116-0302/03 – Marketingový výzkum A (MVA)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat proces marketingového výzkumu. 2. Identifikovat adekvátní metody marketingového výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje pro shromažďování informací. 4. Vysvětlit způsob tvorby výběrového souboru. 5. Specifikovat způsob přípravy a analýzy výzkumných dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět vysvětluje roli marketingového výzkumu pro manažerské rozhdoování. Přináší přehled o postupech, metodách a technikách, které marketingový výzkum využívá s důrazem na moderní postupy. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009, 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3. NAGYOVÁ, L. Výskum trhu. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 s. ISBN 978-80-552-1271-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační zabezpečení marketingu. Výzkum celkové tržní situace. * Postavení marketingového výzkumu v rámci marketingového informačního systému. * Výzkum subjektů trhu. Postata výzkumu marketingového mixu. 2. Výrobkový výzkum. Cenový výzkum. * Výzkum stávajícího produktu. Výzkum nových výrobků a testování jejich charakteristik. Výzkum potřeb. Výzkum poptávky po vybraných komoditách. Výzkum image. * Hlavní směry cenového výzkumu. Podstata dialogového přístupu k tvorbě cen. 3. Výzkum distribuce. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace. * Výzkum pro potřeby distribuce. Možnosti měření objemu trhu a výpočtu tržního podílu, typy obchodníků, úroveň a image provozoven a spádovost poptávky * Předběžný výzkum. Pretesty a posttesty. Výzkum účinnosti a účelnosti komunikace. Hodnocení a měření účinnosti komunikační akce. Měření stupně známosti. Mediální výzkumy a jejich význam. 4. Metodika marketingového výzkumu. Primární výzkum (výzkum v terénu). Dotazování. * Výzkumný proces a jeho etapy. * Principy, typy a průběh prvotního výzkumu. Nositelé informací prvotního výzkumu. Metody jejich možnosti a omezení. Dotazování, pozorování, experiment. Využití psychologických metod. * Dotazování a jeho podmínky. Základní fáze dotazování. Kontaktní techniky dotazování 5. Výběr objektu zkoumání. Výzkumná taktika a její nástroje. * Základní soubor a problematika výběrového souboru. Techniky výzkumu. * Nástroje šetření. Dotazník a scénář. Základní pravidla jejich tvorby. Zásady dotazování. Využití nepřímých (projekčních technik). 6. Kvalitativní výzkum. Sekundární výzkum (výzkum od stolu). * Význam a možnosti využití kvalitativního výzkumu. Psychologické extrapolace, hloubkové rozhovory, asociativní techniky, konstruktivní procedury a ostatní psychologické techniky. * Význam a využití sekundárního výzkumu. Klasické zdroje dat a možnosti jejich získání. Počítačové databáze a katalogy firem. Státní informační soustava. Internet 7. Agenturní výzkum. Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu. * Služby komerčních firem. Aktuální nabídka na trhu výzkumů. Významné agentury a jejich specializované produkty. Panel domácností a prodejen. Omnibusový výzkum a jeho specifika. * Základní statistické pojmy. Etapy statistického zkoumání. Základy práce s daty. 8. Teorie měření (škálování). Testování hypotéz. * Deskripce statistická a grafická. Třídění. Kontingenční tabulky. Bodové a intervalové odhady. * Intervaly spolehlivosti. Parametrické testy. Hypotéza dobré shody. Porovnání průměru pomocí t-testu. 9. Analýza závislosti. Korelační a regresní analýza. * Neparametrické testy. Grafické zobrazení závislosti. ?2 test. Analýza rozptylu (ANOVA). * Metoda nejmenších čtverců. Jednoduchá a mnohonásobná regrese. Simultánní testování hypotéz. Analýza příčin a následků. 10. Shluková analýza. Faktorová analýza. * Klasifikace a tvorba profilu zákazníků. Vybrané metody shlukování segmentů. * Redukce dat. Hledání skrytých příčin. Význam latentních faktorů ovlivňujících výpovědi v dotazníku. 11. Prezentace výsledků. Rozhodovací procesy v marketingu. * Interpretace výsledků. Závěrečná zpráva výzkumného projektu. Organizace a průběh prezentace. * Podmínky rozhodování a možnosti omezení při rozhodování. Metody rozhodování. 12. Výzkum trhu v odlišných podmínkách. Výzkum trhu na konkrétním trhu. * Výzkum trhu v nestandardních podmínkách. Příklady z praxe. * Postup a prezentace výsledků na konkrétním trhu. Příklady z praxe. 13. Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. Význam expertních metod ve výzkumu. * Identifikace problému. Příprava plánu výzkumu. Kritéria výběru agentury. Přehled agentur. * Vybrané expertní metody. Podmínky výběru expertů. Odlišnosti proti jiným metodám. 14. Aktuální stav informačních systémů v České republice. * Stručný přehled statistického softwaru pro marketingový výzkum. Současná nabídka marketingových informačních systémů. Databázové informační zdroje pro marketingový výzkum.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku