116-0302/05 – Marketingový výzkum A (MVA)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
SVO50 Dr.Ing. Hana Svobodová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat proces marketingového výzkumu. 2. Identifikovat adekvátní metody marketingového výzkumu. 3. Navrhnout vhodné nástroje pro shromažďování informací. 4. Vysvětlit způsob tvorby výběrového souboru. 5. Specifikovat způsob přípravy a analýzy výzkumných dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět vysvětluje roli marketingového výzkumu pro manažerské rozhdoování. Přináší přehled o postupech, metodách a technikách, které marketingový výzkum využívá s důrazem na moderní postupy. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1. TAHAL, Radek et al. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9. HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009, 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3. NAGYOVÁ, L. Výskum trhu. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 s. ISBN 978-80-552-1271-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační zabezpečení marketingu a sekundární výzkum (výzkum od stolu). Místo marketingového výzkumu v rámci marketingového informačního systému. Zdroje a nositelé informací. Definice, typy a význam marketingového výzkumu. Význam a využití sekundárního výzkumu. 2. Metodika marketingového výzkumu. Výzkumný proces. Přípravná a realizační fáze výzkumu. Identifikace problému, výzkumné cíle, formulace hypotéz. Orientační analýza. SWOT analýza. Plán výzkumného projektu. Techniky výběru objektu zkoumání. 3. Dotazování. Typy dotazování. Příprava dotazování. Principy dotazování. Význam tazatele. Využití výpočetní techniky při dotazování. Nástroje dotazování. Základní pravidla tvorby dotazníku. Konstrukce dotazníku, délka, struktura, vzhled. 4. Obsah dotazníku. Konstrukce otázek. Typy a druhy otázek. Příklady speciálních otázek. Význam a tvorba škál. Využití nepřímých (projekčních) technik. 5. Další metody primárního výzkumu (výzkum v terénu). Principy, typy a průběh prvotního výzkumu. Nositelé informací prvotního výzkumu. Nástroje primárního výzkumu. Metody - jejich možnosti a omezení. Typy pozorování a experimentů. Oblasti využití jednotlivých typů různých metod. 6. Realizace výzkumu. Organizace sběru údajů. Kontrola tazatelů. Kontrola a úprava údajů. Třídění údajů. Kódování údajů. Technické zpracování údajů. Analýza údajů. Měření závislostí. 7. Výrobkový výzkum. Výzkum stávajícího produktu a nových výrobků a testování jejich charakteristik. Zásady, proces a metody testování výrobků. Výzkum image. 8. Cenový výzkum. Hlavní směry cenového výzkumu. Podstata dialogového přístupu k tvorbě cen. Výzkum cen konkurence. Cenové testy v terénu a v laboratoři. Výzkum prožívání cen. Význam a odhad cenové elasticity poptávky. 9. Výzkum distribuce. Výzkum pro potřeby distribuce. Výzkum distribučních možností. Výzkum v úrovni distribuce. 10. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace. Pretesty, testy a posttesty. Mediální výzkumy a jejich význam. Hodnocení efektivnosti komunikace. Hodnocení reklam. Měření emocionálních předností a motivačních účinků. 11. Vizualizace a report údajů. Rozlišení vizualizace a prezentace výsledků. Interpretace výstupů. Význam tabulek a grafů. Základní a speciální typy tabulek a grafů a oblasti jejich využití. Pravidla tvorby tabulek a grafů. Komparační tabulky a grafy jako výstup třídění údajů. 12. Agenturní výzkum. Rozhodování o využití služeb výzkumné agentury. Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. Služby komerčních firem, aktuální nabídka na trhu výzkumů. Panel domácností a prodejen. Omnibusový výzkum a jeho specifika. 13. Prezentace výsledků. Význam prezentace. Písemná prezentace. Závěrečná zpráva výzkumného projektu. Doporučení managementu. Ústní prezentace. Organizace a průběh prezentace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku