116-0048/01 – International Business Operations ()

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject covers all main aspects of developing international business, the topic is to equip the students with techniques and procedures used in foreign trade operations. The students should be able to solve a current foreign international operations.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky - teorie mezinárodního obchodu, základní pojmy a definice, smluvní nástroje v ZO, současný stav mezinárodního obchodu, postavení AR v mezinárodním obchodě.2. Podstata a vývoj mezinárodních vztahů ? vývoz a dovoz zboží, vývoj obchodu se službami, trendy ve vývoji obchodu s vědeckotechnickými znalostmi, vývoz a dovoz kapitálu a migrace pracovních sil.3. Autonomní prostředky obchodní politiky státu, podpora v oblasti exportu ? tarifní překážky obchodu, netarifní překážky, instituce na podporu exportu v ČR, názory a hodnocení podpory exportu, příklady z praxe.4. Formy vstupů podniku na zahraniční trhy ? rizika a intenzita jejich dopadu, omezení rizik, obchodní metody, vývozní a dovozní operace, licence, franchising, kapitálové vstupy, výrobní kooperace, speciální obchodní operace, kompenzace, reciproční a vázané obchody, důvody pro jejich použití.5. Algoritmus obchodních operací ? akviziční a nabídková činnost, průzkum trhu, objednávka, konfirmace, kontraktace, cenová nabídka,pojištění, fakturace, převzetí zboží, inkaso, reklamace, vyhodnocení obchodního případu.6. Smluvní zajištění a právní režim obchodních operací ? obecně závazná právní úprava, kupní smlouva a její náležitosti, informace o obchodních partnerech, právní aspekty řešení sporů se zahraničními partnery, další typy smluv v ZO.7. Celní a devizové předpisy ? celní řízení, celní orgány, typy cel, celní režimy, postup celního řízení, doklady pro celní řízení, devizové předpisy, transfer zisku, devizová kontrola.8. Financování zahraničního obchodu ? platební podmínka, faktory volby platební podmínky, finanční rizika, platební nástroje, schémata a příklady, jistící nástroje, úvěr a jeho formy, použití factoringu a forfaitingu v zajištění exportních pohledávek.9. Dodací podmínky INCOTERMS ? dodací parita, povinnosti prodávajícího a kupujícího, charakteristika skupin doložek, charakteristika jednotlivých doložek a jejich použití.10. Mezinárodní přeprava ? výběr druhu přepravy, druhy přepravy, analýza nákladových položek, námořní doprava, silniční doprava, železniční a letecká doprava, dokumenty a mezinárodní dohody v jednotlivých typech přeprav.11. Ceny v zahraničním obchodě ? cíle cenové politiky na zahraničním trhu, kalkulace cen, cenová eskalace, modifikace ceny dle dodacích a platebních podmínek, dumpingová cena, cenová nabídka.12. Pojištění a pojistná smlouva - cíl pojištění a principy, subjekty pojištění, pojistná smlouva, dopravní pojištění, pojištění úvěrového rizika, další typy a rozsahy pojištění, likvidace škod.13. Informace o zahraničních trzích a jejich zabezpečení ? význam informací, základní zdroje informací, internet, banky, databáze, hospodářské komory, tendry, veletrhy, výzkum a potřeba informační a poradenské sítě, praktické poznatky a problémy.14. Obchodování s Evropskou unií ? jednotný trh, západní obchodní strategie, významné aspekty kontraktace,společná obchodní politika, ochranářská obchodní opatření, změny v oblasti obchodování po vstupu do EU.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 25  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner