116-0308/03 – Marketingové řízení (MR)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE04 Ing. David Grendysa, MBA
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Sestavit situační analýzu. 2.Klasifikovat indikátory měření trhu. 3.Vytvořit analýzu ziskovosti a produktivity. 4.Kategorizovat typy marketingových strategií. 5.Navrhnout programy marketingového mixu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit studentům způsob tvorby situační analýzy a zorientovat je v typologii marketingových strategií. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni kalkulovat indikátory vnitřní a vnější analýzy, analyzovat ziskovost a marketingovou produktivitu a navrhnout programy marketingového mixu.

Povinná literatura:

DONELLY, H. James and Paul, J. PETER. Marketing Management. Knowledge and Skills. 11th ed. London: McGraw Hill, 2013. 816 p. ISBN 978-0-077558598. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Přeložil Tomáš JUPPA, Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Kap. 10, s. 233–262. In: BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠŤAN a O. ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X

Doporučená literatura:

BEST, J. Roger. Market – Based Management. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012. 576 p. ISBN 978-01-3284816-9. CHARAN, Ashok. Marketing Analytics. Singapore: World Scientific, 2015. 696 p. ISBN 978-981-4768575. HOLLENSEN, Svend. Marketing Management. A Relationship Approach. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 2010. 696 p. ISBN 978-0-273-70683-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení případových studií, ústní prezentace týmového semestrálního projektu, zápočtový test, písemná zkouška – řešení případové studie.

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Strategický management jako prerekvizity.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah marketingového řízení. Marketér a jeho role. Typy marketingových pozicí. 2. Vnitřní analýza. Frekvenční a zakázkový marketing. ABC analýza. Portfolio analýzy. 3. Analýza ziskovosti a marketingové produktivity. Tvorba marketingového rozpočtu. Model D. C. Little. 4. Analýza trhu. Analýza primární a selektivní poptávky. Segmentace a identifikace potenciálních cílových trhů. 5. Měření trhu. Absolutní a relativní tržní indikátory. Index kupní síly. Analýza PRIZM. 6. Analýza zákazníka. Model černé skříňky. Sekvenční model. Matice konverze. Adopční křivka. 7. Analýza konkurence. Identifikace konkurenční výhody. Porterova analýza. Zdroje konkurenční výhody. 8. Analýza maloobchodu. Kvantitativní a kvalitativní analýza maloobchodu. Indikátory distribuce. 9. Cíle a strategie společnosti. Marketingové cíle a strategie. Ofenzivní a defenzivní strategie. 10. Výrobkové programy. Elementy výrobku. Typy nových výrobků. Rozhodnutí o značce. Rozhodnutí o balení. 11. Reklamní cíle a programy. Cíle a programy podpory prodeje. Rozpočet pro podporu prodeje. 12. Cenové programy. Cenové cíle. Tržní, nákladová a konkurenční tvorba cen. Oceňování nových výrobků. 13. Prodejní a distribuční programy. Struktura a organizace distribučního kanálu. 14. Kontrola marketingového plánu. Výkonové míry. Identifikace typů odchylek v marketingovém plánu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Minimální účast na cvičení by měla být 50 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP jsou povinni se do 30. 9. 2022 spojit se cvičícím, který vede cvičení pro jeho studijní skupinu. Pro splnění podmínek zápočtu musí student vypracovat zadané úkoly z případových studií a je povinen absolvovat testy ověřující průběžnou kontrolu znalostí. Individuální práci na cvičení mohou částečně (rozsah bude stanoven cvičícím) nahradit samostatnou prací. Minimální účast na cvičení by měla být 50 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní