116-0303/01 – Marketing služeb (MS)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity2
Garant předmětuIng. Pavlína Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Ostrožná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout poznatky z oblasti marketingu ve specifických podmínkách organizací služeb. Po absolvování předmětu student bude schopen: Charakterizovat trh služeb, jeho specifika. Uvést rozdíly mezi prodejem hmotného zboží a službami. Sestavit komplexní nabídku služeb organizace včetně balíčků služeb. Rozhodnout o využití nástrojů rozšířeného marketingového mixu v organizaci služeb. Modifikovat proces marektingového řízení pro organizace služeb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika trhu služeb, proces marketingového řízení a využití marketingových nástrojů v organizacích služeb. Předmět vychází ze srovnání využití nástrojů, metod a postupů v marketingu služeb a marketingu spotřebního zboží. Důraz je kladen na vysvětlení rozšířeného marketingového mixu a jeho využití v organizacích služeb v teoretické i praktické rovině.

Povinná literatura:

KOTLER, Philip a Kevin KELLER. Marketing management. Přel. T. Juppa. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada, 2014. 268 s. ISBN 978-80-247-5037-8. ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Doporučená literatura:

JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 s. ISBN 978-80-247-3247-3. PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3749-2. ZEITHAML, V. A., M. J. BITNER and D. D. GREMLER. Services Marketing. 6th edition. New York: Business And Economics; 2012. 704 p. ISBN 978-0078112058.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Je nezbytné absolvování předmětu Marketing.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika trhu služeb. Povaha služeb, jejich vymezení. Klasifikace služeb. Vlastnosti služeb. Vnímání služeb spotřebitelem. Vývoj a význam služeb.2. Podstata marketingu služeb a jeho specifika. Marketingový přístup ke službám. Nedostatky v uplatňování marketingového myšlení. Etapy hledání vlastního marketingu.3. Proces marketingového řízení ve službách. Prvky marketingové koncepce ve službách. Interní, externí a interaktivní marketing.4. Marketingový mix ve službách. Charakteristika marketingového mixu, jeho specifika. Charakteristika jednotlivých nástrojů a jejich vzájemného působení.5. Produkt – služba. Pojetí produktu z hlediska čtyř úrovní. Package ve službách. Životní cyklus služeb. Sortiment organizace služeb.6. Cenová tvorba v sektoru služeb. Vliv charakteristiky služeb na tvorbu cen. Faktory ovlivňující ceny ve službách. Cenové strategie, metody tvorby cen. Taktika tvorby cen.7. Distribuce služeb. Formy prodeje služeb. Faktory ovlivňující distribuční strategii ve službách. Umístění služeb.8. Marketingová komunikace ve službách. Rozdíly v marketingové komunikaci na trhu služeb. Cíle marketingové komunikace ve službách. Jednotlivé nástroje marketingové komunikace z hlediska využití ve službách.9. Lidský faktor ve službách. Klasifikace zaměstnanců ve službách. Zvyšování kvality zaměstnanců. Systémy kontroly práce firmy. Vztah k zákazníkům.10. Materiální prostředí. Periferní a základní prostředí. Překonání aspektu nehmotnosti služby. Řízení prostředí. Vytváření vhodné atmosféry služeb.11. Procesy ve službách. Provozní management, charakteristika jeho funkce, obtíže provozního managementu. Klasifikace systému služeb z hlediska procesu poskytované služby. Sladění nabídky a poptávky po službách.12. Kvalita ve službách, produktivita služeb, předpoklady dalšího rozvoje služeb. Vztah kvality a kvantity služeb. Kritéria hodnocení kvality, ISO normy. Předpoklady růstu produktivity služeb. Priority marketingu služeb.13. Marketing cestovního ruchu. Specifika cestovního ruchu. Klasifikace cestovního ruchu. Možnosti využití marketingu v cestovním ruchu.14. Marketing neziskových organizací. Charakteristika neziskových organizací. Využití marketingu v neziskovém sektoru, jeho specifika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku