116-0315/01 – Business Marketing (BM)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NAV121 Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To formulate of specifics of business marketing. 2. To classify the research methods on the business markets. 3. To categorize the types o buying behaviour on the business markets. 4. To explain the principles of business market segmentation. 5. To identify the specifics of applying marketing mix on the business markets.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The aim of module is to identify the specifics of business marketing, to specify the types of purchasing behaviour on the business markets and to apply the tools of marketing mix on the business markets. Students also get insight in segmentation process at the business markets.

Compulsory literature:

HUTT, D. Michael and Thomas W. SPEH. Business Marketing Management. Mason: Cengage Learning, 2014. 480 p. ISBN 9781408093719. MONCZKA, R. et al. Purchasing and Supply Change Management. 6th ed. Mason: Cengage Learning, 2016. 888 p. ISBN 9781285869681. ZIMMERMAN, Alan a Jim BLYTHE. Business-to-Business Marketing Management. 2nd ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415537032.

Recommended literature:

ANDERSON, J. C., NARUS, J. A. and D. NARAYANDAS. Business Market Management: Understanding, Creating, and Delivering Value. 3rd ed. London: Prentice Hall, 2011. 496 s. ISBN 9780136000884. BRENNAN, R., L. CANNING and R. McDOWELL. Business-to-Business Marketing. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2011. 408 p. ISBN 9781849201551. VITALE, R., W. PFOERTSCH and J. GIGLIERANO. Business-to-Business Marketing. London: Prentice Hall, 2011. 552 p. ISBN 9780136058281. Informace

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. Úvod do business marketingu Význam business trhu. Definice business výrobku. Klasifikace business činností. Business zákazníci. Charakter business trhu. Definice business poptávky. Přímá a odvozená poptávka. Business nabídka. Obchodní praktiky na business trzích. Rozdíly mezi spotřebním trhem a business trhem. 2. Charakteristika prostředí na business trhu Makroprostředí na business trhu. Mezoprostředí na business trhu. Porterova teorie konkurenčních sil. 3. Marketingové informační systémy na business trzích Obsah marketingových informačních systémů. Typy informací. Původ informací. Kritéria kladená na informační produkty. Vztah marketingu a informace. Internet – marketingová aplikace. 4. Výzkum na business trzích Témata výzkumu. Typy primárního výzkumu. Techniky primárního výzkumu. Metody šetření. Druhy otázek. Obsah dotazování. Koncept výzkumu. Rozdíly mezi výzkumem na spotřebních a business trzích. 5. Nákup na business trzích Směnný proces. Transakční marketing. Relační marketing. Nákupní matice. Determinanty ovlivňující nákupní chování. Motivy nákupu. Hodnocení dodavatelů.6. Relační marketing Význam relačního marketingu. Definice relačního marketingu. Užitné hodnoty relačního marketingu. Specifikace zákazníků vhodných pro RM. Fáze relační strategie. 7. Měření spokojenosti zákazníků Definice problému měření. Cíle měření. Metodika měření spokojenosti zákazníků. Výpočet spokojenosti8. Výběr cílových trhů Segmentace. Cílový marketing. Tvorba pozice (positioning). 9. Business výrobky Klasifikace business výrobků. Výrobkové cíle a programy. Vývoj nových výrobků. Fáze životního cyklu.Dynamické konkurenční strategie a křivka životnosti. 10. Business služby Primární business služby. Doplňkové business služby. Charakteristika služeb. Problémy ovlivňující vývoj nových služeb. Měření kvalitativní úrovně služeb. Komunikace služeb. Křížový prodej. Křížový marketing. 11. Cenové programy na business trzích Vnímání ceny zákazníkem. Druhy cen na business trzích. Leasing na business trzích. 12. Distribuce na business trzích Definice distribučního kanálu. Typy distribučních kanálů. Faktory ovlivňující použití distributorů. Výhody použití distributorů. Funkce distributorů. Distribuční praktiky. Logistika na business trzích. 13. Prodej na business trzích Prodejní strategie.Prodejní fáze. Řízení prodejních sil. Hodnocení výkonu prodejních sil. 14. Komunikace na business trzích Obsah komunikace. Rysy business komunikace. Business reklama. Podpora prodeje. Public relations.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Laboratory work Laboratory work 15  0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner