116-0320/01 – Consumer Behaviour (SCH)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Subject version guarantorIng. Martina Steinová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To define the factors affecting consumer behaviour 2.To specify the consumer segments 3.To describe consumer decision-making proces 4.To analyze psychological aspects of consumer behaviour 5.To design marketing message affecting consumer behaviour

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Content of this module is focused on identifying factors (both internal and external) which impact on consumer behaviour and specifying segments based on different segmentation criteria. Models of consumer behaviour (black box model,model of consumer decision-making) will be also discussed in that module.

Compulsory literature:

HOYER, W. D, D. J. MACINNIS and R. G. M. PIETERS. Consumer Behavior. 6th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2013. 497 p. ISBN 978-1-133-27449-0. KARDES, F. R., M. L. CRONLEY and T. W. CLINE. Consumer Behavior. 2nd ed. Stamford: Cengage Learning, 2015. 550 p. ISBN 978-1-133-58767-5. SOLOMON, Michael R. et al. Consumer Behaviour: an European Perspective. 6th ed. Harlow: Pearson, 2016. 706 p. ISBN 978-1-292-11672-3.

Recommended literature:

BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na mladou "generaci Y". Přeložila Libuše MOHELSKÁ. Brno: BizBooks, 2012. 248 s. ISBN 978-80-265-0002-5. DONELLY, H. James a Paul, J. PETER. Marketing Management. Knowledge and Skills. 11th ed. London: McGraw Hill, 2013. 816 pp. ISBN 978-0-077558598. CHARAN, Ashok. Marketing Analytics. Singapore: World Scientific, 2015. 696 pp. ISBN 978-981-4768575.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V rámci cvičení studenti zpracovávají dílčí projekty, které vkládají do Moodlu, následně jsou projekty prezentovány na cvičeních a bodovány. V průběhu semestru jsou zařazeny kontrolní testy.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika zákazníka a jeho chování - Charakteristiky zákaznických trhů. Definice chování zákazníků. Model černé skřínky, vliv exogenních proměnných a podnětů na rozhodování zákazníka. Přístupy ke spotřebnímu chování: psychologické, sociologické, ekonomické. Schéma spotřebního chování - spotřební predispozice, kupní rozhodovací proces, podněty, reakce, důsledky reakce.2. Kulturní rámec spotřebního chování - Vliv kultury na spotřební chování. Rysy kultury a marketing. Kulturní prvky a jejich vliv a význam na chování spotřebitelů. Jazyk - proměny jazyka uvnitř kultury, slogany a každodenní řeč, přeložitelnost. Neverbální komunikace. Subkultura jako tržní segment.3. Sociální okolí - Definování pojmů - sociální skupina, sociální kategorie, sociální agregát, náhodný agregát, sociální třída. Hlavní druhy sociálních skupin. Nejbližší okolí - rodina jako zdroj spotřebního chování. Vliv ostatních skupin na spotřební chování. Sociální stratifikace - užší a širší pojetí (dle Kotlera). Rysy sociální třídy.4. Sociální okolí - 2. část - Referenční skupiny, které ovlivňují spotřebitelovo rozhodování. Mediální působení referenčních skupin.5. Psychika a spotřební chování - Vnímání spotřebitele. Učení spotřebitele. Postoje spotřebitele. 6. Psychika - 2. část - Motivace spotřebitele. Osobnost spotřebitele.7. Rozhodovací proces zákazníka - Kdy kupní rozhodování začíná. Spotřebitel se informuje. Hodnocení alternativ. Spotřebitel nakupuje.8. Rozhodovací proces zákazníka - 2. část -.Ponákupní chování. Odkládání výrobku. Situační vlivy.9. Rozhodovací proces na průmyslových trzích - Rozhodovací procesy. Rozhodovací jednotka. Veřejná soutěž.10. Spotřebitel nakupuje nový výrobek - Adopční proces. Šíření inovací. Faktory působící na difúzi a adopci. Možnosti marketingové orientace při šíření novinek.11. Spotřebitelská segmentace - Základ spotřebitelské segmentace. Segmentační proměnné. Metody segmentace. 12. Spotřebitelský výzkum - Metody spotřebitelského výzkumu.13. Charakteristika českého spotřebitele - Výsledky výzkumu životního stylu v České republice – zpracovaného agenturou Leo Burnett a jejich důsledky pro marketingové plánování.14. Případová studie – analýza exogenních proměnných a podnětů, popis fází kupního procesu u vybraných komodit spotřebního zboží.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner