116-0302/02 – Marketingový výzkum A (MVA)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat proces marketingového výzkumu. 2. Identifikovat adekvátní metody marketingového výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje pro shromažďování informací. 4. Vysvětlit způsob tvorby výběrového souboru. 5. Specifikovat způsob přípravy a analýzy výzkumných dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět vysvětluje roli marketingového výzkumu pro manažerské rozhdoování. Přináší přehled o postupech, metodách a technikách, které marketingový výzkum využívá s důrazem na moderní postupy. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009, 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3. NAGYOVÁ, L. Výskum trhu. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 s. ISBN 978-80-552-1271-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační zabezpečení marketingu. Výzkum celkové tržní situace. * Postavení marketingového výzkumu v rámci marketingového informačního systému. * Výzkum subjektů trhu. Postata výzkumu marketingového mixu. 2. Výrobkový výzkum. Cenový výzkum. * Výzkum stávajícího produktu. Výzkum nových výrobků a testování jejich charakteristik. Výzkum potřeb. Výzkum poptávky po vybraných komoditách. Výzkum image. * Hlavní směry cenového výzkumu. Podstata dialogového přístupu k tvorbě cen. 3. Výzkum distribuce. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace. * Výzkum pro potřeby distribuce. Možnosti měření objemu trhu a výpočtu tržního podílu, typy obchodníků, úroveň a image provozoven a spádovost poptávky * Předběžný výzkum. Pretesty a posttesty. Výzkum účinnosti a účelnosti komunikace. Hodnocení a měření účinnosti komunikační akce. Měření stupně známosti. Mediální výzkumy a jejich význam. 4. Metodika marketingového výzkumu. Primární výzkum (výzkum v terénu). Dotazování. * Výzkumný proces a jeho etapy. * Principy, typy a průběh prvotního výzkumu. Nositelé informací prvotního výzkumu. Metody jejich možnosti a omezení. Dotazování, pozorování, experiment. Využití psychologických metod. * Dotazování a jeho podmínky. Základní fáze dotazování. Kontaktní techniky dotazování 5. Výběr objektu zkoumání. Výzkumná taktika a její nástroje. * Základní soubor a problematika výběrového souboru. Techniky výzkumu. * Nástroje šetření. Dotazník a scénář. Základní pravidla jejich tvorby. Zásady dotazování. Využití nepřímých (projekčních technik). 6. Kvalitativní výzkum. Sekundární výzkum (výzkum od stolu). * Význam a možnosti využití kvalitativního výzkumu. Psychologické extrapolace, hloubkové rozhovory, asociativní techniky, konstruktivní procedury a ostatní psychologické techniky. * Význam a využití sekundárního výzkumu. Klasické zdroje dat a možnosti jejich získání. Počítačové databáze a katalogy firem. Státní informační soustava. Internet 7. Agenturní výzkum. Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu. * Služby komerčních firem. Aktuální nabídka na trhu výzkumů. Významné agentury a jejich specializované produkty. Panel domácností a prodejen. Omnibusový výzkum a jeho specifika. * Základní statistické pojmy. Etapy statistického zkoumání. Základy práce s daty. 8. Teorie měření (škálování). Testování hypotéz. * Deskripce statistická a grafická. Třídění. Kontingenční tabulky. Bodové a intervalové odhady. * Intervaly spolehlivosti. Parametrické testy. Hypotéza dobré shody. Porovnání průměru pomocí t-testu. 9. Analýza závislosti. Korelační a regresní analýza. * Neparametrické testy. Grafické zobrazení závislosti. ?2 test. Analýza rozptylu (ANOVA). * Metoda nejmenších čtverců. Jednoduchá a mnohonásobná regrese. Simultánní testování hypotéz. Analýza příčin a následků. 10. Shluková analýza. Faktorová analýza. * Klasifikace a tvorba profilu zákazníků. Vybrané metody shlukování segmentů. * Redukce dat. Hledání skrytých příčin. Význam latentních faktorů ovlivňujících výpovědi v dotazníku. 11. Prezentace výsledků. Rozhodovací procesy v marketingu. * Interpretace výsledků. Závěrečná zpráva výzkumného projektu. Organizace a průběh prezentace. * Podmínky rozhodování a možnosti omezení při rozhodování. Metody rozhodování. 12. Výzkum trhu v odlišných podmínkách. Výzkum trhu na konkrétním trhu. * Výzkum trhu v nestandardních podmínkách. Příklady z praxe. * Postup a prezentace výsledků na konkrétním trhu. Příklady z praxe. 13. Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. Význam expertních metod ve výzkumu. * Identifikace problému. Příprava plánu výzkumu. Kritéria výběru agentury. Přehled agentur. * Vybrané expertní metody. Podmínky výběru expertů. Odlišnosti proti jiným metodám. 14. Aktuální stav informačních systémů v České republice. * Stručný přehled statistického softwaru pro marketingový výzkum. Současná nabídka marketingových informačních systémů. Databázové informační zdroje pro marketingový výzkum.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku