116-0323/01 – Marketing Concept of Product and Communication (MPVK)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
MAR35 Ing. Milada Marhounová, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject aim is to develop knowledge of students concerning the product and marketing communication problems on the consumer market. After finish the subject, students could be able: 1) to recognize problems arising from product and its marketing communication management on the consumer market; 2) to suggest solution for product and its marketing communication management on the consumer market; 3) to explain new product development process on the consumer market; 4) to suggest suitable product testing methodology on the consumer market; 5) to compare and to discuss product testing methods and techniques on the consumer market, to judge its suitability in concrete conditions, to recommend the most suitable methods and techniques; 6) to make a decision on individual product attributes and its optimal combination; 7) to judge several elements and tools of marketing communication mix and to suggest optimal marketing communication mix for product on the consumer market; 8) to assess product position on the market and to suggest strategy for further managing of product position on the consumer market.

Teaching methods

Summary

The subject is focused on the product and marketing communication problems on the consumer market. The content of this subject reflects actual market situation which requires the new marketing strategies using in product management and communication management. The actual knowledge and trends concerning the concrete product attributes (quality, package, brand, and design) and to the marketing communication mix elements (advertising, sales promotion, public relations, personal selling, and direct marketing) are implemented.

Compulsory literature:

1. Crawford, C. M., Di Benedetto, C. A. New Product Management. Mc Graw- Hill Higher Education. 8th edition. Pub Date: May 2005. Format: Soft back. 608 pages. ISBN 0071244336. 2. Kotler, Ph. Marketing Management. 11th edition. New York: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-033629-7.

Recommended literature:

1. Lehmann, D., Winer, R. Product Management. 4th edition. Mc Graw- Hill/Irwin, 2005. 512 pages. ISBN 0-07-286598-9. 2. Thomas, R. J. New Product Development: managing and forecasting for strategic success. New York: Wiley, 1993. 352 pages. ISBN 0-471-57226-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Marketingové pojetí výrobku. Výrobek na spotřebním trhu. Současné přístupy k výrobku. Vlastnosti a atributy výrobku. Funkce výrobku z pohledu výrobce, obchodníka a spotřebitele. 2. Atributy výrobku a metody jejich analýzy. Klasifikace atributů výrobku. Podstata, cíle a možnosti využití analýzy atributů výrobku. Metody a techniky analýzy atributů výrobku. GAP analýza. 3. Kvalita výrobku. Kvalita jako atribut výrobku. Kvalita výrobku z pohledu spotřebitele. Tvorba a testování kvality výrobku. Monitorování spokojenosti a loajality zákazníků. Legislativní úprava problematiky. 4. Testování kvalitativních charakteristik výrobku. Význam testování výrobků. Zásady testování výrobků. Proces testování výrobků. Klasifikace metod testování výrobků a jejich charakteristika. Kritéria úspěšného výrobku. 5. Obal výrobku. Obal jako atribut výrobku. Funkce, vlastnosti a prvky obalu. Význam obalu pro výrobek na spotřebním trhu. Tvorba a testování obalu. Legislativní úprava problematiky. 6. Značka. Značka jako atribut výrobku. Definice značky, prvky značky, funkce značky. Druhy značek. Tvorba a testování značky. Strategické řízení značky. Legislativní úprava problematiky. 7. Design výrobku. Design jako atribut výrobku. Význam designu pro výrobek, prvky designu. Charakteristické rysy dobrého designu. Tvorba a testování designu. Design a výrobkové strategie. 8. Image výrobku. Základní druhy image a vazby mezi nimi. Tvorba image výrobku. Analýza image. Přínosy pozitivního image. 9. Marketingové pojetí komunikace. Marketingový komunikační mix. Struktura marketingového komunikačního mixu, přístupy k jeho tvorbě. Role jednotlivých prvků mixu. Stěžejní faktory tvorby komunikačního mixu. Strategie mixu. Vybrané vlivy prostředí marketingové komunikace.. 10. Reklama. Teoretická východiska a pojetí reklamy, druhy reklamy. Cíle a plánování reklamy. Reklamní sdělení. Plánování médií. Výzkum pro rozhodování o reklamě. 11. Podpora prodeje. Teorie podpory prodeje. Specifika podpory prodeje v rámci komunikačního mixu. Zacílení aktivit podpory prodeje. Nástroje realizace podpory prodeje. Plánování podpory prodeje. 12. Public Relations. Definiční zázemí Public Relations (PR). Cílové skupiny PR. Obsah a funkce PR. Specifické úlohy PR. 13. Přímý marketing. Teorie přímého marketingu (Direct Marketing – DM). Východiska DM. Cíle a užití DM. Nová média pro DM. Plánování DM. 14. Osobní prodej. Podstata a východiska osobního prodeje. Specifická role osobního prodeje v komunikačním mixu. Typologie prodejních sil. Plánování osobního prodeje. Vztahový prodej. 15. Koordinace marketingové komunikace a řízení výrobku v procesu jeho vývoje, zavádění a realizace na trhu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2004/2005 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Seminární práce Semestral project 25  0
                Obhajoba seminární práce Semestral project 5  0
                Prezentace a referáty Other task type 5  0
        Examination Examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner