.Výzkum trhu na konkrétním trhu. - Postup a prezentace výsledků na konkrétním trhu. - Příklady z praxe. 26.Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. - Identifikace problému. - Příprava plánu výzkumu. - Kritéria výběru agentury. - Přehled výzkumných agentur. 27.Význam expertních metod ve výzkumu. - Vybrané expertní metody. - Podmínky výběru expertů. - Odlišnosti organizace a vyhodnocení expertních metod proti jiným metodám. 28.Aktuální stav informačních systémů v České republice. - Stručný přehled statistického softwaru pro marketingový výzkum. - Současná nabídka marketingových informačních systémů. - Databázové informační zdroje pro marketingový výzkum.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku