116-0303/01 – Services Marketing (MS)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits2
Subject guarantorIng. Pavlína Kozáková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Ostrožná, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After finishing the subject student be able: - To characterize the services market, its specifics. - To identificate the differences between targible goods sale and services sale. - To compile full services offer of company including the package of services. - To make a decision on the using of expanded marketing mix tools in services company. - To modify the marketing management process in the services industry.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The subject is focused on a characterization of service market, marketing management and marketing tools in service organisations. The aplication of marketing brings a differences to the elements of services marketing. The main part of subject is aimed on marketing mix concept use in the service industry.

Compulsory literature:

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. London: Pearson Education, 2017. 736 p. ISBN 978-0134492513. RAŠOVSKÁ, Ida a Kateřina RYGLOVÁ. Management kvality v cestovním ruchu. Praha: Grada, 2017. 192 s. ISBN 978-80-247-5021-7. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 268 s. ISBN 978-80-247-5037-8.

Recommended literature:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada, 2012. 320 s. ISBN 978-80-247-4209-0. KOTLER, Philip a Kevin KELLER. Marketing management. Přel. T. Juppa. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. ZEITHAML, V., M. J. BITNER and D. GREMLER. Services Marketing. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018. 544 p. ISBN 978-0078112102.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Je nezbytné absolvování předmětu Marketing.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika trhu služeb. Povaha služeb, jejich vymezení. Klasifikace služeb. Vlastnosti služeb. Vnímání služeb spotřebitelem. Vývoj a význam služeb.2. Podstata marketingu služeb a jeho specifika. Marketingový přístup ke službám. Nedostatky v uplatňování marketingového myšlení. Etapy hledání vlastního marketingu.3. Proces marketingového řízení ve službách. Prvky marketingové koncepce ve službách. Interní, externí a interaktivní marketing.4. Marketingový mix ve službách. Charakteristika marketingového mixu, jeho specifika. Charakteristika jednotlivých nástrojů a jejich vzájemného působení.5. Produkt – služba. Pojetí produktu z hlediska čtyř úrovní. Package ve službách. Životní cyklus služeb. Sortiment organizace služeb.6. Cenová tvorba v sektoru služeb. Vliv charakteristiky služeb na tvorbu cen. Faktory ovlivňující ceny ve službách. Cenové strategie, metody tvorby cen. Taktika tvorby cen.7. Distribuce služeb. Formy prodeje služeb. Faktory ovlivňující distribuční strategii ve službách. Umístění služeb.8. Marketingová komunikace ve službách. Rozdíly v marketingové komunikaci na trhu služeb. Cíle marketingové komunikace ve službách. Jednotlivé nástroje marketingové komunikace z hlediska využití ve službách.9. Lidský faktor ve službách. Klasifikace zaměstnanců ve službách. Zvyšování kvality zaměstnanců. Systémy kontroly práce firmy. Vztah k zákazníkům.10. Materiální prostředí. Periferní a základní prostředí. Překonání aspektu nehmotnosti služby. Řízení prostředí. Vytváření vhodné atmosféry služeb.11. Procesy ve službách. Provozní management, charakteristika jeho funkce, obtíže provozního managementu. Klasifikace systému služeb z hlediska procesu poskytované služby. Sladění nabídky a poptávky po službách.12. Kvalita ve službách, produktivita služeb, předpoklady dalšího rozvoje služeb. Vztah kvality a kvantity služeb. Kritéria hodnocení kvality, ISO normy. Předpoklady růstu produktivity služeb. Priority marketingu služeb.13. Marketing cestovního ruchu. Specifika cestovního ruchu. Klasifikace cestovního ruchu. Možnosti využití marketingu v cestovním ruchu.14. Marketing neziskových organizací. Charakteristika neziskových organizací. Využití marketingu v neziskovém sektoru, jeho specifika

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 20  0 3
                Other task type Other task type 20  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.