116-0320/03 – Spotřebitelské chování (SCH)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Definovat vlivy působící na chování spotřebitele 2.Charakterizovat segmenty spotřebitelů podle různých kritérií 3.Popsat rozhodovací proces spotřebitelů 4.Analyzovat psychologické aspekty chování spotřebitele 5.Navrhnout marketingové sdělení ovlivňující spotřebitelovo chování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je definovat vlivy (interní i externí faktory) působící na chování spotřebitele a charakterizovat segmenty spotřebitelů podle různých segmentačních kritérií. Studenti budou rovněž seznámeni s modely spotřebitelského chování s důrazem na model sekvenčního rozhodovacího procesu a model černé skříňky.

Povinná literatura:

HOYER, W. D, D. J. MACINNIS and R. G. M. PIETERS. Consumer Behavior. 6th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2013. 497 p. ISBN 978-1-133-27449-0. KARDES, F. R., M. L. CRONLEY and T. W. CLINE. Consumer Behavior. 2nd ed. Stamford: Cengage Learning, 2015. 550 p. ISBN 978-1-133-58767-5. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka. Praha: Grada Publishing, 2011. 360 s. ISBN 978-80-247-3528-3.

Doporučená literatura:

BERGH, Joeri van den a Mattias BEHRER. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na mladou "generaci Y". Přeložila Libuše MOHELSKÁ. Brno: BizBooks, 2012. 248 s. ISBN 978-80-265-0002-5. REIDL, Andreas. Senior - zákazník budoucnosti: marketing orientovaný na generaci 50+. Přeložila Renáta RYKROVÁ, Alice VAŇOURKOVÁ. Brno: BizBooks, 2012. 256 s. ISBN 978-80-265-0018-6. SOLOMON, Michael R. et al. Consumer Behaviour: an European Perspective. 6th ed. Harlow: Pearson, 2016. 706 p. ISBN 978-1-292-11672-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci cvičení studenti zpracovávají dílčí projekty, které vkládají do Moodlu, následně jsou projekty prezentovány na cvičeních a bodovány. V průběhu semestru jsou zařazeny kontrolní testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Sudent by měl absolvovat jako prerekvizity předmět psychologie a Sociologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika zákazníka a jeho chování - Charakteristiky zákaznických trhů. Definice chování zákazníků. Model černé skřínky, vliv exogenních proměnných a podnětů na rozhodování zákazníka. Přístupy ke spotřebnímu chování: psychologické, sociologické, ekonomické. Schéma spotřebního chování - spotřební predispozice, kupní rozhodovací proces, podněty, reakce, důsledky reakce.2. Kulturní rámec spotřebního chování - Vliv kultury na spotřební chování. Rysy kultury a marketing. Kulturní prvky a jejich vliv a význam na chování spotřebitelů. Jazyk - proměny jazyka uvnitř kultury, slogany a každodenní řeč, přeložitelnost. Neverbální komunikace. Subkultura jako tržní segment.3. Sociální okolí - Definování pojmů - sociální skupina, sociální kategorie, sociální agregát, náhodný agregát, sociální třída. Hlavní druhy sociálních skupin. Nejbližší okolí - rodina jako zdroj spotřebního chování. Vliv ostatních skupin na spotřební chování. Sociální stratifikace - užší a širší pojetí (dle Kotlera). Rysy sociální třídy.4. Sociální okolí - 2. část - Referenční skupiny, které ovlivňují spotřebitelovo rozhodování. Mediální působení referenčních skupin.5. Psychika a spotřební chování - Vnímání spotřebitele. Učení spotřebitele. Postoje spotřebitele. 6. Psychika - 2. část - Motivace spotřebitele. Osobnost spotřebitele.7. Rozhodovací proces zákazníka - Kdy kupní rozhodování začíná. Spotřebitel se informuje. Hodnocení alternativ. Spotřebitel nakupuje.8. Rozhodovací proces zákazníka - 2. část -.Ponákupní chování. Odkládání výrobku. Situační vlivy.9. Rozhodovací proces na průmyslových trzích - Rozhodovací procesy. Rozhodovací jednotka. Veřejná soutěž.10. Spotřebitel nakupuje nový výrobek - Adopční proces. Šíření inovací. Faktory působící na difúzi a adopci. Možnosti marketingové orientace při šíření novinek.11. Spotřebitelská segmentace - Základ spotřebitelské segmentace. Segmentační proměnné. Metody segmentace. 12. Spotřebitelský výzkum - Metody spotřebitelského výzkumu.13. Charakteristika českého spotřebitele - Výsledky výzkumu životního stylu v České republice – zpracovaného agenturou Leo Burnett a jejich důsledky pro marketingové plánování.14. Případová studie – analýza exogenních proměnných a podnětů, popis fází kupního procesu u vybraných komodit spotřebního zboží.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  26
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku