116-0302/05 – Marketing Research A (MVA)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
SVO50 Dr.Ing. Hana Svobodová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To describe the research process. 2.To identify the suitable research method. 3.To design the questionnaire for market research. 4.To analyse the collected data. 5.To interpret the research results.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

The module explains the role of marketing research for managerial decision making. It brings an overview in the procedures, methods and techniques used for marketing research with an emphasis on modern digital processes. Within semester, students get practical experience in implementing specific research project.

Compulsory literature:

BURNS, Alvin C. and Ronald F. BUSH. Marketing Research. 7th ed. Boston: Pearson, 2014. 487 p. ISBN 978-0-273-76851-7. MALHOTRA, N. K., D. F. BIRKS and P. WILLS. Marketing Research. An Applied Approach. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012. 1037 p. ISBN 978-0-273-72585-5. MALHOTRA, Naresh K. Essentials of Marketing Research: a Hands-on Orientation. Boston: Pearson, 2015. 432 p. ISBN 978-1-292-06016-3.

Recommended literature:

CHURCHILL, G. A. and D. IACOBUCCI. Marketing Research. Mason: South Western, 2010. 624 p. ISBN 978-0-324-35995-4. CLOW, Kenneth E. and Karen E. JAMES. Essentials of Marketing Research: Putting Research into Practice. Los Angeles: SAGE, 2014. 497 p. ISBN 978-1-4129-9130-8. SILVERMAN, David. Qualitative Research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2016. 457 p. ISBN 978-1-4739-1657-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informační zabezpečení marketingu a sekundární výzkum (výzkum od stolu). Místo marketingového výzkumu v rámci marketingového informačního systému. Zdroje a nositelé informací. Definice, typy a význam marketingového výzkumu. Význam a využití sekundárního výzkumu. 2. Metodika marketingového výzkumu. Výzkumný proces. Přípravná a realizační fáze výzkumu. Identifikace problému, výzkumné cíle, formulace hypotéz. Orientační analýza. SWOT analýza. Plán výzkumného projektu. Techniky výběru objektu zkoumání. 3. Dotazování. Typy dotazování. Příprava dotazování. Principy dotazování. Význam tazatele. Využití výpočetní techniky při dotazování. Nástroje dotazování. Základní pravidla tvorby dotazníku. Konstrukce dotazníku, délka, struktura, vzhled. 4. Obsah dotazníku. Konstrukce otázek. Typy a druhy otázek. Příklady speciálních otázek. Význam a tvorba škál. Využití nepřímých (projekčních) technik. 5. Další metody primárního výzkumu (výzkum v terénu). Principy, typy a průběh prvotního výzkumu. Nositelé informací prvotního výzkumu. Nástroje primárního výzkumu. Metody - jejich možnosti a omezení. Typy pozorování a experimentů. Oblasti využití jednotlivých typů různých metod. 6. Realizace výzkumu. Organizace sběru údajů. Kontrola tazatelů. Kontrola a úprava údajů. Třídění údajů. Kódování údajů. Technické zpracování údajů. Analýza údajů. Měření závislostí. 7. Výrobkový výzkum. Výzkum stávajícího produktu a nových výrobků a testování jejich charakteristik. Zásady, proces a metody testování výrobků. Výzkum image. 8. Cenový výzkum. Hlavní směry cenového výzkumu. Podstata dialogového přístupu k tvorbě cen. Výzkum cen konkurence. Cenové testy v terénu a v laboratoři. Výzkum prožívání cen. Význam a odhad cenové elasticity poptávky. 9. Výzkum distribuce. Výzkum pro potřeby distribuce. Výzkum distribučních možností. Výzkum v úrovni distribuce. 10. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace. Pretesty, testy a posttesty. Mediální výzkumy a jejich význam. Hodnocení efektivnosti komunikace. Hodnocení reklam. Měření emocionálních předností a motivačních účinků. 11. Vizualizace a report údajů. Rozlišení vizualizace a prezentace výsledků. Interpretace výstupů. Význam tabulek a grafů. Základní a speciální typy tabulek a grafů a oblasti jejich využití. Pravidla tvorby tabulek a grafů. Komparační tabulky a grafy jako výstup třídění údajů. 12. Agenturní výzkum. Rozhodování o využití služeb výzkumné agentury. Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. Služby komerčních firem, aktuální nabídka na trhu výzkumů. Panel domácností a prodejen. Omnibusový výzkum a jeho specifika. 13. Prezentace výsledků. Význam prezentace. Písemná prezentace. Závěrečná zpráva výzkumného projektu. Doporučení managementu. Ústní prezentace. Organizace a průběh prezentace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  25
        Examination Examination 55  26
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner