116-0300/03 – Marketing (MG)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Subject version guarantorIng. Kamila Poláková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GAB0001 Ing. Lenka Gabrielová
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
POL31 Ing. Kamila Poláková, Ph.D.
SVO50 Dr.Ing. Hana Svobodová
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Understand basic marketing terminology. 2. Explain the competitive concepts. 3. Analyze the marketing environment 4. Understand the principles of consumer segmentation and consumer behaviur. 5. Explain the marketing information system and the principles of marketing research. 6. Design a marketing mix.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course provides a systematic, comprehensive and up-to-date view on particular marketing areas. The aim of the course is to introduced students the marketing philosophy, basic terms, rules and concepts of marketing and explain them the content of particular components of marketing. After completing the course students should be able to apply their knowledge to solve basic practical problems and to use the acquired knowledge in other related courses.

Compulsory literature:

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vyd. Praha: Grada, 2018. 285 s. ISBN 978-80-247-5869-5. KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. 15th ed., global ed. Harlow: Pearson, c2014. 716 s. ISBN 978-0-273-78699-3. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing: od myšlenky k realizaci. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 344 s. ISBN 978-80-7431-042-3.

Recommended literature:

DIBB, S., L. SIMKIN, W. M. PRIDE and O. C. FERRELL. Marketing: Concepts and Strategies. 7th ed. Andover: Cengage Learning, 2016. 796 s. ISBN 978-1-4737-2512-6. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 1. Aktualizované 4. vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-359-0. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 2. Aktualizované 4. vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-360-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. Moderní trh a jeho atributy. Vymezení trhu jako území, lidí, produktů, konkurenčních vztahů, podmínek tvorby cen a psychologického prostoru. Historie a vývoj trhu. Tržní cyklus a jeho součásti. Typy poptávky. Význam a typy potřeb. Maslowova hierarchie potřeb a její význam v marketingu.2. Podnikatelské filozofie a jejich význam. Vznik a vývoj podnikatelských filozofií. Výrobní, výrobková, prodejní a marketingová podnikatelská filozofie, jejich podstata, charakteristické rysy a význam.3. Podstata, vývoj a cíle marketingu. Definice a vymezení úlohy marketingu. Historické souvislosti vzniku marketingu jako podnikové funkce. Vývoj cílů marketingu v podniku a ve společnosti. Vazba marketingu a strategického řízení. Marketing jako celospolečenská koncepce. Vývoj, možnosti a omezení marketingu v českých podmínkách. Marketing jako celospolečenské koncepce. Vliv specifických podmínek vývoje trhu na uplatnění marketingu. 4. Podnikatelské prostředí a jeho součásti. Význam makroprostředí v rámci podnikatelského prostředí, jeho vlivy na ostatní prvky prostředí. Demografické a sociálně kulturní prostředí. Přírodní prostředí a technologické vlivy. Ekonomika a politicko- právní vlivy. Globální prostředí. 5. Vnější mikroprostředí - konkrétní trh. Trh jako vymezený podnikatelský prostor. Typ, velikost, struktura, úroveň penetrace trhu. Vymezení relevantních trhů. Dodavatelé a zákazníci, jejich definice, postavení, význam, typy a sledované charakteristiky. Typ a rozsah konkurence, tržní pozice a vyjednávací síla. Distributoři, kritéria jejich volby. Typy veřejnosti a jejich význam.6. Specifika jednotlivých trhů a jejich segmentace. Specifika spotřebních trhů, chování zákazníků na spotřebních trzích. Specifika trhů organizací (průmyslových trhů), chování zákazníků na průmyslových trzích. Segmentace trhu, cílení a tvorba tržní pozice. Typy segmentace a možná kritéria a kroky segmentace.7. Informační zabezpečení marketingu. Význam informací a práce s informacemi v rámci marketingové systému podniku. Informační toky v podniku. Marketingový informační systém, jeho struktura a součásti, vnitřní systém informací a zpravodajství. Marketingový výzkum jako zdroj informací. Metodika výzkumu. Možnosti a omezení výzkumu v současných podmínkách trhu.8. Marketingový mix. Struktura a význam marketingového mixu. McCarthyho 4prvkový model (produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace) a pravidla práce s nimi. Víceprvkové modely. Definování strategie jednotlivých prvků.Vazba strategie marketingového mixu na taktická opatření. 9. Řízení produktu. Produkt, jeho instrumentální a expresivní funkce, klasifikace produktu. Koncepce totálního výrobku a jeho atributy (kvalita, design, značka, obal, styl, služby, image). Cyklus tržní životnosti a jeho fáze. Výrobková strategie a výrobková politika. Přehled hlavních výrobkových analýz. Výrobkové strategie a opatření výrobkové politiky. Výrobkové analýzy. Výzkum a vývoj nového produktu.10. Cena v marketingu. Specifické vlastnosti ceny. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Metody stanovení cen. Cenové strategie. Cenová politika a její nástroje. Tvorba cen jednoho výrobku. Oceňování výrobkového mixu. Kondiční politika. Politika obchodních podmínek11. Distribuce. Distribuce v marketingu. Akviziční a fyzická část distribuce. Funkce distribučních článků. Distribuční cesty. Distribuční strategie. Distribuční politika, merchandising, logistika. Faktory ovlivňující Marketingová komunikace. Marketingová komunikace v rámci celopodnikové komunikace a v marketingovém mixu. Reklama, podpora prodeje, publicita a osobní prodej. Strategie hromadné a individuální komunikace. Politika marketingové komunikace. Komunikační sdělení, styl, rozhodnutí o médiích, načasování akce, intenzita nasazení, rozpočet.13. Marketingové řízení. Proces řízení marketingu. Informace, analýzy, prognózování, plánování strategické a taktické, organizování, realizace, kontrola. Marketingový plán (koncepce), význam, struktura. Problematika segmentace, výběru cílových trhů a vytváření pozice na trhu. Situační analýza a vnitřní analýza, její struktura a význam. SWOT analýza. Problematika stanovení cílů a volba strategie. Opatření v rámci marketingového mixu. 14. Aktuální problémy marketingu. Možnosti a omezení komunikace. Problémy marketingu 90. let ve světě. Kritika marketingu. Specifika současného marketingu v českých podmínkách

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner