116-0301/03 – Obchodní činnosti (OC)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEI, EKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup 2. Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu 3. Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti 4. Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí 5. Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky 6. Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení 7. Diskutovat parametry prostředí obchodu pro zajištění jeho žádoucího (očekávaného) rozvoje

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je formou přednášek vymezit význam, úlohu a funkce obchodu v ekonomice společnosti, poukázat na nové směry rozvoje obchodu v nadcházejícím procesu globalizace ekonomiky. Dále pak popsat obsah a způsob realizace obchodních procesů a vymezit dvě nedílné součásti těchto procesů - nákup a prodej. Podstatou předmětu je charakteristika základních pojmů, vztahů, účastníků a faktorů ovlivňujících provádění obchodních transakcí.

Povinná literatura:

FILIPOVÁ, Alena. Umění prodávat. 3. dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3511-5. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, 2007. 155 s. ISBN 978-80-247-1479-0. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka. Praha: Grada, 2011. 360 s. ISBN 978-80-247-3528-3.

Doporučená literatura:

CIMLER, Petr. a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. KORDA, Philippe. Zlatá pravidla obchodního vyjednávání: jak obhájit své ceny a marže a stát se mistrem vyjednávání. Přel. E. Černá. Praha: Grada, 2011. 202s. ISBN: 978-80-247-3752-2. KOTLER,P., Moderní marketing. 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu.Podstata a kořeny vzniku obchodu, vývojové etapy. 2.Základní vymezení obchodu a jeho charakteristika. 3.Nákup jako podniková funkce a jeho zajištění. 4.Prodej jako podniková funkce a jeho zajištění. 5.Lidský faktor v procesu obchodování. 6.Velkoobchod a jeho úloha v procesu distribuce. 7.Maloobchod a jeho úloha v procesu distribuce 8.Zásady utváření maloobchodní sítě. Územní analýzy, stanovení kupního potenciálu. 9.Obchodní provoz a jeho zajištění. 10.Maloobchodní technologie 11.Současnost a vývojové trendy obchodu. 12.Franchising jako úspěšná forma kooperace v obchodě. 13.Prostředí obchodu, legislativa, instituce a organizace působící v obchodě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku