116-0300/06 – Marketing (MG)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Subject version guarantorIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAL118 Ing. Lenka Ballasová
GAB0001 Ing. Lenka Gabrielová
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
MAR35 Ing. Milada Marhounová, Ph.D.
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
SVO50 Dr.Ing. Hana Svobodová
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Understand basic marketing terminology. 2. Explain the competitive concepts. 3. Analyze the marketing environment 4. Understand the principles of consumer segmentation and consumer behaviur. 5. Explain the marketing information system and the principles of marketing research. 6. Design a marketing mix.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course provides a systematic, comprehensive and up-to-date view on particular marketing areas. The aim of the course is to introduced students the marketing philosophy, basic terms, rules and concepts of marketing and explain them the content of particular components of marketing. After completing the course students should be able to apply their knowledge to solve basic practical problems and to use the acquired knowledge in other related courses.

Compulsory literature:

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vyd. Praha: Grada, 2018. 285 s. ISBN 978-80-247-5869-5. KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. 15th ed., global ed. Harlow: Pearson, c2014. 716 s. ISBN 978-0-273-78699-3. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing: od myšlenky k realizaci. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 344 s. ISBN 978-80-7431-042-3.

Recommended literature:

DIBB, S., L. SIMKIN, W. M. PRIDE and O. C. FERRELL. Marketing: Concepts and Strategies. 7th ed. Andover: Cengage Learning, 2016. 796 s. ISBN 978-1-4737-2512-6. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 1. Aktualizované 4. vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-359-0. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 2. Aktualizované 4. vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-360-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Trh jako východisko marketingu Vymezení trhu. Základní subjekty trhu. Tržní cyklus. Potřeby a jejich klasifikace. Typy poptávky. Příčiny vzniku marketingu. Historické souvislosti. Návaznost na podnikatelské filosofie. Podstata marketingu, cíle a funkce marketingu. Aplikace marketingových koncepcí v praxi. Marketing jako podniková funkce. Strategický marketing. 2. Marketingové prostředí Struktura marketingového prostředí. Vlivy makroprostředí – ekonomické, politicko-právní, demografické, sociálně-kulturní, přírodní, technologické. Tržní prostředí (mezoprostředí) - zákazníci, dodavatelé, konkurence, zprostředkovatelé, veřejnost. Vnitřní prostředí organizace (mikroprostředí). 3. Informační zabezpečení marketingu Význam informací pro marketing. Typy a zdroje informací a požadavky na ně. Sekundární a primární zdroje informací. Práce s informacemi v rámci marketingového systému podniku. Marketingový informační systém (MIS). Podstata a struktura MIS. Vnitřní systém informací. Marketingové zpravodajství. Marketingový výzkum jako specifický zdroj informací. Cíl a význam marketingového výzkumu. Plán výzkumu a postup tvorby marketingového výzkumu. Proces marketingového výzkumu – přípravná a realizační část. Metody sběru dat. Možnosti a omezení marketingového výzkumu. 4. Segmentace trhu, marketingový mix Segmentace – definice, typy a význam pro rozhodování v marketingu. Proces segmentace. Základní přístupy k trhu (nediferencovaný, diferencovaný a koncentrovaný marketing). Segmentace trhu a výběr cílových trhů. Tvorba tržní pozice. Vymezení a specifika jednotlivých trhů. Spotřební trh (B2C) – charakteristika, chování zákazníka na spotřebním trhu. Business trh (B2B) – charakteristika, chování zákazníka na business trhu. Kritéria segmentace na B2B a B2C trhu. Marketingový mix. Definice marketingového mixu. Účel marketingového mixu a jeho pozice v procesu marketingového řízení. Struktura marketingového mixu – modely dle Mc Carthyho, víceprvkové modely. Všeobecné zásady tvorby marketingového mixu. Strategie a taktika marketingového mixu. 5. Produkt jako prvek marketingového mixu Definice produktu. Klasifikace produktů. Funkce produktu. Koncepce totálního produktu. Produktová politika. Produktové analýzy a strategie. Vývoj nového produktu. Vymezení pojmu nový produkt. Specifika a bariéry vývoje nového produktu. Proces vývoje nového produktu. 6. Cyklus tržní životnosti produktu (Product Life Cycle - PLC) Postata koncepce PLC. Křivka PLC. Charakteristika jednotlivých etap PLC. Faktory ovlivňující průběh PLC. Marketingové strategie v jednotlivých etapách PLC. Kritika koncepce PLC. 7. Cena jako prvek marketingového mixu Definice ceny. Specifika ceny v rámci marketingového mixu. Cenový mix. Komplexní přístup k tvorbě cen. Přístupy ke stanovení ceny. Faktory ovlivňující tvorbu cen – vnější a vnitřní. Fáze procesu stanovení ceny. Metody tvorby cen. Dialogový přístup k tvorbě ceny. Nákladové metody (úplných nákladů, neúplných nákladů). Tržní metody tvorby cen. Přizpůsobení ceny podmínkám trhu. Nástroje kondiční politiky. Cenové slevy a srážky, příplatky, přídavky. Propagační a diskriminační tvorba cen. Oceňování výrobkového mixu. Cenové změny a reakce na ně. 8. Distribuce jako prvek marketingového mixu Definice distribuce. Postavení distribuce v rámci marketingového mixu. Cíle a funkce distribuce. Distribuční články a distribuční cesty. Distribuční cesty. Úrovně distribučních cest. Tradiční distribuční cesta. Procesy v distribuci. Funkce distributora. Fyzická distribuce – definice a cíle. Činnosti fyzické distribuce. Náklady logistického systému. Velkoobchod a maloobchod. Charakteristika a funkce VO. Třídění VO. Charakteristika a funkce MO. Třídění MO. 9. Distribuční systémy a distribuční politika Distribuční strategie. Rozhodování o distribučních cestách. Projektování struktury distribuční cesty. Specifika distribuce na B2C a B2B trhu. Distribuční politika. Řízení a organizace distribuční cesty – výběr, úkoly, motivace a hodnocení členů distribuční cesty. Konflikty v distribuci a distribuční systémy. Příčina vzniku konfliktů v distribuci. Úrovně konfliktů v distribuci. Definice a podstata distribučních systémů. Klasifikace distribučních systémů. Změny v distribučním systému. 10. Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu Pojetí marketingové komunikace. Funkce marketingové komunikace. Modely pro marketingovou komunikaci. Marketingový komunikační mix a jeho struktura. Faktory ovlivňující marketingovou komunikaci. 11. Strategie a řízení marketingové komunikace Strategie marketingové komunikace. Proces tvorby komunikační strategie a charakteristika jednotlivých fází. 12. Strategie marketingového mixu Východiska pro tvorbu strategie marketingového mixu. Vztah celkové marketingové strategie a strategií jednotlivých prvků marketingového mixu. Marketingové řízení. Definice a činnosti marketingového řídícího procesu. Etapy marketingového řízení. Marketingové strategie. 13. Marketingové řízení v praxi Aktuální trendy v marketingu. Současné využití marketingu v praxi.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner