116-0316/01 – Marketing Mix (.)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAR35 Ing. Milada Marhounová, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The content of this subject is aimed to the problems of marketing mix in marketing management of firms, history and theoretical models of marketing mix on the different types of markets. Fundamental part of content is devoted problems of product, price, distribution and communication policy, respect its classic and progressive component. The necessity of marketing mix elements coordination and its relation to goals, strategies and target groups of firm is emphasized.

Compulsory literature:

1. De Pelsmacker, P. a Van Den Bergh, J. Marketingová komunikace. Přel. V. Šafaříková. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254- 1. 2. Kotler, Ph. Marketing Management. Přel. V. Dolanský a S. Jurnečka. 10. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6. 3. Kotler, Ph. a Armstrong, G. Marketing. Přel. H. Machková a kol. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s.ISBN 80-247-0513-3. 4. Lukoszová, X. Cenová politika firmy. 1. vyd. Ostrava: DTP  Design, 1998. 85 s. ISBN 80-7078-289-7. 5. Meffert, H. Marketing Management. Přel. G. Tomek a V. Vávrová. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 552 s. ISBN 80-7169-329-4. 6. Schultz, D. E. Moderní reklama: umění zaujmout. Přel. R. Špaček. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 780 s. ISBN 80-7169-062-7.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. Úvod do marketingového mixu – historie marketingového mixu, definice, modely marketingového mixu, zásady tvorby marketingového mixu pro marketéra.2. Marketingové pojetí výrobku – výrobkové koncepce, výrobkové analýzy, výrobkový mix, výrobkové strategie.3. Komplexní přístup k vývoji nových výrobků – typy a kategorie nových výrobků, faktory neúspěchu vývoje nových výrobků, příčiny ztrátovosti, organizace vývoje nových výrobků.4. Proces vývoje nových výrobků – vyhledávání nápadů, třídění nápadů, vývoj a testování koncepce, vývoj marketingové strategie, obchodní analýzy, vývoj výrobku a testování výrobku, testování trhu, komercionalizace.5. Cyklus tržní životnosti výrobku – modely cyklu tržní životnosti, fáze cyklu tržní životnosti, proces adaptace spotřebitele, životní cyklus poptávky, poptávky technologie, výrobkových forem a značky.6. Marketingové strategie v jednotlivých fázích cyklu tržní životnosti – marketingové strategie v etapě zavádění, v etapě růstu, zralosti a poklesu, kritika teorie cyklu tržní životnosti, trendy v životních cyklech výrobků.7. Cena a cenová politika – definice, legislativa, specifika ceny v marketingovém mixu, cenový mix, vztah ceny a typu tržní struktury, vymezení cenové politiky firmy.8. Proces stanovení ceny v marketingově řízené firmě – fáze procesu stanovení ceny, cíle cenové politiky firmy, strategie cenové politiky firmy, analýza nákladů, nabídky a poptávky, stanovení prvotní výše ceny.9. Nákladové metody tvorby cen – přístup náklady plus, kalkulace úplných nákladů, metody úplných kalkulací, metody neúplných kalkulací.10. Tržní metody tvorby cen – přehled a rozdělení metod, vztah cenového výzkumu a tržních metod tvorby cen, metody orientované na konkurenci, metody orientované na zákazníka.11. Přizpůsobení ceny podmínkám trhu – operativní tvorba cen, řešení dopravného v ceně, cenové slevy a srážky, propagační a diskriminační tvorba cen, oceňování výrobkového mixu.12. Marketingová komunikace – pojetí marketingové komunikace, marketingový komunikační mix, problematika marketingové komunikace na českém trhu, modely marketingové komunikace.13. Strategie marketingové komunikace – druhy a proces tvorby komunikační strategie, situační analýza, cíle marketingové komunikace, rozpočet, komunikační mix a jeho koordinace s jinými nástroji marketingu.14. Reklama – funkce, vlastnosti, druhy, reklamní plánování, orgány pro reklamu, etické kodexy, reklamní praxe.15. Podpora prodeje, Public Relations – definice a zaměření podpory prodeje, cílové skupiny, základní nástroje podpory prodeje, plánování podpory prodeje, funkce a cíle Public Relations.16. Přímý marketing, osobní prodej – podstata a nástroje přímého marketingu, informační databáze pro přímý marketing, pozice osobního prodeje v komunikačním mixu, principy osobního prodeje, vytváření prodejních týmů.17. Distribuce jako místní faktor marketingu – proces distribuce, teorie distribučních kanálů, role prostředníků a zprostředkovatelů, typy distribuční struktury.18. Rozhodování o distribuci – oblasti strategického rozhodování o distribuci, cíle distribuce, distribuční Fyzická distribuce – fyzická distribuce a distribuční logistika, cíle, činnosti a náklady fyzické distribuce, parametry logistických distribučních služeb. 20. Distribuční systémy – definice a podstata, přehled, vertikální distribuční systémy, horizontální distribuční systémy, lokalizace nákupních center.21. Distribuční analýza - numerická distribuce, indikátor velikosti, vážená distribuce, podíl na prodeji, podíl na tržbách, tržní podíl.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner