116-0323/01 – Marketingové pojetí výrobku a komunikace (MPVK)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
MAR35 Ing. Milada Marhounová, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů týkající se problematiky výrobku a marketingové komunikace na spotřebním trhu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: 1) rozpoznat problémy vyplývající z řízení výrobku a jeho marketingové komunikace na spotřebním trhu; 2) navrhnout řešení pro řízení výrobku a jeho marketingové komunikace na spotřebním trhu; 3) vysvětlit proces vývoje nového výrobku na spotřebním trhu; 4) navrhnout vhodnou metodiku testování výrobku na spotřebním trhu; 5) porovnat a diskutovat jednotlivé metody a techniky testování výrobku na spotřebním trhu, posoudit jejich vhodnost pro konkrétní situaci, doporučit nejvhodnější metody či techniky; 6) rozhodnout o jednotlivých atributech výrobku a o jejich optimální kombinaci; 7) posoudit jednotlivé prvky a nástroje marketingového komunikačního mixu a navrhnout optimální marketingový komunikační mix pro výrobek na spotřebním trhu; 8) zhodnotit pozici výrobku na trhu a navrhnout strategii pro další řízení pozice výrobku na spotřebním trhu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku výrobku a marketingové komunikace na spotřebním trhu. Obsahová náplň předmětu reflektuje současnou situaci na daném trhu, která vede k nutnosti uplatňovat nové strategie jak v oblasti řízení výrobku, tak pokud jde o řízení marketingové komunikace. Do výuky jsou implementovány aktuální poznatky a trendy týkající se konkrétních atributů výrobku (kvality, obalu, značky, designu) i prvků marketingového komunikačního mixu (reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje, přímého marketingu).

Povinná literatura:

1. Crawford, C. M. - Di Benedetto, C. A. New Product Management. Mc Graw-Hill Higher Education, 2002. 588 p. ISBN 0-07-247163-8. 2. De Pelsmacker, P. a Van Den Bergh, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 616 s. ISBN 80-247-0254-1. 3. Kotler, Ph. Marketing Management. Přel. V. Dolanský a S. Jurnečka. 10. rozšířené vyd. Praha: GRADA Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6. 4. Velčovská, Š., Marhounová, M. Marketingové pojetí výrobku a komunikace (sylaby). 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 44 s. ISBN 80-248-0780-7. 5. Velčovská, Š. a Marhounová, M. Marketingové pojetí značky (Skripta). 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 51 s. ISBN 80-248-0934-6. 6. Velčovská, Š. Marketingové pojetí výrobku a komunikace. Testování výrobku. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2007. 64 s.

Doporučená literatura:

1. Kozel, R. a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X. 2. Nenadál, J. a kol. Měření v systémech managementu jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 310 s. ISBN 80-7261-054-6. 3. Přibová, M. a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 1996. 238 s. ISBN 80-7169-299-9. 4. Přibová, M. a kol. Strategické řízení značky: brand management. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2000. 147 s. ISBN 80-86119-27-0. 5. Přibová, M. a kol. Strategické řízení značky: případové studie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 250 s. ISBN 80-86419-38-X. 6. Schultz, D.E. Moderní reklama – umění zaujmout. Praha: GRADA Publ., 1995. ISBN 80-7169-062-7. 7. Smith, P. Moderní marketing. Praha: Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1. 8. Tellis, G.J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: GRADA Publ., 2000. 620 s. ISBN 80-7169-997-7. 9. Tomek, G., Vávrová, V. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1. vyd. Praha:GRADA Publishing, 2001. 352 s. ISBN 80-247-0053-0. 10. Vysekalová, J., Komárková, R. Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 2002. 228 s. ISBN 80-247-9067-X. 11. Vysekalová, J. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha: GRADA Publ., 2003. 284 s. ISBN 80-247-0393-9. 12. Zbořil, K. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 2. vyd. Praha: VŠE, Podnikohospodářská fakulta, 2003. 171 s. ISBN 80-245-0615-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Marketingové pojetí výrobku. Výrobek na spotřebním trhu. Současné přístupy k výrobku. Vlastnosti a atributy výrobku. Funkce výrobku z pohledu výrobce, obchodníka a spotřebitele. 2. Atributy výrobku a metody jejich analýzy. Klasifikace atributů výrobku. Podstata, cíle a možnosti využití analýzy atributů výrobku. Metody a techniky analýzy atributů výrobku. GAP analýza. 3. Kvalita výrobku. Kvalita jako atribut výrobku. Kvalita výrobku z pohledu spotřebitele. Tvorba a testování kvality výrobku. Monitorování spokojenosti a loajality zákazníků. Legislativní úprava problematiky. 4. Testování kvalitativních charakteristik výrobku. Význam testování výrobků. Zásady testování výrobků. Proces testování výrobků. Klasifikace metod testování výrobků a jejich charakteristika. Kritéria úspěšného výrobku. 5. Obal výrobku. Obal jako atribut výrobku. Funkce, vlastnosti a prvky obalu. Význam obalu pro výrobek na spotřebním trhu. Tvorba a testování obalu. Legislativní úprava problematiky. 6. Značka. Značka jako atribut výrobku. Definice značky, prvky značky, funkce značky. Druhy značek. Tvorba a testování značky. Strategické řízení značky. Legislativní úprava problematiky. 7. Design výrobku. Design jako atribut výrobku. Význam designu pro výrobek, prvky designu. Charakteristické rysy dobrého designu. Tvorba a testování designu. Design a výrobkové strategie. 8. Image výrobku. Základní druhy image a vazby mezi nimi. Tvorba image výrobku. Analýza image. Přínosy pozitivního image. 9. Marketingové pojetí komunikace. Marketingový komunikační mix. Struktura marketingového komunikačního mixu, přístupy k jeho tvorbě. Role jednotlivých prvků mixu. Stěžejní faktory tvorby komunikačního mixu. Strategie mixu. Vybrané vlivy prostředí marketingové komunikace.. 10. Reklama. Teoretická východiska a pojetí reklamy, druhy reklamy. Cíle a plánování reklamy. Reklamní sdělení. Plánování médií. Výzkum pro rozhodování o reklamě. 11. Podpora prodeje. Teorie podpory prodeje. Specifika podpory prodeje v rámci komunikačního mixu. Zacílení aktivit podpory prodeje. Nástroje realizace podpory prodeje. Plánování podpory prodeje. 12. Public Relations. Definiční zázemí Public Relations (PR). Cílové skupiny PR. Obsah a funkce PR. Specifické úlohy PR. 13. Přímý marketing. Teorie přímého marketingu (Direct Marketing – DM). Východiska DM. Cíle a užití DM. Nová média pro DM. Plánování DM. 14. Osobní prodej. Podstata a východiska osobního prodeje. Specifická role osobního prodeje v komunikačním mixu. Typologie prodejních sil. Plánování osobního prodeje. Vztahový prodej. 15. Koordinace marketingové komunikace a řízení výrobku v procesu jeho vývoje, zavádění a realizace na trhu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2004/2005 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Seminární práce Semestrální projekt 25  0
                Obhajoba seminární práce Semestrální projekt 5  0
                Prezentace a referáty Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku