116-0302/01 – Marketing Research A (MVA)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
OPL001 Ing. Anna Oplatková, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
SVO50 Dr.Ing. Hana Svobodová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To describe the research process. 2.To identify the suitable research method. 3.To design the questionnaire for market research. 4.To analyse the collected data. 5.To interpret the research results.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

The module explains the role of marketing research for managerial decision making. It brings an overview in the procedures, methods and techniques used for marketing research with an emphasis on modern digital processes. Within semester, students get practical experience in implementing specific research project.

Compulsory literature:

BURNS, Alvin C. and Ronald F. BUSH. Marketing Research. 7th ed. Boston: Pearson, 2014. 487 p. ISBN 978-0-273-76851-7. MALHOTRA, N. K., D. F. BIRKS and P. WILLS. Marketing Research. An Applied Approach. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012. 1037 p. ISBN 978-0-273-72585-5. MALHOTRA, Naresh K. Essentials of Marketing Research: a Hands-on Orientation. Boston: Pearson, 2015. 432 p. ISBN 978-1-292-06016-3.

Recommended literature:

CHURCHILL, G. A. and D. IACOBUCCI. Marketing Research. Mason: South Western, 2010. 624 p. ISBN 978-0-324-35995-4. CLOW, Kenneth E. and Karen E. JAMES. Essentials of Marketing Research: Putting Research into Practice. Los Angeles: SAGE, 2014. 497 p. ISBN 978-1-4129-9130-8. SILVERMAN, David. Qualitative Research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2016. 457 p. ISBN 978-1-4739-1657-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informační zabezpečení marketingu. Výzkum celkové tržní situace. * Postavení marketingového výzkumu v rámci marketingového informačního systému. * Výzkum subjektů trhu. Postata výzkumu marketingového mixu. 2. Výrobkový výzkum. Cenový výzkum. * Výzkum stávajícího produktu. Výzkum nových výrobků a testování jejich charakteristik. Výzkum potřeb. Výzkum poptávky po vybraných komoditách. Výzkum image. * Hlavní směry cenového výzkumu. Podstata dialogového přístupu k tvorbě cen. 3. Výzkum distribuce. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace. * Výzkum pro potřeby distribuce. Možnosti měření objemu trhu a výpočtu tržního podílu, typy obchodníků, úroveň a image provozoven a spádovost poptávky * Předběžný výzkum. Pretesty a posttesty. Výzkum účinnosti a účelnosti komunikace. Hodnocení a měření účinnosti komunikační akce. Měření stupně známosti. Mediální výzkumy a jejich význam. 4. Metodika marketingového výzkumu. Primární výzkum (výzkum v terénu). Dotazování. * Výzkumný proces a jeho etapy. * Principy, typy a průběh prvotního výzkumu. Nositelé informací prvotního výzkumu. Metody jejich možnosti a omezení. Dotazování, pozorování, experiment. Využití psychologických metod. * Dotazování a jeho podmínky. Základní fáze dotazování. Kontaktní techniky dotazování 5. Výběr objektu zkoumání. Výzkumná taktika a její nástroje. * Základní soubor a problematika výběrového souboru. Techniky výzkumu. * Nástroje šetření. Dotazník a scénář. Základní pravidla jejich tvorby. Zásady dotazování. Využití nepřímých (projekčních technik). 6. Kvalitativní výzkum. Sekundární výzkum (výzkum od stolu). * Význam a možnosti využití kvalitativního výzkumu. Psychologické extrapolace, hloubkové rozhovory, asociativní techniky, konstruktivní procedury a ostatní psychologické techniky. * Význam a využití sekundárního výzkumu. Klasické zdroje dat a možnosti jejich získání. Počítačové databáze a katalogy firem. Státní informační soustava. Internet 7. Agenturní výzkum. Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu. * Služby komerčních firem. Aktuální nabídka na trhu výzkumů. Významné agentury a jejich specializované produkty. Panel domácností a prodejen. Omnibusový výzkum a jeho specifika. * Základní statistické pojmy. Etapy statistického zkoumání. Základy práce s daty. 8. Teorie měření (škálování). Testování hypotéz. * Deskripce statistická a grafická. Třídění. Kontingenční tabulky. Bodové a intervalové odhady. * Intervaly spolehlivosti. Parametrické testy. Hypotéza dobré shody. Porovnání průměru pomocí t-testu. 9. Analýza závislosti. Korelační a regresní analýza. * Neparametrické testy. Grafické zobrazení závislosti. ?2 test. Analýza rozptylu (ANOVA). * Metoda nejmenších čtverců. Jednoduchá a mnohonásobná regrese. Simultánní testování hypotéz. Analýza příčin a následků. 10. Shluková analýza. Faktorová analýza. * Klasifikace a tvorba profilu zákazníků. Vybrané metody shlukování segmentů. * Redukce dat. Hledání skrytých příčin. Význam latentních faktorů ovlivňujících výpovědi v dotazníku. 11. Prezentace výsledků. Rozhodovací procesy v marketingu. * Interpretace výsledků. Závěrečná zpráva výzkumného projektu. Organizace a průběh prezentace. * Podmínky rozhodování a možnosti omezení při rozhodování. Metody rozhodování. 12. Výzkum trhu v odlišných podmínkách. Výzkum trhu na konkrétním trhu. * Výzkum trhu v nestandardních podmínkách. Příklady z praxe. * Postup a prezentace výsledků na konkrétním trhu. Příklady z praxe. 13. Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. Význam expertních metod ve výzkumu. * Identifikace problému. Příprava plánu výzkumu. Kritéria výběru agentury. Přehled agentur. * Vybrané expertní metody. Podmínky výběru expertů. Odlišnosti proti jiným metodám. 14. Aktuální stav informačních systémů v České republice. * Stručný přehled statistického softwaru pro marketingový výzkum. Současná nabídka marketingových informačních systémů. Databázové informační zdroje pro marketingový výzkum.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Laboratory work Laboratory work 24  0 3
        Project Project 21  0 3
        Other task type Other task type 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.