116-0317/05 – Mezinárodní marketing (MM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
LUZ0013 Ing. Petr Lůžek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat specifika mezinárodního marketingového prostředí. 2. Kategorizovat formy vstupů na mezinárodní trh. 3. Vysvětlit zásady segmentace mezinárodních trhů. 4. Zhodnotit marketigové přístupy k adaptaci marketingového mixu pro mezinárodní trh. 5. Posoudit možnosti organizace marketingových aktivit ve vztahu k mezinárodnímu trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět objasní význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu na globálním trhu, vysvětluje koncepce a marketingové nástroje vůči jednotlivým teritoriím a globálnímu trhu, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s determinanty a riziky mezinárodního podnikání.

Povinná literatura:

CATEORA, R. Philip. International Marketing. 17th ed. New York: McGraw-Hill Inc., 2015. 704 p. ISBN 978-0-07-784216-1. KAUEROVÁ, L., R. KOZEL a M. ZAJAROŠOVÁ. Mezinárodní marketing, SOT. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 125 s. ISBN 978-80-248-3671-3. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: Strategické trendy a příklady z praxe. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9.

Doporučená literatura:

KOTLER, Philipe. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-4874-0. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila et al. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada Publishing, 2015. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje splněním průběžného písemného testu v rámci cvičení, který reflektuje obsah přednášek, dále zpracování seminární práce na vybrané téma a písemnou zkouškou (otázky k teorii a aplikační otázka-case study).

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Podstata mezinárodního marketingu a jeho specifika – definice mezinárodního marketingu, exportní marketing, odlišnosti tuzemského a mezinárodního marketingu, základní rozhodnutí, motivy internacionalizace, schéma mezinárodního rozvoje podniku. 2.Proces výběru zahraničního trhu – analytická úroveň rozhodování, hodnocení tržních příležitosti,screening proces, podmínky trhu a jejich hodnocení, konkurenceschopnost, záměry podniku, analýza nákupního chování, identifikace podobnosti a rozdílů. 3.Mezinárodní marketingové prostředí – souhrnná charakteristika mezinárodního prostředí, společný trh Evropské unie, hlavní subjekty mezinárodních vztahů, typy a příklady integračních seskupení, nadnárodní podniky, jejich management, pozitivní a negativní působení v mez.prostředí. 4.Ekonomické prostředí a jeho hlavní aspekty – podstata ekonomického prostředí, ekonomický systém, ekon. struktura, kritéria pro analýzu ekon. prostředí, proměnné ovlivňující ekonomické prostředí. 5.Právní a politické prostředí – právní aspekty vstupu, právní systém, příklady předpisů a zákonů, cíle zákonodárství, politické riziko, politická suverenita, politický systém, stabilita vlády, protipodnikatelské akce, domestikace, expropriace, analýzy politického rizika a předvídání politického vývoje. 6.Mezinárodní kulturní prostředí – kulturní elementy z hlediska marketingu, příklady vlivu kultury na spotřební preference, náboženství, jazyk, symboly, měření kultury, příklady kulturních zvyklostí jednotlivých zemí, sociální skupiny, sociální třídy, životní styl, Warnerova stratifikace. 7.Strategie vstupu na mezinárodní trh – strategická úroveň rozhodování, druhy mezinárodních strategií, příklady z praxe, formy vstupu na mezinárodní trhy, klasifikace těchto forem, míra rizika,příklady z praxe. 8.Výzkum trhu v mezinárodním marketingu – význam výzkumu, hodnotící studie, porovnávací studie, metodika výzkumu, nositelé výzkumu, informační základna, interní a externí zdroje, etika marketingového výzkumu, oblasti využití výsledků výzkumu, specifika a problémy při realizaci výzkumu. 9.Mezinárodní výrobková strategie – analytická dimenze rozhodování, strategie nových výrobků, volba strategie, životní cyklus výrobků a příklady z praxe, zdroje inovací, uvádění nového výrobku na mez. trh. 10.Cena v mezinárodním marketingu – indikátory cenového vývoje, vnitřní prostředí podniku, faktory citlivosti vůči cenám, charakteristiky trhu, řídící dimenze, cíle cenové politiky, určení poptávky, rozhodovací dimenze a volba cenové strategie, manažerská hlediska stanovení ceny. 11.Mezinárodní distribuční kanály – struktura mezinárodního distribučního kanálu, faktory výběru, typy účastníků, strategie distribuce, trendy rozvoje a příklady z praxe, logistické rozhodování a jeho obsah. 12.Mezinárodní komunikační proces – omezení v mezinárodním prostředí, bariéry, mezinárodní komunikační mix a jeho prvky, reklama, sponzorství, veletrhy a výstavy, osobní prodej, tvorba strategie komunikační, zabezpečení reklamy v mezinárodním prostředí. 13.Mezinárodní marketing ve službách – mezinárodní obchod, oblasti služeb, globální média, oblast dopravy, ubytovací a profesní služby, problém customizace a globalizace ve službách. 14.Řídící úroveň rozhodování v mezinárodním marketingu – formování organizační struktury, externí a interní faktory, styl řízení, typy mezinárodní podnikové organizace, marketingový plán a kontrola1

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti: Předmět nemá stanovenou míru povinné účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní